Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Poslední aktualizace 22. 5. 2020, 10:00 hodin

ČEŠTINA/ENGLISH

Rychlá navigace

Týdenní souhrn informací (15. – 21. 5. 2020)

Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících opatření. Zaručovaný úvěr bude možné využít k provozním nákladům, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie atd. Podrobnosti je možné nalézt zde. Bližší informace k fungování programu COVID III získáte na on-line webináři, který pořádáme dne 26. 5. 2020 (pro členy HK ČR zdarma). Na webináři vystoupí i lidé, jež se podíleli na přípravě tohoto programu. Podívejte se na podrobnosti akce zde.

Dalším program, který vláda schválila je Program COVID nájemné. Program MPO nazvaný COVID – Nájemné nyní musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po notifikaci programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním náležitostí žádosti. Program se bude týkat podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením zcela uzavřít provozovny pro prodej zboží a služeb. Podstatou programu je rozložení nákladů mezi pronajímatele (může poskytnout slevu 30 % z nájemného), nájemce (musí uhradit 70 % nájemného před slevou) a stát (přispěje nájemci 50 % nájemného před slevou). Týkat se bude nájemních vztahů ve 2. čtvrtletí 2020. Jako pozitivní aspekty návrhu hodnotí HK ČR to, že (1) poskytování slevy není pronajímatelům ukládáno jako povinnost, ale možnost, (2) nájemce si musí slevu s pronajímatelem aktivně vyjednat (není jen pasivním příjemcem). Naopak za negativní lze označit malou flexibilitu programového rámce – pevně stanovená výše slevy a příspěvku a nic mezi tím.

Senát ve středu schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (Senátní tisk č. 259). Pokud návrh zákona podepíše prezident, budou zaměstnavatelé moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Penále, které běžně činí 0,05 procenta dlužné částky denně, bude až do 20. října sníženo na 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun. Odklad plateb bude poskytován bez žádosti. Pokud zaměstnavatel platbu na sociální zabezpečení za květen do 20. června (za červen do 20. července a za červenec do 20. srpna) okresní sociální správě nepošle, bude mu automaticky přiznán odklad se zvýhodněným úročením. Pokud zaměstnavatel dlužné částky neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále. Podle stanoviska HK ČR je absurdní, je-li odklad plateb prezentován jako pomoc a současně je tato pomoc provázena sankcí. HK ČR od počátku s jakýmikoli sankcemi v této souvislosti nesouhlasila, ale její argumenty orgány legislativy nevyslyšely.

Na pondělní jednání vlády ministryně Maláčová avizovala předložení prodloužení programu Antivirus pro firmy zasažené koronavirem do konce srpna. Podmínky pro čerpání však nebudou úplně totožné. Zároveň by na pondělní vládu měl být předložen protikrizový daňový balíček. HK ČR v obecné rovině navrhované úpravy v oblasti daně z příjmů podporuje, a to zejména možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, stejně tak v rámci úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) snížení sazby DPH pro ubytování a návštěvy kulturních zařízení ze stávajících 15% na 10%.

Tento týden se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý písemně obrátil na ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o podporu elektronického vzdělávání po celou dobu vzdělávacích projektů OPZ a rovněž zjednodušení pravidel pro tuto formu vzdělávání. Predikce dalšího vývoje spojeného s šířením koronaviru je velmi nejistá a elektronická komunikace je dnes již běžnou součástí pracovního, vzdělávacího i rodinného prostředí, takže tento požadavek nepovažujeme za něco mimořádného, společenskému standardu se vymykajícího. Součástí dopisu je rovněž žádost o plošné prodloužení realizace aktuálních projektů (např. výzva 110). Věříme, že MPSV uzná nesporné výhody elektronické vzdělávání a přijme je do současných a budoucích vzdělávacích projektů jako efektivní a vítaný nástroj.

Sledujte vývoj událostí z předešlých dnů.

Videa Hospodářské komory můžete sledovat na našem YouTube kanále zde.

 

Najděte odpovědi na svoje otázky

u příslušných institucí.

Důležité weby a infolinky zde.

