Vysoké ceny energií

Poslední aktualizace 20. 1. 2023

Praktické odkazy

Kalkulačka úsporenergiezamene.cz
Výzva z programu podpory pro velké firmympo.cz/cz/prumysl/vyzva-1
Seznam středisek EKIS a webová poradnampo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Manuál MPO k energetickým úsporámZDE
Příručka MPO – přehled podpory ZDE

JAK NA DRAHÉ ENERGIE PRO FIRMY A PODNIKATELE, webinář

Prezentace přednášejících z webináře (16. 11. 2022) ke stažení:

ZASTROPOVÁNÍ CEN PRO ROK 2023

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který je nahrazen zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu nejdříve pro domácnosti, malé a střední podniky a poskytovatele veřejných služeb. Na začátku prosince 2022 pak rozšířila zastropování také na velké podniky. Zastropování cen platí po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožní toto období případně prodloužit. Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno lze být střední podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob a má roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnává méně než 250 osob a přitom bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Podniky se nikdy neposuzují izolovaně, je nezbytné sledovat okolí podniku, protože spojenectví či partnerství dle definice MSP má význam pro prahové hodnoty.

ZASTROPOVÁNÍ PRO VELKÉ PODNIKY

Možnost zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností pro rok 2023 přineslo aktualizované sdělení Evropské komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 426/01) (dále jen „DKR“). Podmínkou pro zastropování cen energií velkým podnikům je respektování podmínek poskytování podpory stanovených právě v DKR. Podpora bude směrována velkým podnikům formou poskytování záloh. Základem pro stanovení záloh jsou zastropované ceny elektřiny a plyny ve stejné výši jako pro malé a stření podniky.

Zálohy nebudou mít podobu peněžních částek převáděných odběratelům energií, ale budou poskytovány formou slevy na průběžných platbách za ceny energií. Tato sleva, tedy rozdíl mezi sjednanou cenou a zastropovanou cenou, pokud o ní podnik požádá, bude v každém měsíci poskytována úměrně velikosti spotřeby. Každá taková záloha se připočte k předchozí poskytnuté podpoře a bude ministerstvem průmyslu a obchodu čtvrtletně zkontrolována vůči limitům celkově povolené podpory firem, vyplývajícím z DKR. Po vyčerpání limitů bude podnik dále odebírat již jen za smluvní cenu.

Výhodu zastropované ceny a čerpání zálohy z DKR mohou podniky čerpat již od 1. ledna 2023. Podmínkou je vyplnění formuláře, který je přílohou nařízení vlády č. 298/2022 Sb., a jeho doručení dodavateli elektřiny nebo plynu. Pokud tedy velké podniky požadují dodávku za zastropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem nebo požadují dodávku elektřiny, respektive plynu za zastropovanou cenu.

Čestná prohlášení podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. se odevzdávají nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu. Výjimkou byl leden 2023, kdy bylo třeba prohlášení předložit do 16. ledna 2023. Prohlášení se dokládají pouze jednou. V případě, že velký podnik nebude chtít pro další období uplatnit stropovanou cenu elektřiny či plynu, a to například z důvodu překročení rozsahu nejvýše přípustného majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu, je povinen toto obchodníkovi oznámit. Čerpání podpory je možné ukončit k prvnímu dni jakéhokoliv kalendářního měsíce v průběhu roku.

Protože umožněním odběru elektřiny a plynu za stanovenou cenu budou velké podniky od 1. ledna 2023 získávat určitý majetkový prospěch, který by jinak při přímém poskytování podpory (např. ve formě dotace) byl kompenzován až následně po skutečném vynaložení prostředků, bude záloha na podporu muset být ex post ověřena. Případnou překompenzaci, dojde-li zálohováním k překročení limitu podpory, bude muset podnik vrátit ministerstvu průmyslu obchodu.

Podrobné podmínky DKR pro velké podniky pro rok 2023, pravidla čtvrtletního ověřování a způsob vracení případné překompenzace budou předmětem samostatného nařízení vlády, které vláda plánuje schválit ještě v lednu 2023.

