Komentář člena představenstva HK ČR Martina Plachého ml.

27.10.2015

Vláda by měla co nejrychleji schválit a realizovat „Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy“

Hospodářská komora České republiky podporuje „Strategii rozvoje ICT služeb veřejné správy“, kterou dnes projedná Vláda ČR. Apelujeme zároveň na zvýšení tempa realizace těchto opatřen a systematičtější přístup k jejich řízení a koordinaci.

Oceňuje snahu o navázání na úspěšné projekty v oblasti eGovernmentu a jejich další rozvoj, souhlasíme se základní tezí předložených materiálů, že dlouhodobým klíčovým problémem řízení ICT ve veřejné správě je roztříštěnost a neprovázanost jednotlivých projektů eGovernmentu na úrovni odpovědných orgánů veřejné moci (resortismus). Snaha o vytvoření centrální „řídící struktury“, která bude odpovědná jak za strategické směřování eGovernmentu, ale také za „povolování“ investic a provozních nákladů a následně také za kontrolu jejich účelného využití, je podle HK ČR správný směr, který se přes opakované snahy v minulosti nepodařilo důsledně prosadit.

HK ČR je přesvědčena, že je zároveň nezbytné zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT ve veřejné správě, a to především proto, aby již dále nedocházelo k poškozování ICT průmyslu jako celku, a to buď zneužíváním této oblasti pro získávání neoprávněných výhod ze strany firem jako dodavatelů anebo jejich zadavatelů.

HK ČR bude také usilovat o větší zapojení zástupců podnikatelů do legislativního procesu, kde vidíme úskalí všech snah o odstraňování byrokratické zátěže, ale také o masivnější využívání ICT nástrojů, které by jim mohly usnadnit život. V této souvislosti považujeme za absolutně klíčový projekt eSbírky a eLegislativy, který je již několik let bez zdůvodnění odkládán, ale jeho přínos pro zprůhlednění podnikatelského prostředí je „nevyčíslitelný“.

Z pohledu podnikatelské veřejnosti nám v této strategii chybí důraz na další rozvoj datových schránek a zjednodušování komunikace mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a podnikatelskými subjekty, která je stále mnohdy zbytečně komplikovaná.

Celkové podnikatelské prostředí je významným způsobem formováno právě funkčností veřejné správy, které rozvoj ICT služeb pomáhá. Proto podporujeme aktivní kroky směřující ke zvýšení efektivnosti veřejné správy.