Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka – Bod zlomu nastal: Nejlépe připravený OP PIK schválen!!!

30.04.2015

Předposlední dubnový den roku 2015 znamenal příslovečný bod zlomu v praktické aplikaci využívání evropských fondů v období 2014–2020 v České republice. Rok a čtyři měsíce po formálním startu víceleté perspektivy byl schválen první český Operační program pro využívání Kohezní politiky EU – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), ten nejdůležitější z pohledu Hospodářské komory a jejích členů, resp. podnikatelů, neboť právě ti jsou jeho nejvýznamnějšími příjemci.

OP PIK představuje bezpochyby nejinovativnější z nových programů, významně využívající celou paletu nových prvků, které přijala kohezní politika pro období 2014–2020, včetně finančních nástrojů, silného důrazu na podporu konkurenceschopnosti, měřitelnost výstupů a zaměření na nepočetný soubor priorit. OP PIK je s nevelkým odstupem třetím největším OP v České republice z pohledu finanční alokace, která z prostředků EU činí 4,3 mld. EUR (což představuje 18,2 % objemu prostředků v rámci Dohody o partnerství nebo 20 % finanční alokace kohezní politiky pro toto období ve prospěch České republiky). OP PIK je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tato alokace je směrována prostřednictvím 5 prioritních os a 16 specifických cílů.

OP PIK otevírá největší prostor pro využívání inovativních finančních nástrojů v České republice.

OP PIK je ztělesněním nových prvků kohezní politiky v období 2014–2020 a může být tak považován za nejinovativnější z programových nástrojů v tomto období v České republice.

Hlavním posláním OP PIK je podpora projektů, přispívajících dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomické výkonnosti založené na znalostech a inovacích. Strategický přístup OP PIK je rámcově vymezen naplňováním Strategie Evropa 2020, který je účelně párován se specifickými prioritami a potřebami české ekonomiky.

Přestože významnou preferenci z pohledu typologie příjemců podpory v rámci OP PIK tvoří malé a střední podniky, je zde současně otevřen i odpovídající prostor pro podniky bez ohledu na jejich velikost (u kterých je předpokládána – stejně jako v případě strategie investičních pobídek – následná vyvolaná vazba vůči malým a středním podnikům prostřednictvím subdodavatelských vztahů).

Podpora v rámci OP PIK má vést ke zvýšení počtu podniků, majících potenciál posunout technologickou hranici v příslušném oboru, zejména prostřednictvím rozvoje kapacit podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich propojování s relevantním okolím.

Podpora by měla být též patrná v případě projektů a inovací nižších řádů v podobě modernizačních a rozvojových projektů a nových projektů v průmyslu i ve službách, které podniky podpoří ve schopnosti obstát v mezinárodní konkurenci.

OP PIK rovněž pružně reaguje na fakt, že téma energeticko-klimatické představuje jeden ze zcela zásadních pilířů, které otestují schopnost nejen české, ale i celé unijní ekonomiky obstát v globální ekonomické soutěži a současně adekvátním způsobem ocenit a hradit náklady znečištění životního prostředí, které ekonomický rozvoj způsobuje. I proto posuzování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, rozumné využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizace energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin je též předmětem podpory.

A konečně poslední z klíčových oblastí programu se soustředí na zvýšení schopnosti podnikatelského sektoru v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií.

OP PIK je současně nejdále a nejlépe připravený z Operačních programů v České republice. Adekvátně zareagoval na využití prostoru pro aplikaci finančních nástrojů jako alternativy tradičního dotačního způsobu, což je na straně jedné dáno jeho věcnou náplní, na straně druhé pak též prokázanou odvahou a dlouhodobějším strategickým viděním jeho tvůrců.

Hospodářská komora ČR se bude nadále aktivně zapojovat do nastavení programu i konkrétních výzev jménem podnikatelů a všem zájemcům je připravena pomoci, aby byly získané prostředky využité co nejefektivněji pro rozvoj českého hospodářství. Další detaily OP PIK budou publikovány v následných příspěvcích na informačních zdrojích Hospodářské komory.

Petr Zahradník,
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky