Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Přepravní smlouva a smlouva zasílatelská v železniční nákladní přepravě

12.11.2018 - 9:00 - 17:00

Určeno pro:

Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít dopravci a jejich zákazníci z řad odesílatelů, subjekty zabývající se zasílatelstvím a pracovníci pojišťoven. Přínosem bude nepochybně pro právnickou veřejnost, stejně jako pro zástupce akademické obce, ať už právnické, ekonomické, nebo dopravní.

Přednášející:

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. – je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci doktorského studia pobýval semestr rovněž na Skandinávském institutu pro námořní právo při univerzitě v Oslo. Je autorem komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách (nakladatelství Wolters Kluwer), pro právní informační systém ASPI komentoval rovněž Úmluvu COTIF a Předpisy CIM, dále publikoval řadu článků na téma dopravního práva ať už v odborných právnických časopisech (Obchodněprávní revue, Obchodní právo), tak i v periodicích zaměřujících se na dopravu (Dopravní noviny, Logistika). Články z oblasti dopravního práva publikuje rovněž na internetu (především epravo.cz). V oblasti dopravního práva se věnuje rovněž lektorské činnosti (Úmluva CMR, zákon o dráhách, bodový systém).

Program:

  • Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy (především smlouva o přepravě věci) a smlouvy zasílatelské provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Odlišení přepravní smlouvy od smlouvy zasílatelské a osoby zasílatele od osoby dopravce. Vznik přepravní smlouvy a její vztah k přepravnímu dokumentu, náležitosti přepravního dokumentu, výše přepravného, odpovědnost dopravce a možnost zproštění se odpovědnosti případně její limitace daná českou právní úpravou, zvláštní úprava provedená nařízením č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Soudobá relevantní judikatura k přepravní a zasílatelské smlouvě.

 

  • Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy – pokračování. Případy použití českého právního řádu a možnosti jeho nahrazení cizím právním řádem. Prostor pro úpravu smluvními přepravními podmínkami a požadavky na jejich aplikaci. Příslušné soudy pro spory z železničních přeprav.

 

  • Přepravní smlouva v mezinárodní železniční nákladní přepravě. Úmluva COTIF, předpisy CIM. Rozsah použití předpisů CIM, prostor pro smluvní volnost stran, povinnosti odesílatele a dopravce, problematika přepravního dokumentu. Dodací lhůta a důsledky jejího překročení. Odpovědnost dopravce za ztrátu zásilky a zpoždění s jejím dodáním – možnost liberace dopravce z odpovědnosti, limity plnění a ztráta oprávnění dovolávat se limitů plnění. Problematika provádění přepravy vícero dopravci.

 

  • Přepravní smlouva podle CIM – pokračování. Přepravy v režimu CIM/SMGS a přepravy prováděné výlučně podle SMGS. Uplatňování nároků z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě – problematika pasivní legitimace, příslušného soudu a promlčecí lhůty. Zabavení a obstavení železničních vozidel dopravce za účelem výkonu rozhodnutí.

Více informací a možnost registrace:

https://www.icc-cr.cz/cs/akce/prepravni-smlouva-a-smlouva-zasilatelska-v-zeleznicni-nakladni?type=1

 

Pozvánka na seminář

Místo konání

Florentinum
Na Florenci 2116/15 (recepce A)
Praha 1,
+ Google Mapa