ELEKTŘINA

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také firmám. Na hladině nízkého napětí je zastropována veškerá spotřeba pro všechny zákazníky, tedy i firmy.

Platí, že subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Zastropované ceny se vztahují také na malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty mají zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let a budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

Zastropování cen také pro velké podniky vláda schválila v prosinci 2022. Pro ty platí od 1. 1. 2023 do konce příštího roku stejné ceny, jaké kabinet již dříve nastavil pro domácnosti a malé a střední firmy. Více o povinnosti velkých podniků doložit čestné prohlášení naleznete v oddílu Zastropování pro velké podniky výše.

PLYN

U plynu se zastropování týká také všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. U malých a středních podniků s ročním odběrem plynu nad 630 MWh je cenový strop nastaven na 80 % nejvyšší spotřeby v uplynulých pěti letech. Stejně tak je cenový strop nastaven pro velké podniky, které musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií, viz výše.

Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropována, dodávka plynu na výrobu elektřiny cenovému stropu nepodléhá. Na velké podniky využívající plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahuje povinnost vyplňovat také další přílohy. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je třeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita.

Zavedení cenových stropů pro velké podniky je významné rozšíření oproti původním návrhům. I zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem. Díky tomuto rozhodnutí vlády budou mít podniky bez ohledu na velikost nárok na energie za přijatelnější ceny.

PROGRAM PODPORY PRO FIRMY NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Velké firmy mohou žádat také o pomoc z dotační výzvy, na kterou vláda vyčlenila až 30 miliard korun.  Tato dotační výzva se týká roku 2022, tedy způsobilého období od 1. února 2022 do 31. října 2022. Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 do 8. února 2023 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Za připomenutí stojí, že do finalizace znění Programu i samotné výzvy byla Hospodářská komora ČR intenzivně zapojena.

Z dotační výzvy mohou být podpořeny podniky, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo, na které se nevtahuje nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022. To znamená, že ty velké podniky, které budou zastropovány od 1. ledna 2023 na základě nařízení vlády schváleného 14. prosince 2022 si zažádat mohou, a pokud splní stanovená kritéria výzvy, bude jim relevantní podpora poskytnuta.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele také splňovat následující podmínky: i) být v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0), a ii) způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.

Výše dotace a její maximální limit:

  • Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se v roce 2022 oproti předchozímu roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun,
  • energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů (max. do 80 % provozních ztrát podniku), a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů EUR.

Pokud máte jakékoliv dotazy k danému dotačnímu programu a vyhlášené výzvě, můžete se obracet v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. na telefonní linku 1212, nebo je možné využít e-mail 1212@mpo.cz.

VÝSTAVBA OZE BUDE SNAZŠÍ

Legislativní proces novel energetického a stavebního zákona je u konce – 18. ledna 2023 ji stvrdil podpisem prezident ČR. Legislativa nazývaná také jako lex OZE I. zjednodušuje podmínky povolování a tím zrychluje výstavbu menších obnovitelných zdrojů energie.

V energetickém zákoně novela mění hodnotu instalovaného výkonu, od které je nutné mít licenci na výrobu elektřiny, a to z původních 10 na 50 kW. To zhruba odpovídá instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny na větším bytovém domě.

Ve stavebním zákoně budou nově stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše zařazeny mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ – KONTRAKTAČNÍ POVINNOST

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. zavádí kontraktační povinnost. To znamená, že dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky elektřiny za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

Na schůzi 27. října2022 vláda v rámci svého nařízení rozšířila kontraktační povinnost pro dodávky plynu a upřesnila podrobnosti jejího zajištění. Dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu za zastropovanou cenu plynu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou dodavatelé energií povinni nabídnout cenu nepřesahující strop stanovený vládou.

