Evropský hospodářský a sociální výbor EHSV

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán Evropské unie, který byl založen v roce 1958 na základě Římské smlouvy z roku 1957. EHSV musí být povinně konzultován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU v případech uvedených ve Smlouvách o EU a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce považují za vhodné. EHSV může stanovisko prezentovat z vlastní iniciativy nebo vypracovat průzkumné stanovisko a předložit v dané věci návrhy, které mohou vést Evropskou komisi k vypracování návrhu právního předpisu.

Kromě poradní úlohy v rozhodovacím procesu se EHSV snaží o co nejširší zapojení organizované občanské společnosti do evropského integračního procesu a přispívá také k posílení občanské společnosti v zemích mimo Evropskou unii. Za dobu činnosti EHSV tak byly navázány kontakty s kandidátskými zeměmi na členství v EU, ale také byly vytvořeny společné výbory (např. se zeměmi Středomoří, Východní Evropy, Latinské Ameriky, Indie, Číny).

EHSV tvoří 329 členů.

Tripartitní složení EHSV

EHSV se skládá ze zástupců tří skupin.

  1. Zaměstnavatelé tvoří skupinu zástupců soukromého a veřejného průmyslového sektoru, malých a středních podniků, hospodářských komor, obchodních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, zemědělských a dopravních podniků.
  2. Zaměstnanci – v této skupině jsou zastoupeny odborové organizace členských států.
  3. Organizace občanské společnosti – tato skupina je tvořena zástupci převážně nevládních organizací a sdružení zejména ochránců životního prostředí, spotřebitelů, zemědělců, družstev, zdravotně postižených, mládeže a dalších organizací..

Struktura výboru

EHSV se skládá ze šesti specializovaných sekcí, které pokrývají široký okruh působnosti Evropských společenství:

  • Sekce ECO pro hospodářskou a měnovou unii, hospodářskou a sociální soudržnost
  • Sekce INT pro jednotný trh, oblast výroby a spotřeby
  • Sekce TEN pro dopravu, energii, infrastrukturu a informační společnost
  • Sekce SOC pro zaměstnanost, sociální věci a občanství
  • Sekce NAT pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí
  • Sekce REX pro vnější vztahy

Pracovní postupy

Stanoviska EHSV k jednotlivým dokumentům (např. návrhům směrnic a nařízení) vypracovávají zpravodajové, kterým pomáhá pracovní skupina, jejíž členové jsou vybírání ze tří skupin EHSV podle své odborné způsobilosti a zaměření a také se bere ohled na určitou geografickou rovnováhu. Počet členů pracovní skupiny se různí podle závažnosti projednávaného dokumentu a pohybuje se od tří do patnácti osob. Zpravodajové mohou přizvat do skupiny externí odborníky. Po projednání v pracovní skupině a následně v příslušné sekci se stanoviska přijímají na plenárních zasedáních EHSV. Plenární zasedání se konají devětkrát do roka. Po schválení se stanoviska předávají Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Jsou také zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie. Rozbor využitelnosti stanovisek ukázal, že 60 až 70 % doporučení EHSV je evropskými institucemi převzato do připravených legislativních návrhů.

Zastoupení HK ČR v EHSV

Česká republika má v EHSV celkem 12 členů, přičemž za HK ČR působí od r 2020 ve Výboru  Skupiny I. – Ing. Mgr. Alenu Mastantuono.  Její členství navazuje na úspěšnou činnost předchůdců Ivana Voleše a Petra Zahradníka.

Pro více informací kontaktujte Alenu Mastantuono na mastantuono@komora.cz .

Oficiální stránky v anglickém jazyce jsou dostupné na www.eesc.europa.eu, nebo v českém jazyce na https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_cs