Emanuel Šíp: Usnesení Poslanecké sněmovny: První krok k vysokorychlostní železnici jako národní prioritě

09.03.2017

Před několika dny přišla dobrá zpráva o tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila velkou většinou přítomných poslanců usnesení podporující přípravu sítě vysokorychlostní železnice v ČR jakožto budoucí páteře veřejné dopravy v zemi, zapojené do  rozvíjející se evropské sítě vysokorychlostních tratí a přispívající k podpoře podnikání, mobilitě pracovní síly a makroekonomickému rozvoji ČR. 

 
Hospodářská komora ČR je tím velmi potěšena, neboť již delší dobu prosazuje program přípravy a výstavby vysokorychlostní železniční sítě, podporuje aktivity vládního sektoru v této oblasti, a pořádá za tím účelem kulaté stoly státních úředníků i špičkových specialistů, jejichž účastníci diskutují, a také předkládají k veřejné diskusi celou řadu zásadních otázek tohoto programu.
 
Je přitom jasné, že na cestě k uskutečnění této vznikající národní priority bude nezbytné překonat celou řadu překážek. Bude třeba opustit jednostranně technické přístupy, které dosud ovládaly především specializovanou státní správu této oblasti, a podrobit připravovaný program širší koordinaci a kontrole ve vládním sektoru, a to se samozřejmou účastí veřejnosti včetně zainteresovaných podnikatelů. Má-li vysokorychlostní železniční síť vytvořit novou technologickou a ekologickou páteř veřejné dopravy v ČR, musí být plně propojena s ostatními formami osobní dopravy počínaje mezinárodní leteckou dopravou a konče veřejnou i individuální dopravou v regionech, a být schopna zapojit také celou řadu mimodopravních služeb. Stejně jako dokončovaná dálniční síť bude potom i vysokorychlostní železnice schopna lákat nové soukromé investice a svými přínosy zemi všestranně prospět.
 
Zásadní změnu musí podstoupit současná komplikovaná legislativa regulující státní strategické projekty. Nejde jen o urychlení vleklého procesu schvalování staveb, což může do značné míry upravit projednávaná novela stavebního zákona, ale i o preferenci a odpovídající ochranu prioritních projektů, jak je obvyklé v celé řadě evropských zemí. Případné chyby úředníků veřejné správy si jistě zaslouží postih, ale nesmějí být napříště důvodem k opoždění nebo zastavení strategické investice sloužící rozvoji celé země. Přitom je slušné, aby veřejné i soukromé subjekty, přímo postižené důsledky realizace strategického projektu i případných pochybení, obdržely vhodnou kompenzaci, především ve finanční podobě.
 
Málo pozornosti bylo dosud věnováno otázkám financování výstavby a provozu vysokorychlostní železniční sítě. Rozsah použitelných evropských fondů se bude zmenšovat a jejich přidělování bude vázáno na podstatně náročnější podmínky než doposud. Je čas připravit předběžnou bilanci možných finančních zdrojů a jejich využití pro tento velmi nákladný program. Bude třeba vymezit také roli alternativních soukromých investic, zejména v podobě veřejně-soukromých partnerství (PPP) tak, aby nezatížily nežádoucím způsobem budoucí veřejné rozpočty, a přitom zásadním způsobem pomohly omezit dlouhodobé potíže veřejného sektoru, spočívající v realizaci investic v daném termínu, přiděleném rozpočtu a v odpovídající kvalitě.
 
Usnesení Poslanecké sněmovny je vskutku dobrou zprávou, která se může stát vzorem i v jiných otázkách dlouhodobého rozvoje země, které vyžadují koncepční a komplexní přístup, a kde je třeba dosáhnout společenského konsensu o cestách jejich vyřešení.
Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/