EUROCHAMBRES

EUROCHAMBRES, Evropská asociace obchodních a průmyslových komor, je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. EUROCHAMBRES má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. HK ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

V čele EUROCHAMBRES stojí prezident, jímž je v současné době Christoph Leitl (Rakousko), čestnými prezidenty jsou bývalí prezidenti Richard Weber (Německo) a Pierre Simon (Francie). Generálním tajemníkem a šéfem výkonného aparátu EUROCHAMBRES je Arnaldo Abruzzini. Řídicím orgánem EUROCHAMBRES je rada ředitelů, která je tvořena zástupci členských organizací, Hospodářskou komoru České republiky v ní zastupuje její prezident Vladimír Dlouhý.

HK ČR prostřednictvím EUROCHAMBRES připomínkuje evropskou legislativu a podílí se na zpracování pozic této celoevropské komorové sítě. Zároveň se HK ČR účastní evropských projektů řízených EUROCHAMBRES jako například PRE SOLVE, jehož cílem je zmapovat instituty určené k předcházení a včasnému rozpoznání úpadku především drobných podnikatelů v rámci jednotlivých členských zemí EU, vybrat instituty využitelné i pro ostatní země a případně je v ostatních zemích prezentovat a pokud možno též aplikovat. HK ČR je rovněž zapojena do realizace několika projektů na podporu zapojení MSP do mezinárodního obchodu.

Slaďování pozic jednotlivých komor probíhá prostřednictvím deseti tematických výborů EUROCHAMBRES, do jejichž aktivit se zapojují experti HK ČR, kteří konzultují příslušné odborné sekce HK ČR s žádostí o stanovisko. Koordinaci této agendy zajišťuje Odbor legislativy, práv a analýz v úzké součinnosti se stálou delegátkou HK ČR při EUROCHAMBRES Alenou Mastantuono. Předsedou Výboru pro budoucnost Evropy je prezident HK ČR V. Dlouhý. Vedle lobbingu EUROCHAMBRES poskytuje HK ČR platformu pro výměnu komorových zkušeností a kontaktů napříč celou EU.

Výbory EUROCHAMBRES:

 • Obchod a investice (Trade and Investment) – J. Hansl
  • podskupina pro cla (Customs Subcommittee) – A. Kerner
  • pracovní skupina pro Brexit (Brexit working group) – R. Smyčková
 • Vzdělávání (People Committee) – L. Štouračová, E. Heroldová
 • Jednotný trh (Single Market) – I. Voleš
 • Finance a ekonomie (Finance and Economy) – P. Zahradník, K. Kubelková
 • Malý a střední podnikatelé (SME and Entrepreneurship) – K. Kubelková, M. Plachý
 • Lepší regulace (Better regulation) – A. Mastantuono
 • Sousední politika a rozšiřování (Neighbourhood and Enlargement) – J. Hansl
 • Energetika a životní prostředí (Energy and Environment) – L. Janáková
 • Digitalizace (Digitalisation) – V. Mach, L. Štouračová
 • Výbor pro budoucnost EU (Future of Europe) – V. Dlouhý, předseda výboru, A. Mastantuono, L. Štouračová

Pro více informací kontaktujte Lucii Štouračovou (koordinátorku EU agendy) na e-mailu stouracova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 613.

 

 

 

 

K využití jsou oficiální stránky EUROCHAMBRES https://www.eurochambres.eu/

Aktuality z činnosti

 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EUROCHAMBRES

Na jarním zasedání v červnu 2017 v Bruselu se diskutovalo o členských příspěvcích, kandidaturách na prezidenta a viceprezidenty, o projektech řízených EUROCHAMBRES a o procesu vystoupení Velké Británie z EU. Podzimní zasedání v říjnu 2017, původně naplánované do Barcelony, bylo kvůli nestabilní politické situaci v Katalánsku přeneseno do Bruselu. Na zasedání proběhly volby do vedoucích funkcí EUROCHAMBRES, v nichž byl zvolen nový prezident Christoph Leitl. Zasedání se zúčastnil prezident HK ČR V. Dlouhý, který informoval o iniciativě komor V4 s jejich pohledem na budoucí vývoj EUROCHAMBRES, adresované Ch. Leitlovi a ostatním kandidátům na vedoucí funkce.

NÁVRHY NA ZEFEKTIVNĚNÍ ČINNOSTI EUROCHAMBRES

HK ČR se aktivně podílí na reformních krocích EUROCHAMBRES s cílem učinit z ní moderní, transparentní a efektivní lobbistickou organizaci. Podporu pro svou vizi na zefektivnění postupů v rámci EUROCHAMBRES našel prezident Dlouhý u ostatních prezidentů obchodních a průmyslových komor V4 a v roce 2017 společně zformulovali podklad, ve kterém navrhli řadu konkrétních kroků ke zlepšení lobbingu, zviditelnění aktivit EUROCHAMBRES a zlepšení vnitřní a vnější komunikace. Tyto kroky prosazuje HK ČR prostřednictvím prezidenta Vladimíra Dlouhého, který je členem prezídia EUROCHAMBRES, a viceprezidentky Ireny Bartoňové Pálková, která je členkou Rozpočtového výboru této organizace. Oba zástupci HK ČR se v průběhu roku 2018 účastnili řady jednání, ať již na bilaterální bázi či v rámci V4. Řada schůzek měla vliv na zapracování mnoha doporučení z dopisu komor V4 do strategie EUROCHAMBRES pro její budoucí fungování. Úsilí vedení HK ČR bude v tomto ohledu pokračovat i v roce 2019.

Otázka působení HK ČR v EUROCHAMBRES a efektivita našeho členství je pravidelně předmětem jednání vrcholných orgánů HK ČR od roku 2015.

Prezidium a představenstvo projednávají každoročně informaci o dalším postupu HK ČR v EUROCHAMBRES.  

 PROJEKTY REALIZOVANÉ V RÁMCI EUROCHAMBRES

EUROCHAMBRES je realizátorem řady projektů financovaných z evropských prostředků. HK ČR se spolu s komorami ze sedmi dalších zemí (BE, BG, CY, FR, IT, SP, RO) účastní projektu PRE SOLVE, jehož cílem je pod koordinací EUROCHAMBRES zmapovat instituty určené k předcházení a včasnému rozpoznání úpadku především drobných podnikatelů v rámci jednotlivých členských zemí EU, vybrat nástroje využitelné i pro ostatní země a případně je v ostatních zemích prezentovat a pokud možno též aplikovat. Projekt měl skončit k únoru 2018, ale na žádost EUROCHAMBRES byl prodloužen o čtyři měsíce. HK ČR se podařilo prosadit přeložení manuálů pro předcházení insolvenci a včasnou identifikaci ohrožených MSP do češtiny a uspořádání prezentačního workshopu pro české zainteresované firmy.

Dalším projektem s účastí HK ČR je projekt Consumer Law Ready jehož cílem je proškolení MSP o evropském spotřebitelském právu, v jehož rámci se uskutečnilo 30.1.2018 a 13.11.2018 na HK ČR školení zprostředkovatelů informací o evropském spotřebitelském právu pro české MSP.

Než bude pozdě