Vysoké ceny energií

Poslední aktualizace 6. 4. 2023

Praktické odkazy

Informace MPOenergiezamene.cz
Výzva z programu podpory pro velké firmympo.cz/cz/prumysl/vyzva-1
Seznam středisek EKIS a webová poradnampo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Manuál MPO k energetickým úsporámZDE
Příručka MPO – přehled podpory ZDE
Prezentace MPO k zastropování velkých podnikůZDE

Workshop k problematice zastropovaných cen elektřiny a plynu pro velké podnikatele

Dne 8. února 2023 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s poradenskou firmou EY a Hospodářskou komorou ČR konal workshop k problematice zastropovaných cen elektřiny a plynu pro velké podnikatele.

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s mechanismem zastropování cen energií pro velké podniky v roce 2023. Z workshopu byl pořízen záznam a jeho stopáž odpovídá tomuto programu:

 • 03:54 Úvodní slovo
 • 27:05 Prezentace režimu zastropovaných cen pro velké podnikatele
 • 30:08 Prezentace nařízení vlády a jeho novelizace
 • 33:59 Prezentace tzv. Dočasného krizového rámce
 • 40:45 Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele
 • 1:00:44 Příklad výpočtu korekce majetkového prospěchu v rámci seskupení osob
 • 1:09:37 Výpočet získaného majetkového prospěchu
 • 1:12:58 Posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
 • 1:15:26 Timeline revizního mechanismu
 • 1:20:36 Odvod neoprávněného nebo nadměrného majetkového prospěchu
 • 1:26:47 Dotazy a diskuse

Prezentace z workshopu ke stažení ZDE.

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který je nahrazen zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu nejdříve pro domácnosti, malé a střední podniky a poskytovatele veřejných služeb. Na začátku prosince 2022 pak rozšířila zastropování také na velké podniky. Zastropování cen platí po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožní toto období případně prodloužit. Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno lze být střední podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob a má roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnává méně než 250 osob a přitom bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

ZASTROPOVÁNÍ PRO VELKÉ PODNIKY

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR. Podpora je směrována velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh jsou zastropované ceny elektřiny a plynu ve stejné výši jako pro malé a střední podniky.

Zálohy nemají podobu peněžních částek převáděných odběratelům energií, ale jsou poskytovány formou slevy na průběžných platbách za ceny energií. Tato sleva, tedy rozdíl mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou, pokud o ní podnik požádá, bude v každém měsíci poskytována úměrně velikosti spotřeby. Každá taková záloha se připočte k předchozí poskytnuté podpoře a bude ministerstvem průmyslu a obchodu čtvrtletně zkontrolována vůči limitům celkově povolené podpory firem, vyplývajícím z DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat již jen za smluvní cenu.

Výhodu zastropované ceny a čerpání zálohy z DKR mohly podniky získat již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou nařízení vlády č. 298/2022 Sb., a jeho doručení dodavateli elektřiny nebo plynu. Pokud tedy velké podniky požadují dodávku za zastropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem nebo požadují dodávku elektřiny, respektive plynu za zastropovanou cenu. Toto prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023.

Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny/plynu pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 (elektřina), resp. č. 11 (plyn) k nařízení vlády obchodníkovi s elektřinou/plynem, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny/plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro odběr elektřiny/plynu za stanovenou cenu elektřiny/plynu. Součástí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 (elektřina), resp. č. 11 (plyn) k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 nařízení vlády ministerstvu.

Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.

Veškerá prohlášení, resp. výkazy, se odevzdávají dodavateli elektřiny nebo plynu. V případě, že velký podnik nebude chtít pro další období uplatnit stropovanou cenu elektřiny či plynu, je povinen toto obchodníkovi oznámit.

Posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, se provádí v průběhu období, pro které jsou nařízením vlády stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, a po skončení tohoto období. V průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí vždy do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí za období od 1. ledna 2023 do konce uplynulého kalendářního čtvrtletí.

