Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Poslední aktualizace 19. 10. 2020, 21:20 hodin

ČEŠTINA/ENGLISH

Rychlá navigace

Požadavky Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem (k 19. 10. 2020)

Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Přehled jednotlivých požadavků si můžete přečíst níže:

 1. Poučení z jara. Je třeba, aby vláda navázala na odzkoušená opatření z jara a léta, která se osvědčila. Za samozřejmost považujeme administrativní úlevy podnikatelům, jako je mimo jiné odklad plateb daní a pojistného, prodloužení termínů, prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Požadujeme větší cílení operativních dotačních programů a zákonných opatření na konkrétní postižené firmy v rámci vybraných odvětví (nikoliv celou ekonomiku) s požadavkem co nejrychlejšího spuštění s minimem administrativy. Zásadní je přitom transparentní komunikace s podnikatelskou veřejností při tvorbě opatření i jejich prezentaci veřejnosti. Vedle operativních kompenzačních opatření je s ohledem na jistotu podnikatelů třeba co nejrychleji uzákonit dříve slíbená opatření a schválit vydiskutované parametry programů pro budoucí restart ekonomiky.
 2. Prodloužení programu Antivirus – režim B. Tento režim musí být prodloužen podobně jako režim A, který umožňuje poskytovat firmám státní příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v karanténě a při nuceném omezení provozu, a měl by fungovat až do spuštění nového a funkčního modelu kurzarbeitu. Chce-li se vláda, stejně jako zaměstnavatelé, vyhnout výraznému propouštění, je třeba, aby prodloužila poskytování příspěvku na náhradu mzdy zaměstnancům v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s koronavirem, a to ve firmách a odvětvích prokazatelně postižených omezujícími mimořádnými opatřeními. Co se týká druhu překážek, požadujeme minimálně pokrytí situace, kdy zaměstnavatel musí přerušit provoz z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), a také situace, kdy došlo k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.I v případě režimu B podporujeme zvýšení příspěvku i použitého stropu podpory ve vybraných odvětvích jako v případě inovovaného režimu A Plus.
 3. Obnovení opatření „Antivirus C“. Vzhledem k dalším mimořádným opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru a k předpokládanému zpoždění při zavádění kurzarbeitu je třeba znovu aktivovat opatření „Antivirus C“, tedy provést novelizaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Taková právní úprava by měla umožnit prominutí odvodů firmám do 50 zaměstnanců i za podzimní měsíce. Podporujeme případné zvýšení hranice v podobě počtu zaměstnanců.
 4. Kompenzační bonus. Příspěvek OSVČ a společníkům malých společností by měl být vyplacen alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících či podstatně omezujících vybrané provozovny a na ně navázané podnikání.
 5. Opětovné spuštění upraveného programu COVID Nájemné. Původní program COVID Nájemné ulevoval nájemcům s platbami za 2. čtvrtletí, avšak znamenal značné negativní riziko pro pronajímatele, které je v upravené verzi programu třeba eliminovat. Nový program by měl kompenzovat část nájemného za 3. čtvrtletí.
 6. Prodloužení podpory v rámci programu COVID ubytování. Do konce října je otevřená výzva MMR na dotaci pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení z důvodu mimořádných opatření vlády uzavřena, tj. od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Požadujeme novou výzvu, která by se vztahovala k aktuálním mimořádným opatřením.
 7. Obnovení moratoria na splácení úvěrů. Podnikatelům – klientům bank – by mělo být znovu dovoleno zvolit si, zda na několik měsíců přeruší splácení úvěru. U právnických osob by se na tuto dobu mělo zastavit splácení jistiny, přičemž úroky se budou muset platit i nadále. Je třeba zvážit i rozšíření moratoria na firemní dluhopisy, tedy prodloužit jejich splatnost na podobnou dobu, jako tomu bude v případě úvěrů.
 8. Spuštění programu COVID Sportoviště. Příspěvek na úhradu fixních nákladů pro uzavřená či výrazně omezená sportoviště, a to v závislosti na ploše sportoviště a lokalitě, kde se nachází provozovna. Alternativou je kompenzace na základě fakturace (nájemné, energie, náklady zastavení a znovu rozběhnutí provozů atd.). Do fixních nákladů se v případě nájemníků nebude započítávat nájem, který by měl být řešen v rámci programu COVID Nájemné.
 9. Spuštění COVID Eventy. Požadujeme vedle „sedačkovného“ pro dopravce (chystaný COVID Bus pro podporu zájezdových autobusových dopravců) obdobnou podporu na konkrétní místo (sedačku) či jednotlivé vstupné na veletrh, konferenci, turnaj atd. Jedná se o podporu pro segment, který od jara nezaznamenal uvolnění regulací do stavu před koronavirovou krizí.
 10. Spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu. Základním kritériem pro výši kompenzace by v celém odvětví cestovního ruchu měla být výše obratu firmy vykázaného za rok 2019. U cestovních kanceláří a agentur by rovněž měl být zohledněn objem peněz zmrazených na zálohách poskytnutých do zahraničí.
 11. Pozastavení EET. Stávající možnost podnikatelů s povinnostmi z tzv. 1. a 2. vlny neevidovat do konce roku své tržby by měla být podstatně prodloužena i po 1. lednu 2021. Koordinovaně s tím by měl být dále odsunut i start poslední vlny EET (spojené tzv. 3. a 4. vlny).
 12. Liberační daňový balíček. Je třeba navázat na předchozí liberační balíčky, zejména pokud jde o bezúročné tolerování pozdějšího zaplacení DPH a zrušení průběžných záloh na daň z příjmů a na daň silniční, a to pro podnikatele ve vybraných odvětvích ekonomiky postižených uzavřením či omezením svých provozů, a to alespoň do konce roku 2020.
 13. Liberační opatření v pracovně lékařských službách. Po dobu nouzového stavu dočasně nahradit vstupní lékařské prohlídky a zdravotní průkazy nových zaměstnanců jejich čestným prohlášením, dočasně pardonovat periodické prohlídky a dočasně prodloužit platnost dříve vydaných lékařských posudků.
 14. Obnovit „ošetřovné“ i pro OSVČ. Z důvodu uzavření škol a nucené domácí výuky je třeba vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné nevztahuje. Požadujeme proto obnovit vyplácení denních dotací pro OSVČ za stejných podmínek jako na jaře, přičemž hranice pro podporu v podobě věku dítěte nesmí být nastavena níže, než v případě zaměstnanců (v současnosti 10 let).

