Začleňování živnostenských společenstev

Živnostenská společenstva (sdružení, svazy, cechy, asociace apod.) mohou zažádat o začlenění do Hospodářské komory České republiky. Stávají se tak složkou HK ČR (tedy ne členem HK ČR) a získávají v organizační struktuře HK ČR stejné postavení jako okresní nebo regionální komory. Podmínky pro začlenění jsou určeny tzv. Pravidly pro začleňování živnostenských společenstev do HK ČR. O začlenění rozhoduje Představenstvo HK ČR.

Společenstvo, které má zájem se začlenit do struktur HK ČR, musí zejména splnit tyto podmínky:

  • Členskou základnu zájemce musí tvořit převážně podnikatelské subjekty (právnické či fyzické osoby)
  • Před vstupem do HK ČR musí být společenstvo činné alespoň jeden rok

Další podmínky naleznete v Pravidlech, která jsou k dispozici ke stažení.

Publikace