03/08 Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozováním zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb. – (dále jen „PUZČ“), které je jedním z opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR na období 2004 – 2006(dále jen „HRDP“).

Navrhovaná úprava zavádí odstupňované snížení poskytnutí dotace při nesplnění závazku nabyvatele, a to podle rozsahu nedodržení tohoto závazku. Úprava současně uvádí do souladu snížení poskytnutí dotace v rámci uvedeného opatření podle HRDP a opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV).

Navrhovanou právní úpravou se ruší čtvrtletní vyplácení dotace z důvodu vysoké administrativní náročnosti. Dotace bude po podání žádosti o dotaci v příslušném kalendářním roce a kontrole plnění podmínek pro poskytnutí dotace vypočtena a vyplacena žadateli v celkové výši. Navrhuje se snížit dotaci o 10 procent v případě, že nabyvatel poruší závazek stanovený v § 3 odst. 4 písm. f) v rozsahu 10 až 20 procent z výměry zemědělských pozemků, ke kterým mu bylo převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato sankce je uvedena do souladu s opatřením Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle PRV. Současně se výslovně stanoví, že na případy porušení závazku do 10 procent se snížení neuplatní.

Navrhuje se snížit dotaci o 50 procent v případě, že nabyvatel poruší závazek stanovený v § 3 odst. 4 písm. f) v rozsahu 20 až 30 procent z výměry zemědělských pozemků, ke kterým mu bylo převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně
5 kalendářních let. Tato sankce je uvedena do souladu s opatřením Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle PRV.

Navrhuje se zastavit poskytování dotace v případě, že nabyvatel nedodrží závazek stanovený v § 3 odst. 4 písm. f) na výměře vyšší než 30 procent z celkové výměry zemědělských pozemků, ke kterým mu bylo převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato sankce je uvedena do souladu s opatřením Předčasné ukončení zemědělské činnosti podle PRV.