 

Aktuální informace, 19. 10. 2020

Vláda na svém mimořádném jednání v pátek 16. 10. schválila další balík opatření na pomoc podnikatelů.

Kompenzační bonus OSVČ

 • Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:
  • osoby samostatně výdělečně činné
  • společníky vybraných společností s ručením omezeným
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.
 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE. Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
 • Přes velmi omezené časové možnosti se do operativní přípravy vládního návrhu zapojili i zástupci komory, kteří se v rámci vládního kurzu na co nejužší okruh subjektů kompenzačního bonusu snažili o pokud možno rozumné zacílení bonusu. Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu.

Odložení EET

 • Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.
 • Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start. Novelu, která je výsledkem odborné diskuse mj. za účasti zástupců HK ČR a která má podle mne logiku v dnešní mimořádné situaci, je třeba schválit ještě v letošním roce, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze.
 • Podrobnosti o odkladu EET v této tiskové zprávě.

„Ošetřovné“ pro OSVČ

 • Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.
 • Bližší informace se můžete dočíst ZDE. Těší nás, že MPO, resp. vláda pružně zareagovala na mimořádnou situaci a podobně jako na jaře při uzavření škol a nucené domácí výuce se rozhodla vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné při péči o nezaopatřené děti nevztahuje.

Program AgroCovid Potravinářství

 • Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.

Záruční program COVID III (prodloužen)

 • Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit „Dočasný rámec programy pro veřejné podpory financování podnikatelů“ vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.
 • Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.
 • Další informace k tomuto programu lze nalézt ZDE.
 • Návrh tím reaguje na poptávku ze strany podniků, kterou jsem opakovaně tlumočil členům vlády. Podporu tohoto rozšíření programu vyslovili při jednání s MF rovněž zástupci bankovních institucí. Věřím, že prodloužený záruční program podpoří likviditu českých firem a jejich investiční aktivity.

Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

 • Jsme rádi, že vás můžeme informovat o úspěšném prosazení dočasného zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to v podobě, o které jsme vás informovali ve středu 13. října. Prakticky dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky. Podrobné informace si můžete přečíst ZDE.

Cizinci se zaměstnaneckou kartou

 • Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.
 • Za znovu zavedení výše uvedeného opatření v rámci změny zaměstnavatele poděkovali zástupci HK ČR přítomní při účasti na jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků resortům, respektive Ministerstvu vnitra. Hospodářská komora zároveň v souvislosti s umožněním dočasného uvolnění některých pravidel v problematice zaměstnávání cizinců souhlasila a vyjádřila podporu pro zvýšenou kontrolu a následnou represi vůči zaměstnavatelům, kteří budou zneužívat zranitelného postavení zahraničních zaměstnanců např. v případech nelegálního zaměstnávání.

Kompletní výsledky jednání vlády z 16. října 2020 si můžete přečíst ZDE.

MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

 • Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Podrobnosti naleznete ZDE. Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí Na rozdíl od původní (jarní) výzvy program již nevyžaduje námi kritizovanou povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako připravovaný daňový pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající ve vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat prostřednictvím Systému AIS MPO, pokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony. Nepodařilo se nám však přesvědčit MPO, aby program umožnil pomoc i nájemcům spřízněným s pronajímateli, přestože jsou v praxi zcela běžné a ekonomicky racionální (a samozřejmě i zcela legální) obchodní modely, kde jsou oba subjekty spřízněny.

Aktuálně jsme zaznamenali informaci o tom, že vláda schválila na svém jednání 19. 10. program COVID cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že v době uzavírky obsahu tohoto sdělení (18:30 hod.) nemáme k dispozici žádné oficiální výstupy ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, dáváme vám k dispozici odkaz na zprávu ČTK.

Tým zkušených krizových manažerů z České asociace interim managementu (CAIM) sestavil další sadu doporučení pro firmy (první zveřejněna v březnu), které jim pomohou přežít krizi, nebo si alespoň uvědomit důležité souvislosti a nasměřovat další kroky. Jak přežít krizi dle CAIM si můžete přečíst ZDE.

Zajímavé informace pro živnostníky můžete sledovat také na Deník.cz.

 

Sledujte vývoj událostí od počátku koronavirové pandemie v březnu 2020 zde.

 

Najděte odpovědi na svoje otázky

u příslušných institucí.

Důležité weby a infolinky zde.

 

Videa Hospodářské komory můžete sledovat na našem YouTube kanálu zde.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem