PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Únorové plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

Únorové, 478. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), jehož členem je za Hospodářskou komoru České republiky poradce prezidenta HK ČR Ivan Voleš a které se konalo 22. –23. 2., bylo silně ovlivněno současnou krizovou situací v EU a očekáváními spojenými s nadcházejícím březnovým zasedáním Evropské rady. Výbor se proto rozhodl přijmout usnesení adresované Radě, v němž volá po jednotném postupu členských států a oceňuje schválenou pomoc Řecku. Volá po opatřeních k hospodářské obnově a vítá iniciativu 12 členských států na podporu růstu vyjádřenou v dopise, který podepsal též premiér Nečas. EHSV se však v usnesení vyslovil přes odpor skupiny zaměstnavatelů kriticky k opatřením na upevnění rozpočtové a fiskální discipliny a proto hlasovali členové této skupiny proti usnesení, které bylo přesto přijato.

V průběhu zasedání vystoupilo několik významných představitelů Evropské komise. Na přípravném zasedání skupiny zaměstnavatelů vystoupil nově jmenovaný generální ředitel pro podnikání a zástupce MSP Calleja Crespo, který podtrhl nutnost čelit stávající krizi podporou růstu, a ten mohou generovat pouze evropské podniky. Chce ve své funkci podporovat všechny podniky, jak velké tak i malé, a je proti snahám stavět je proti sobě. Při přípravě evropské legislativy je třeba aplikovat test konkurenceschopnosti a odmítat návrhy, které by ji oslabovaly. Definoval tři priority evropské politiky pro MSP: 1. snižování administrativní zátěže, 2. zlepšení přístupu k financím, 3. zlepšení přístupu na trhy. Zmínil připravovaný nový program podpor MSP po roce 2013 COSME, kde bude alokováno 2,8 mld. EUR.

Na úvodním plenárním zasedání vystoupil předseda Evropské komise J.M. Barroso. Otevřeně popsal složitou situaci, v níž se EU nachází, a řekl, že evropský sociální model a sociální tržní ekonomika se musí přizpůsobit globálním změnám 21. století. 70 % růstu světového HDP bude v rychle rostoucích ekonomikách mimo EU. Současná opatření na zvládnutí krize jsou zaměřena jak na nápravu, tak i prevenci, je však třeba prosadit jejich důsledné dodržování a plnění. Jednotný trh funguje jen pro zboží, ale ne služby a nemáme jednotný digitální trh. To by mohlo přinést 800 mld. EUR.

Odmítl kritiku veřejnosti na adresu Evropské komise, která má omezené pravomoci, pokud jde o hospodářskou správu. Přesto se podařilo prosadit regulaci finančních trhů a balíček 6 opatření na zlepšení dohledu nad dodržováním fiskální discipliny. Poukázal na sílící útoky na evropskou integraci, ale cesta z krize je možná jen posílením integrace. Ani nejsilnější evropské země nemohou být rovnocenným partnerem novým rychle rostoucím ekonomikám. Vyslovil přesvědčení, že přes všechny potíže má EU schopnosti tuto krizi překonat.

Není možné ale dále tolerovat nekontrolovatelné zadlužování členských států. Řecko dostalo pomoc, ale musí splnit přísné podmínky. Komise chápe, že fiskální restrikce povede k poklesu ekonomiky, a proto připravila pro Řecko program na podporu růstu ve výši 11 mld. EUR na 118 projektů, které vytvoří 100 tisíc nových pracovních míst. Velké prostředky půjdou též na program Mládež v pohybu, který by měl umožnit snížit obrovskou nezaměstnanost mladých lidí tím, že budou dotovány jejich stáže v MSP.

Barroso řekl, že růst a nová pracovní místa mohou přinést pouze podniky a nikoliv veřejný sektor, a proto je třeba odstranit překážky pro podnikání, aby byl využit jeho potenciál.

Druhý den plenárního zasedání vystoupil komisař pro hospodářskou soutěž Almunia, který informoval o připravovaných změnách v oblasti státní podpory. Má dojít ke zpřísnění postihu velkých narušitelů hospodářské soutěže, ale k benevolentnějšímu přístupu k malým narušením, zjednoduší se administrativa, budou více zohledněny podpory vědy, výzkumu, inovací, ochrana životního prostředí, sociální ekonomika. Státní podpora se musí orientovat na oblasti, kde trh nefunguje, ale nesmí konkurovat soukromým investorům.

Na plenárním zasedání bylo projednáno téměř 30 stanovisek. Jejich velká část se týkala ekonomické situace a doporučení na zlepšení fungování jednotného trhu. V příloze uvádíme stručný přehled vybraných stanovisek k legislativním návrhům, která mají dopad na podnikatelské prostředí. Poukazujeme zejména na návrhy Komise na vytvoření nástroje na propojení Evropy a navazující hlavní směry rozvoje dopravních, telekomunikačních a energetických sítí, návrh opatření na podporu jednotného digitálního trhu, hlavní směry zaměstnanosti. Za pozornost stojí možnosti využití Evropského sociálního fondu a Evropského fondu globalizace. Výbor vypracoval též několik stanovisek z vlastní inciativy k obnově růstu, jak zapojit občanskou společnost do regulace finančních trhů a několik dalších, které v přehledu neuvádíme.


 

Hlavní partneři HK ČR