EU a MY

Evropská agenda představuje jednu z prioritních oblastí činnosti Hospodářské komory České republiky. Komora monitoruje, analyzuje a připomínkuje evropskou legislativu. 

Předmětem připomínkování EU legislativy na půdě HK ČR nejsou pouze legislativní akty, ale i zásadní koncepční materiály (odvětvové strategie, průřezové politiky apod.). Připomínkování probíhá přes národní úroveň prostřednictvím účasti v pracovních orgánech předjednávajících stanoviska k evropským iniciativám, ale i přes evropskou úroveň prostřednictvím členství HK ČR v jednotlivých organizacích a platformách. Stanoviska HK ČR k evropské problematice se projednávají podobným způsobem jako k národní legislativě v odborných sekcích HK ČR.

Připomínky k legislativě EU se zasílají na: eupripominkovani@komora.cz a k připomínkování se lze registrovat na připomínkování legislativy.

Ke sledování a ovlivňování evropské legislativy využívá HK ČR svého členství v následujících organizacích a grémiích:

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor (Eurochambres) – Eurochambres je zastřešující evropskou organizací hospodářských komor. Má v současné době 42 členů a potažmo tak zastupuje 20 milionů podniků. HK ČR je členem od 3. října 1994. Slaďování pozic jednotlivých komor probíhá prostřednictvím sedmi tematických výborů Eurochambres, do jejichž aktivit se zapojují experti HK ČR, kteří konzultují a připravují stanoviska s příslušnými odbornými sekcemi HK ČR. Hospodářskou komoru v Eurochambres zastupuje delegátka Alena Mastantuono. Současným prezidentem Eurochambres je Vladimír Dlouhý, čestný prezident HK ČR. Více viz webové stránky Eurochambres.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) – EHSV je poradní orgán Evropské unie, který je povinně konzultován Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU v případech uvedených ve Smlouvách o EU a ve všech dalších případech, v nichž to výše uvedené instituce považují za vhodné. Činnost EHSV může Evropskou komisi motivovat k  pozměnění stávajícího právního předpisu nebo přivést k vypracování návrhu nového předpisu. HK ČR úzce spolupracuje s členkou zaměstnavatelské skupiny Alenou Mastantuono, kterou do výboru nominovala. Pro více informací kontaktujte Alenu Mastantuono na mastantuono@komora.cz. Informace naleznete také na webu EHSV.

Pracovní tým tripartitní Rady pro hospodářskou a sociální dohodu (RHSD) ČR pro Evropskou unii – pracovní tým RHSD pro EU je stálým orgánem, v němž jsou zastoupeni představitelé ministerstev a sociálních a hospodářských partnerů. Je platformou, kde se na odborné úrovni řeší evropské záležitosti, předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro vládu ČR. Více viz pracovní týmy RHSD.

Resortní koordinační skupiny (RKS) – RKS jsou pracovními orgány, které na jednotlivých ministerstvech formulují rámcové pozice a instrukce pro vyjednávání o aktuálních evropských legislativních návrzích na zasedáních Rady EU. Více viz výbor pro Evropskou unii.

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) v Bruselu – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena v roce 2002 Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade, v jejímž rámci vykonává rovněž činnost jako kancelář CzechTradu pro Belgii. Více viz webové stránky CEBRE.

Evropský parlament podniků 2023

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/