KOMPENZAČNÍ MECHANISMUS PRO DODAVATELE ZA ZASTROPOVANÉ CENY ENERGIÍ

Vláda ve středu 4. ledna 2023 schválila způsob, jakým budou obchodníkům s elektřinou a plynem a výrobcům elektřiny a plynu kompenzovány případné ztráty způsobené vládou nařízenými cenovými stropy na energie.

Kompenzační mechanismus pro obchodníky s energiemi je další součástí komplexních opatření, která zajišťují občanům, firmám a poskytovatelům veřejných služeb cenový strop na elektřinu a plyn. Každý má jistotu, že bude platit maximálně zastropovanou cenu, a obchodníci mají jistotu, že jim stát prostřednictvím operátora trhu (OTE) bude kompenzovat náklady vzniklé na základě zastropování. Nařízení vlády je koncipováno tak, že obchodníkům budou kompenzovány vzniklé náklady, ale současně obsahuje také kontrolní mechanismy, aby kompenzace byly spravedlivé a jejich pravidla transparentně stanovena. Kompenzace nepokrývají náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatelů.

Dodavatel má právo na kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky a přiměřený zisk. Při určení výše kompenzace se tedy vychází z tržních cen, které jsou doplněny o přiměřenou marži. Rozlišuje se v rámci toho, jaký typ smlouvy má uzavřen odběratel, jehož platby za energie stát kompenzuje. Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk bude OTE hradit dodavateli energií splňujícímu stanovené podmínky na základě žádosti obchodníků.

Celkové náklady kompenzačního mechanismu není možné předem přesně vyčíslit, jejich výsledná výše je do značné míry závislá na aktuálním vývoji tržních cen elektřiny a plynu a rovněž také na celkové spotřebě energií jednotlivých zákazníků.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V AUKCI NA PODPORU ELEKTŘINY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na schválený zákon č. 165/2012 Sb., a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo 2. výzvu k podání nabídek v aukci na stanovení výše podpory elektřiny z OZE, a to pro následující kategorie výroben:

  • výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;
  • malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;
  • větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 30 MWe.

Druhá výzva k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny v oblasti obnovitelných zdrojů je zveřejněna a vyhlášena od 22. 12. 2022, lhůta pro podávání nabídek byla zahájena dne 17. 1. 2023. Příjem nabídek bude ukončen 22. 3. 2023. Bližší informace ke zveřejněným výzvám naleznete zde.

STANOVISKA A UŽITEČNÉ INFORMACE ZE STRANY HK ČR

Velmi dobře si uvědomujeme, že i když schválené zastropování cen elektřiny a plynu pomůže částečně řešit těžkou situaci velké řadě firem, zůstávají otevřena další zásadní témata, která si žádají naši pozornost i významné kroky vlády.

Na začátku roku 2023 budeme podrobně sledovat navazující legislativní úpravy, nezbytné k tomu, aby byl zajištěn plný soulad českého zastropování cen pro velké podniky s DKR, upevněna právní jistota a současně eliminováno podnikatelské riziko. Další podrobnosti ohledně zastropování velkých podniků zazněly během tiskové konference 14. 12. 2022, které se účastnil také Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory.

Opakovaně rovněž upozorňujeme na chybějící střednědobou a dlouhodobou energetickou koncepci ČR a dlouhodobé a systémové řešení energetické krize na evropské úrovni.

Intenzivně se také mj. zabýváme souvisejícími opatřeními v oblasti emisních povolenek, decouplingu (oddělení cenotvorby elektřiny a plynu), zrychlení povolovacích řízení při instalaci obnovitelných zdrojů či nových technologií a přijetím kurzarbeitu.

V případě doplňujících dotazů k energetice je vám k dispozici webová poradna pro podnikatele, kterou provozujeme ve spolupráci s našimi partnerskými advokátními kancelářemi ARROWS ETL GLOBAL, Becker a Poliakoff, HAVEL&PARTNERS, Paděra & partneři a Vindicta. Technologicky projekt zaštiťuje společnost NEWPS.CZ s.r.o.

 

 

 

/seznam_kurzu_skoleni_hospodarska_komora/