Hlavní výhody při využití pozice HKČR jako Autorizované osoby

21.09.2018

Zvažujete, že se sami stanete Autorizovanou osobou a budete organizovat zkoušky profesní kvalifikace včetně vydávání osvědčení?

Autorizaci pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 • upravuje zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • autorizace se uděluje jen pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační standard a hodnoticí standard,
 • autorizaci uděluje příslušný autorizující orgán na základě písemné žádosti,
 • autorizace se uděluje na dobu 5 let s možností obnovení,
 • za autorizaci se hradí poplatek AOr ve výši 1 500,- Kč za každou profesní kvalifikaci. Obnovení autorizace je za poplatek ve výši 500,- Kč

Po získání autorizace na patřičném ministerstvu (Autorizujícím orgánu) je možné, aby se zaměstnavatel stal Autorizovanou osobou a uděloval osvědčení o získání kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát právnická nebo fyzická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které jsou konkrétně specifikovány v hodnotícím standardu profesní kvalifikace. To však s sebou přináší velkou administrativní náročnost, která je mnohdy zájemci opomíjena.

S ohledem na tuto problematiku nabízí Hospodářská komora České republiky své komplexní služby Autorizované osoby:

 • Široké zázemí a bohaté zkušenosti v oblasti komplexní administrace a organizace zkoušek;
 • Komunikaci s autorizujícími orgány v České republice a přímou odpovědnost;
 • Komunikační podpora zkoušek;
 • Informační náskok v oblasti zavádění změn v realizaci autorizací;
 • Pojištění odpovědnosti za průběh zkoušky (pojištění vůči případným úrazům, škodám).

Hospodářská komora České republiky je největší a nejvýznamnější autorizovanou osobou s nejširším regionálním zastoupením a oprávněním provádět nyní cca 70 zkoušek profesní kvalifikace ve více než 12 oborech. Do budoucna se plánuje získání dalších autorizací.

Povinnosti autorizovaných osob po udělení autorizace

 • AOs musí informovat příslušný autorizující orgán o změnách údajů uvedených v žádosti o autorizaci včetně změn u autorizujícího zástupce (do 15 dnů ode dne, kdy AOs změnu zjistí).
 • AOs je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup, min. 5 dní před termínem konání zkoušky.
 • AOs musí zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení Autorizujícímu orgánu do 1 měsíce ode dne konání zkoušky a splnit další povinnosti spojené s konáním zkoušky.

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/