EU a MY

Česká republika od 1. července opět předsedá Radě Evropské unie. Pro vládu to bude příležitost ujasnit si priority v oblasti evropských politik a zviditelnit před veřejností a podnikateli skutečné dopady rozhodování v Bruselu na národní ekonomiku a své záměry v jednotlivých oblastech.

Informace o našich aktivitách a akcích najdete ZDE

Evropská agenda představuje jednu z prioritních oblastí činnosti Hospodářské komory České republiky. Od roku 2017  zavedla  komora nový systém sledování evropských záležitostí. Tato agenda je v kompetenci viceprezidenta Tomáše Prouzy.  Ke sledování a ovlivňování evropské legislativy využívá HK ČR svého členství v následujících organizacích a grémiích:

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. Má v současné době 45 členů, z toho 43 národních obchodních a průmyslových komor z jednotlivých zemí a dvě nadnárodní komorové organizace. HK ČR se stala přidruženým členem 3. října 1994 a  plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. Více viz  https://www.komora.cz/eurochambres/

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán Evropské unie, který byl založen v roce 1958 na základě Římské smlouvy z roku 1957. EHSV musí být povinně konzultován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU v případech uvedených ve Smlouvách o EU a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce považují za vhodné. EHSV může stanovisko prezentovat z vlastní iniciativy nebo vypracovat průzkumné stanovisko a předložit v dané věci návrhy, které mohou vést Evropskou komisi k vypracování návrhu právního předpisu. Do činnosti výboru je HK ČR zapojena prostřednictvím člena skupiny zaměstnavatelů, kterého sem nominovala. Od 2020 je to Alena Mastantuono. Více viz https://www.komora.cz/evropsky-hospodarsky-a-socialni-vybor-ehsv/.

Pracovní tým tripartitní Rady pro hospodářskou a sociální dohodu (RHSD) ČR pro Evropskou unii, jejímž vedoucím je státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Pracovní tým RHSD pro EU je stálým orgánem, v němž jsou zastoupeni představitelé ministerstev a sociálních a hospodářských partnerů. Je platformou, kde se na odborné úrovni řeší evropské záležitosti, předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro vládu ČR.  Více viz https://www.vlada.cz/cz/ppov/tripartita/pracovni_tymy_rhsd/pracovni-tymy-rhsd-139314/

Resortní koordinační skupiny (RKS) jsou pracovními orgány Výboru pro Evropskou unii v jejichž čele stojí vedoucí RKS jmenovaný ministrem. Každé ministerstvo zřizuje jednu koordinační skupinu. Pro HK ČR je důležité zapojení do těchto koordinačních skupin, jejímiž prostřednictvím se formulují rámcové pozice a instrukce pro vyjednávání o aktuálních evropských legislativních návrzích na zasedáních Rady EU a rovněž pro působení expertů a Stálého zastoupení ČR při EU v pracovních orgánech Rady EU. Po schválení v rámci RKS jsou mandáty pro jednání Rady EU a instrukce pro zasedání COREPERu zasílány ke konečnému schválení do Výboru pro Evropskou Unii. Více viz https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/veu/vybor-pro-evropskou-unii-22560/

Czech Business Representation (CEBRE) v Bruselu. Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena v roce 2002 Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade, v jejímž rámci vykonává rovněž činnost jako kancelář CzechTradu pro Belgii. Více viz https://www.komora.cz/cebre/

Konzultace a připomínkování EU legislativy

Evropské legislativní návrhy jsou Evropskou komisí předkládány k veřejným konzultacím. Občané, podnikatelé i jejich organizace jsou Komisí vyzýváni, aby se podíleli na výsledné podobě legislativních návrhů, které jsou následně předloženy Radě EU a Evropskému parlamentu k projednání. Protože národní legislativa dnes vychází z velké většiny (odhadem více jak z 80 %) z legislativy evropské, HK ČR se do přípomínkování této legislativy cíleně zapojuje, aby prosadila lepší podmínky pro podnikání  na úrovni EU.  Vypsané konzultace naleznete zde: https://www.komora.cz/legislation_category/eu/

Další informace k aktivitám HK ČR v EU Vám poskytne Renée Smyčková na emailu smyckova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 417.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/