Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

31.07.2015

Samotný konec července již dále výrazně zredukoval rejstřík aktuálních témat, jimiž se instituce EU v současné době zabývají. Zaměřme se na výběr tří, které vykazují vysokou míru relevance i inspirace pro podnikatelský sektor.

Komise podpořila modernizaci a integraci celního systému EU
Evropská komise přijala právní kroky k vytvoření jednoduššího, modernějšího a integrovanějšího celního systému EU směrem k podpoře přeshraničního obchodu a zajištění součinnosti v celních záležitostech napříč celou EU. Úprava je postavena na unijní celní úpravě z října 2013, která vymezuje detailní pravidla pro celní procesy 21. století. Fungování celních služeb je klíčovou záležitostí v aktivitách na vnějších hranicích EU a v usnadňování podmínek pro obchod. Nová pravidla by měla být schválena tak, aby v květnu 2016 vstoupila v platnost; týkají se zjednodušení celních procedur, které by mělo umožnit odbavení zboží, které pochází mimo EU, bez platby dovozního cla a dalších poplatků; jasnějších pravidel k zajištění rovného zacházení s ekonomickými subjekty v EU; zajištění, aby celní rozhodnutí a autorizace byly platné v celé EU; či vytvoření nového informačního systému, umožňujícího propojit celní administrativu členských států a sdílet data. Význam je též spatřován ve zlepšení řízení rizika při zajišťování boje proti obchodu s nelegálním a zakázaným zbožím, terorismu a dalším zločinným aktivitám.

Vznikne koncept Alpského makroregionu
Koncept makro-regionálních strategií byl rozšířen o čtvrté teritorium. Po regionu Baltského moře, Podunají a Jadersko-jónském byl schválen koncept Alpského makroregionu, který se zaměří na řešení společných projektů pro 48 regionů v sedmi zemích (Francii, Německu, Rakousku, Itálii a Slovinsku ze členů EU, plus Švýcarsku a Lichtenštejnsku) v oblastech zaměřených na hospodářský růst a inovace, mobilitu a propojenost nebo životní prostředí a energetiku. Projekty budou podpořeny jak v rámci přeshraničního cíle kohezní politiky z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak z dalších zdrojů nabízených z Rozpočtu EU. Výhodou je společný management a zaměření na specifické potřeby makroregionu.

Komise podpořila nizozemské plány na instalaci a zabezpečení nabíjecích stanic pro elektrické vozy
Evropská komise schválila v rámci pravidel EU pro státní podporu nizozemské plány k zajištění podpory ve výši 33 mil. EUR pro instalaci a zabezpečení nabíjecích stanic pro elektrická vozidla. Projekt by měl přispět k rozšíření nezbytné infrastruktury pro to, aby se elektromobily staly viditelnou alternativou při řešení optimalizace dopravní obslužnosti v Nizozemsku, a tím přispěly udržitelné dopravě či zlepšení kvality ovzduší bez toho, aby se narušil prostor pro hospodářskou soutěž v EU.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

 

/jak-na-