Pro MPO je tedy nutné vypracovat Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu za první kalendářní čtvrtletí, a to do 25. dubna 2023. Při přípravě této Zprávy je potřeba se soustředit především na následující:

 • Prostřednictvím podání Zprávy se odběratel (velký podnik) přihlásí k některé z kategorií nejvyššího majetkového prospěchu A až E.
 • Zařazení do jednotlivých kategorií je vhodné pečlivě zvážit s ohledem na stanovená kritéria. Ačkoliv je možné v průběhu roku, popř. i zpětně do dubna 2024 kategorii prospěchu změnit (např. s ohledem na upravený hospodářský výsledek), podnik se vhodně zvolenou kategorií vyhne povinnosti vracet nadměrný majetkový prospěch.
 • V případě seskupení právnických osob je nutné vypracovat Zprávu za celé toto seskupení.
 • Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu je potřeba vypracovat i v případě, že podnik odebírá energie za spotové ceny, které jsou aktuálně nižší než ceny zastropované.
 • Do hodnoty nadměrného majetkového prospěchu je nutné započíst i hodnotu případné dotace získané z Programu podpory zvýšených nákladů energií, který byl ukončen k 8. února 2023.

Prohlášení zákazníka i Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkové prospěchu bude nutné podávat i za každé budoucí ukončené čtvrtletí, přičemž podniky budou mít možnost vystoupit z režimu zastropovaných cen s ohledem na vyčerpaný limit nejvyššího majetkového prospěchu dané kategorie. Pokud by ovšem podnik uvedl ve Zprávě nepravdivé informace a neoprávněně i nadále čerpal majetkový prospěch, jedná se o přestupek podle energetického zákona a protiprávní postup.

S ohledem na uvedené informace doporučujeme podnikům, aby si průběžně vyhodnocovaly čerpanou míru majetkového prospěchu tak, aby byly schopny podat Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve Zprávě relevantní a pravdivé informace do 25. dubna 2023.

Podrobné podmínky mechanismu zastropování cen elektřiny a plynu pro velké podniky pro rok 2023 naleznete v prezentaci MPO.

Aktuální znění nařízení vlády č. 298/2022 Sb. naleznete zde.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také firmám. Na hladině nízkého napětí je zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy.

Platí, že subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají nárok na strop cen automaticky. Zastropované ceny se vztahují také na malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty mají zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let a budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

Vláda schválila 25. ledna 2023 nařízení, které určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s DKR.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. U malých a středních podniků s ročním odběrem plynu nad 630 MWh je cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech. Stejně tak je cenový strop nastaven pro velké podniky, které musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií, viz výše.

Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropována, dodávka plynu na výrobu elektřiny cenovému stropu nepodléhá. Na velké podniky využívající plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahuje povinnost vyplňovat také další přílohy. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je třeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita.

Vláda schválila 25. ledna 2023 nařízení, které určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s DKR.

Zavedení cenových stropů pro velké podniky je významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem. Díky tomuto rozhodnutí vlády budou mít podniky bez ohledu na velikost nárok na energie za přijatelnější ceny.

KOMPENZAČNÍ MECHANISMUS PRO DODAVATELE ZA ZASTROPOVANÉ CENY ENERGIÍ

Vláda schválila způsob, jakým budou obchodníkům s elektřinou a plynem a výrobcům elektřiny a plynu kompenzovány případné ztráty způsobené vládou nařízenými cenovými stropy na energie.

Kompenzační mechanismus pro obchodníky s energiemi je další součástí komplexních opatření, která zajišťují občanům, firmám a poskytovatelům veřejných služeb cenový strop na elektřinu a plyn. Každý má jistotu, že bude platit maximálně zastropovanou cenu, a obchodníci mají jistotu, že jim stát prostřednictvím operátora trhu (OTE) bude kompenzovat náklady vzniklé na základě zastropování. Nařízení vlády je koncipováno tak, že obchodníkům budou kompenzovány vzniklé náklady, ale současně obsahuje také kontrolní mechanismy, aby kompenzace byly spravedlivé a jejich pravidla transparentně stanovena. Kompenzace nepokrývají náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatelů.

Dodavatel má právo na kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky a přiměřený zisk. Při určení výše kompenzace se tedy vychází z tržních cen, které jsou doplněny o přiměřenou marži. Rozlišuje se v rámci toho, jaký typ smlouvy má uzavřen odběratel, jehož platby za energie stát kompenzuje. Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk bude OTE hradit dodavateli energií splňujícímu stanovené podmínky na základě žádosti obchodníků.

