Opatření prosazovaná Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru

Opatření prosazovaná HK ČRUrčeno proPlněníKomentář
Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1. července.všichni postižení✔✔Pokud podnikatel odevzdá daňové přiznání a zaplatí daň kdykoliv do 1.7.2020, nikdo po něm nebude chtít pokutu ani úroky z prodlení. Nemusí o nic žádat. Vyplývá z rozhodnutí ministryně financí.
Sladění podávání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ s pozdějším podáváním daňového přiznání.OSVČ✔✔Termín odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovny byl urychleně schválenou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění posunut na 3. 8. 2020, rozhodnutím ČSSZ se na tenýž termín odkládá bez sankcí i odevzdání přehledu pro účely pojistného na sociální zabezpečení.
Plošné zrušení záloh daně z příjmů a pojistného minimálně do podzimu 2020.OSVČ✔⚠Ministryně financí svým rozhodnutím zatím plošně pro všechny poplatníky (nejen pro OSVČ) prominula zálohu na daň z příjmů splatnou 15. 6. 2020. Urychlenou novelizací příslušných zákonů byly na půl roku (březen až srpen) zrušeny měsíční zálohy pojistného na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ. Chceme ale zrušit i zálohu na daň z příjmů splatnou 15. 9. 2020.
Úplné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíc březen (zatím).všichni postižení zaměstnavateléChceme, aby podnikatelé, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, nemuseli za březen platit pojistné na důchodové a nemocenské pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odváděné zaměstnavatelem. Pojistné na sociální pojištění hrazené zaměstnanci (srážené z jejich mezd) by za tyto zaměstnance odváděli zaměstnavatelé dále.
Úplné prominutí DPH za měsíc březen (zatím).všichni postižení zaměstnavateléPodnikatelé, kteří byli nuceni uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, by nemuseli za březen odvádět DPH.
Odklad plateb DPH.všichni postižení✔✔Finanční úřady jsou instruovány, aby vyhověly žádostem o posečkání i žádostem o prominutí úroků. Žádosti lze až do 31.7.2020 podávat bezplatně. Pokud žádosti bude aspoň zčásti vyhověno, bude plátci odpuštěna i pokuta za pozdní podání daňového přiznání.
Urychlení vrácení nadměrných odpočtů na DPH.všichni postiženíPlátcům, kteří mají po podání daňového přiznání k DPH nárok na vratku, převede finanční úřad peníze co nejdříve.
Placení DPH z uhrazených faktur.všichni postižení, především MSPFirma by se již nedostala do situace, kdy musí zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala od odběratele zaplaceno. Opatření by bylo limitováno omezeními vyplývajícími z příslušné směrnice EU.
Plošný odklad záloh na silniční daň, dočasné snížení sazeb daně na minimum.všichni postiženíPodnikatel by zaplatil zálohy za 1. 2. a 3. čtvrtletí až v listopadu 2020, příp. bude mít tyto zálohy nižší.
Odklad placení pojistného na sociální pojištění.všichni postižení zaměstnavateléPodnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit své pojistné na sociální pojištění aspoň o 3 měsíce později. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
Odklad placení pojistného na zdravotní pojištění.všichni postižení zaměstnavateléPodnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit své pojistné na zdravotní pojištění aspoň o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
Nulové úroky z odložených plateb.všichni postižení✔⚠Generální automatické prominutí úroků se rozhodnutím ministryně financí zatím vztahuje pouze k dani z nabytí nemovitých věcí u povinností splatných po 31.3. 2020 za prodlení či posečkání až v délce 5 měsíců. U ostatních daní a zdravotního pojistného se rozhoduje na základě individuální žádosti, u sociálního pojistného není možné ani to. Chceme automatizmus rozšířit.
Daňová úleva firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky.vybrané firmyÚleva by se uplatnila buď na dani z příjmů nebo na DPH, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu firma zajistí produkci uvedených prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny.
Kompenzace odvozená od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům na překážkách.všichni postižení zaměstnavatelé✔✔Podnikatelům bude prostřednictvím Úřadu práce poskytnuta kompenzace státu na základě vládou schváleného programu "Antivirus". Finalizuje se znění rámcové dohody uzavírané ÚP se zaměstnavatelem a příslušné formuláře a metodické pokyny.
Aktivace "kurzarbeitu" (v rámci kompenzací náhrad mzdy pro zaměstnance na překážkách).všichni postižení zaměstnavatelé✔✔Kompenzace v případě překážky v důsledku sníženého odbytu ("kurzarbeit") bude poskytována v rámci vládou schváleného programu "Antivirus".
