Datové schránky

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím tzv. datových schránek.

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pro přístup do datové schránky stačí počítač připojený k internetu.

datové schránky příručka zdarma

Komu je určena

Datová schránka je určena pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci s právnickými osobami, s fyzickými osobami podnikajícími a s fyzickými osobami nepodnikajícími. Povinně je ze zákona mají zřízené nejen všechny orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace ukládá zákon, ale i všechny právnické osoby a fyzické podnikající osoby zapsané v Registru osob. Fyzickým osobám nepodnikajícím, dává zákon možnost volby.

Co přináší

Datová schránka nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si datovou schránku založíte, bude Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručována již jen elektronicky.

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale vždy pouze s celým úřadem. V současné době je také možné pomocí datové schránky komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou navzájem.

Obdržíte-li novou datovou zprávu, pak dle Vašeho nastavení v datové schránce, se na Váš mobilní telefon doručí (za poplatek) popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o doručení. Jako v případě upozornění o uložení klasické listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky je považován za doručený v okamžiku přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Za určitých okolností je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu např. z důvodu dočasné nepřítomnosti. Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

Jak a kde si datovou schránku zřídit

Žádost o zřízení je možné zaslat na Ministerstvo vnitra ČR elektronicky přes odkaz „Žádost o zřízení datové schránky“ na www.datoveschranky.info, poštou na adresu Ministerstva vnitra ČR a nebo osobně na kterémkoli Kontaktním místě veřejné správy, a to včetně všech 39 ověřovatelských kancelářích Hospodářské komory České republiky zapojených do projektu Czech POINT. Schránka Vám na základě žádosti bude zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Pro zřízení jsou nutné tyto údaje (včetně ověření totožnosti žadatele)

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
  • rodné příjmení
  • den, měsíc a rok narození
  • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
  • státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
  • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby, není-li žádost podepsána na kontaktním místě
  • u podnikajících osob;  identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno a místo podnikání, popřípadě sídlo

Jak s datovou schránkou pracovat

Jak s datovou schránkou pracovat (včetně uvedení užitečných praktických tipů) najdete popsáno v naší příručce.

Cena

Datovou schránku zřídí ministerstvo bezplatně.

Související služby

Navazující službou na datové schránky tzv. autorizovaná konverze dokumentů a to jak z elektronické podoby do listinné a naopak.

Kromě služeb souvisejících s datovými schránkami mohou podnikatelé a široká veřejnost na Kontaktních místech hospodářské komory využít také služby vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, výpisu z bodového hodnocení řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů a služby ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu nebo služby autorizované konverze dokumentů.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete zde.