Celkové náklady kompenzačního mechanismu není možné předem přesně vyčíslit, jejich výsledná výše je do značné míry závislá na aktuálním vývoji tržních cen elektřiny a plynu a rovněž také na celkové spotřebě energií jednotlivých zákazníků.

DOTAČNÍ PODPORA

Dočasný krizový rámec

Program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu podle DKR byl vyhlášen ministerstvem průmyslu a obchodu na období od 15. listopadu 2022 do 8. února 2023. Žádosti ministerstvo přijímalo prostřednictvím informačního systému AIS MPO a program byl určen pro všechny sektory hospodářství. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Dotační výzva podporovala podniky, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1: února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových nákladů na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

Pokud žadatel podával žádost, musel kromě podmínek na oprávněného žadatele také splňovat následující podmínky: i) být v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0), a ii) způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.

Podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie

MPO vyhlásilo výzvu na podporu energetické účinnosti. Na energetické úspory ve firmách je pro podnikatele připraveno až 10 miliard korun z OP TAK. Podrobné parametry výzvy na Úspory energie jsou zde, podrobnosti k výzvě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny najdete na tomto odkazu.

Program Záruka 2015 – 2023

OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít program „Záruka 2015–2023“, u nichž je doba ručení 2 roky, bez poplatků a ceny za poskytnutí záruky. Záruka je poskytována až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli do výše 2 milionů korun. Žádosti je možné podat na pobočkách Národní rozvojové banky až do 30. 11. 2023.

V rámci programu „Expanze – záruky“ mohou osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky na všech pobočkách Národní rozvojové banky, jejichž náklady za energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou. Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden až deset milionů korun a doba ručení bude až dva roky. Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout 4,5 % p.a. z výše zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně se jedná o 800 tisíc korun.

VÝSTAVBA OZE BUDE SNAZŠÍ

Dokončená novela energetického a stavebního zákona, nazývaná také jako lex OZE I., zjednodušuje podmínky povolování a tím zrychluje výstavbu menších obnovitelných zdrojů energie.

V energetickém zákoně novela mění hodnotu instalovaného výkonu, od které je nutné mít licenci na výrobu elektřiny, a to z původních 10 na 50 kW. To zhruba odpovídá instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny na větším bytovém domě. Ve stavebním zákoně budou nově stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše zařazeny mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V AUKCI NA PODPORU ELEKTŘINY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na schválený zákon č. 165/2012 Sb., a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo 2. výzvu k podání nabídek v aukci na stanovení výše podpory elektřiny z OZE, a to pro následující kategorie výroben:

 • výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;
 • malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;
 • větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 30 MWe.

Druhá výzva k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů je zveřejněna a vyhlášena od 22. 12. 2022, lhůta pro podávání nabídek byla zahájena dne 17. 1. 2023. Příjem nabídek bude ukončen 22. 3. 2023. Bližší informace ke zveřejněným výzvám naleznete zde.

STANOVISKA A UŽITEČNÉ INFORMACE ZE STRANY HK ČR

Velmi dobře si uvědomujeme, že i když schválené zastropování cen elektřiny a plynu pomůže částečně řešit těžkou situaci velké řadě firem, zůstávají otevřena další zásadní témata, která si žádají naši pozornost i významné kroky vlády.

Také v průběhu roku 2023 budeme podrobně sledovat související legislativní i nelegislativní návrhy tak, aby byla  upevněna právní jistota a současně eliminováno podnikatelské riziko.

Opakovaně upozorňujeme na chybějící střednědobou a dlouhodobou energetickou koncepci ČR a systémové řešení energetické krize na evropské úrovni. V následujících týdnech chceme spolupracovat s MPO na definování hlavních východisek zásadních strategických dokumentů – národního klimaticko energetického plánu a Státní energetické koncepce ČR.

Intenzivně se také mj. zabýváme souvisejícími opatřeními v oblasti emisních povolenek, decouplingu (oddělení cenotvorby elektřiny a plynu) a evropskou revizí trhu s elektřinou.

V případě doplňujících dotazů k energetice je vám k dispozici webová poradna pro podnikatele, kterou provozujeme ve spolupráci s našimi partnerskými advokátními kancelářemi ARROWS ETL GLOBAL, Becker a Poliakoff, HAVEL&PARTNERS, Paděra & partneři a Vindicta. Technologicky projekt zaštiťuje společnost NEWPS.CZ s.r.o.