Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021

Hospodářská komora České republiky se zapojila do projektů Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2, které byly realizované v letech 2010 – 2012 a 2013 – 2015 a jednalo se o formu participace zaměstnavatelů na tvorbě jednotných zadání závěrečných zkoušek.

Podobu závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 upravuje opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 1. 2021. Nejdůležitější změny týkající se konání závěrečné zkoušky naleznete v následujícím přehledu.

Dne 15. 2. 2021 byl k opatření vydán dodatek upravující původní znění a doprovodná metodika věnující se ukončování vzdělávání a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu se prodlužuje do 31. srpna 2021.

Závěrečná zkouška se skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy, tzn., že praktická zkouška bude povinná pro všechny žáky a ředitel školy rozhodne, zda druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky.

Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut, tzn., že všem žákům se prodlužuje čas z původních 240 minut o 30 minut. 

Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy.

Pravidla pro přípravu zadání závěrečných zkoušek se neměníškola je povinna využít jednotných zadání a související zkušební dokumentaci, která bude pro termín červen 2021 zveřejněna v březnu 2021.

Ředitel školy má možnost jednotné zadání a související zkušební dokumentaci adaptovat v nezbytně nutné míře v podmínkách školy, pokud k tomu jsou zvláštní důvody a to tak, aby zůstala zachována jejich podstata. Taková úprava může být nezbytná u praktické zkoušky, kdy ji nebude možné realizovat na pracovištích u zaměstnavatelů a bude muset být vykonána v podmínkách školního pracoviště.

Termíny konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky do 15. března 2021.

Odkaz: Závěrečná zkouška (cermat.cz)