Zvýšení individuálního stropu státního příspěvku pro kompenzaci zaměstnavatelů, vyplácejících náhradu mezd zaměstnancům na překážkách v práci.všichni postižení zaměstnavateléStávající "mediánová" mzda 31 tisíc Kč, ze které se v programu "Antivirus" počítají limity pro jednotlivé typy překážek, je pro mnoho firem neadekvátně nízká.
Průběžná kompenzace náhrad mzdy formou snížení měsíčních odvodů pojistného na sociální zabezpečení.všichni postižení zaměstnavateléStátní kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci by byla poskytována přednostně tak, že zaměstnavatelům se budou o kompenzovanou částku snižovat měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Snížila by se tak administrativa a zrychlil celý proces.
Mimořádná kompenzace výpadků v příjmech kvůli uzavřené provozovně.OSVČ✔⚠Příspěvek za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny. Jako doplnění již schváleného programu "Antivirus". Ministryně financí zatím avizovala dávku 15 tisíc Kč pro OSVČ.
Kompenzace výpadků v příjmech kvůli dalším "překážkám v podnikání"OSVČ, jednatelé, statutární zástupci společností✔⚠Podnikatelům by byla poskytnuta kompenzace státu. Jako doplnění již schváleného programu "Antivirus" i v jiných situacích než v důsledku nařízeného uzavření provozovny. Ministryně financí zatím avizovala univerzální dávku 15 tisíc Kč jen pro OSVČ.
Výplata "ošetřovného" v souvislosti s uzavřením škol.OSVČ✔✔Byla uzákoněna náhradu státu pro OSVČ, pokud kvůli zavření škol musí zůstat doma s dítětem.
Laciné/bezúročné půjčky (0,5-15 mil. Kč).všichni postižení✔⚠16. 3. byl spuštěn program COVID I, kdy ČMZRB poskytuje bezúročné půjčky s odkladem splátek až 1 rok. Kapacita (kapitálová i organizační) je však omezena. Příjem žádostí tak byl pozastaven již 20. 3.
Laciné/bezúročné půjčky v širším spektru.všichni postižení, zejména MSP✔⚠Dle MPO bude již v dubnu zahájen program COVID II, v němž budou komerční banky postiženým podnikatelům z řad svých klientů poskytovat půjčky od 10 tisíc Kč do 15 mil. Kč se zárukou státu (ČMZRB).
Apel na banky a pojišťovny ke shovívavosti k dlužníkům z řad podnikatelů.MSP a OSVČDrobní podnikatelé by se měli v bankách setkat s rozumným a solidárním přístupem při uplatňování a vymáhání pohledávek za takovými dlužníky. Některé banky tak již postupují.
Participace státu na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance.OSVČPokud se OSVČ zpozdí se splátkou, stát by mu polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzoval. O konkrétních podmínkách a výši kompenzace se jedná.
Participace státu na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů.OSVČPokud se OSVČ zpozdí s platbou, stát by mu kompenzoval polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty. O konkrétních podmínkách a výši kompenzace se jedná.
Snížení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15 % na 10 %.všichni postiženíUbytovací služby by měly být co nejrychleji přesunuty do snížené sazby DPH. Podnikání v cestovním ruchu je zatím zřejmě nejvíce postiženým odvětvím.
Zvýšení přehlednosti informací státních orgánů o epidemii koronaviru.všichni postiženíPřehledné informace naleznete například ZDE.
Datová schránka rychle a jednoduše.OSVČVšichni živnostníci si měli mít možnost si operativně a jednoduše zřídit datovou schránku pro elektronickou komunikaci se státními orgány a dalšími institucemi.
Jednoduchá elektronická komunikace s úřady.OSVČDočasně by měla být živnostníkům, kteří nemají datovou schránku ani elektronický podpis, umožněna jednoduchá elektronická komunikace s vybranými státními orgány pro vybrané úkony.
Apel na obce i soukromé pronajímatele k odkladu placení nájemného a promíjení sankcí za zpožděné splácení.všichni postižení✔⚠V případě, že by podnikatel zpozdil platbu obci za nájemné, mu budou na žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení by bylo možné prominout i celé nájemné. Podnikatelé by se měli setkat s rozumným a solidárním přístupem také u soukromých pronajímatelů. Některé obce již avizují takový postup.
Apel na obce k odkládání a promíjení místních poplatků.všichni postižení✔⚠V případě, že by podnikatel zpozdil platbu místních poplatků, budou mu na jeho žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení by bylo možné prominout alespoň zčásti i vlastní poplatek. Některé obce již avizují takový postup.

Aktualizace tabulky 16. 3. 2020, 19:00 hod.

 

Vysvětlivky

akceptováno resortem (1x), popř. i vládou (2x)
ve vyjednávání
🛇zamítnuto
Publikace