Ceny

V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.

Vydání ověřeného výpisu z:1. stranadalší strana
Obchodního rejstříku10050
Rejstříku spolků10050
Rejstříku nadací10050
Rejstříku ústavů10050
Rejstříku společenství vlastníků jednotek10050
Rejstříku obecně prospěšný společností10050
Živnostenského rejstříku10050
Katastru nemovitostí10050
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy (formát A4)100
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran)100neúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran)100neúčtuje se
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby10050
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů10050
Registru Ministerstva životního prostředí  – (správa a kontrola agendy)10050
Insolvenčního rejstříku10050
Výpis údajů z registru obyvatel10050
Výpis údajů z registru osob10050
Veřejný výpis údajů z registru osob10050
Výpis o využití údajů z registru obyvatel10050
Výpis o využití údajů z registru osob10050
Výpis z lékového záznamu pacienta10050
Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta10050
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona50
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)30
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránkybezplatně
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu)3030
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis)3030
Žádost o změnu údajů v registru obyvatelbezplatně
Žádost o změnu údajů v registru osobbezplatně
Žádost o poskytnutí údajů třetí osoběbezplatně
Zprostředkovaná identifikace200
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Poznámky

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.
Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku.

Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ v souladu se zákonem předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.

Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.

Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a souvztažně zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od: 1. května 2022.