 

Opatření vlády s postupem pro podnikatele

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele

 1. Státní kompenzace úroků a pokut placených bankám. Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou úvěru bance, stát jí má polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty kompenzovat.
 2. Státní kompenzace úroků a pokut dodavatelům energie a síťových služeb. Pokud se OSVČ zpozdí při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů a finanční situace příslušného dodavatele neumožňuje vstřícnější přístup k odběratelům, má stát OSVČ kompenzovat polovinu úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
 3. Podpora firem s nepřetržitým provozem (tzv. Režim C). Zavést státní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené mzdy pro firmy, které z různých důvodů musí udržovat nepřetržitý provoz (např. sklárny nebo hutě), i když na něm ztrácí.
 4. Prodloužení programu Antivirus o 6 měsíců. Je třeba, aby program Antivirus neskončil s koncem mimořádných opatření. Mělo by proto dojít k prodloužení současného programu Antivirus o 6 měsíců.
 5. Program kompenzace mezd pro restart ekonomiky (tzv. Režim D). Lze uvažovat o zbytkovém Režimu D, který by v současnosti byť i „méně štědře“ kompenzoval mzdové náklady ostatních podnikatelů negativně dotčených pandemií a vládními opatřeními proti ní, tedy těch co se nevejdou do Režimu A, B ani C, a v budoucnosti – po skončení mimořádných opatření a doběhnutí zejména režimu A – by podpořil restart ekonomiky.
 6. Laciné/bezúročné půjčky. Je třeba, aby stát zajistil přístup podnikatelů k laciným/bezúročným půjčkám v jednotlivých komerčních bankách, a to včetně malých provozních půjček.
 7. Shovívavost bank s dlužníky. Žádáme banky a pojišťovny, aby prokazovaly schovívavost a vstřícný přístup k dlužníkům.
 8. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění minimálně o 3 měsíce později, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 9. Úplné či alespoň částečné prominutí pojistného na sociální zabezpečení odváděného samotným zaměstnavatelem za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, netýká se pojistného sraženého z mezd zaměstnanců.
 10. Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády.
 11. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 12. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.
 13. Rozšíření kompenzačního bonusu. „Pětadvacítka“ pro OSVČ má být vyplácena i a osobám pracujícím na DPČ, a to alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny. Jako doplnění již schváleného mechanizmu náhrad mezd zaměstnancům a kompenzací těchto náhrad zaměstnavatelům.
 14. Plošné zrušení záloh daně z příjmů. Stát musí umožnit plošné zrušení záloh daně z příjmů, a to nejenom těch splatných v červnovém termínu.
 15. Plošný odklad záloh na silniční daň. Odložit zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí na listopad 2020. Zvážit dočasné snížení sazeb daně na minimum stanovené evropskou směrnicí.
 16. Odklad a promíjení místních poplatků. Vyzýváme obce, aby podnikatelům odkládaly a promíjely místní poplatky.
 17. Alespoň částečné prominutí daně z příjmů firmám produkujícím potřebné ochranné, zdravotnické, farmaceutické, hygienické, resp. desinfekční prostředky, pokud v přiměřeně krátké době a v přiměřeném objemu zajistí produkci těchto prostředků a budou je realizovat za nákladové ceny. Alternativně umožnit takovým producentům po dobu nouze poskytovat zboží bez DPH se zachováním nároku na odpočet DPH v plné výši.
 18. Nižší DPH pro ubytovací služby. Žádáme, aby byly ubytovací služby s co nejrychlejší platností přesunuty do snížené sazby DPH (ze současných 15 % na 10 %).
 19. Odklad a promíjení nájmů placených obcím. Vyzýváme obce, aby přistoupily k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů ze strany podnikatelů. Apelujeme též na shovívavost soukromých pronajímatelů vůči nájemcům-podnikatelům.
 20. Státní kompenzaci náhrad mezd vyplácených zaměstnancům na překážkách v práci poskytovat přednostně tak, že zaměstnavatelům budou o kompenzovanou částku snižovány měsíční odvody pojistného na sociální zabezpečení. Týká se těch měsíců, ve kterých nebudou odvody prominuty nebo odloženy.

Aktualizováno k 14. 5. 2020

Než bude pozdě