PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Nová legislativa v připomínkovém řízení

Hospodářská komora České republiky ze své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí. Níže nabízíme nový materiál k připomínkám.

Novým materiálem v mezirezortním připomínkovém řízení s vysokou prioritou je mimo jiné Návrh zákona o státních úřednících.

Návrh zákona upravuje postavení státních úředníků [předpoklady pro zastávání pracovního místa, výběrové řízení, vznik, změnu a zánik pracovního poměru (včetně převedení na jinou práci, taxativních důvodů pro odvolání vedoucího úředníka nebo výpovědních důvodů úředníka a důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr)] a systém jejich vzdělávání. Rovněž upravuje zvýšené povinnosti úředníka nad rámec právní úpravy zákoníku práce včetně povinnosti podrobit se nejméně jednou ročně pracovnímu hodnocení. Zvýšené povinnosti úředníka (včetně zvýšených požadavků na vzdělávání) jsou kompenzovány prodloužením doby dovolené na 6 týdnů a zavedením dalšího odstupného. Návrh zákona také stanoví hranice mezi obsazováním úřednických a politických míst ve veřejné správě a stanoví základní pravidla systemizace pracovních míst úředníků a organizace úřadu státní správy. Účinnost zákona se navrhuje ke dni 1. 1. 2014. Předkládaný návrh zákona by měl nahradit dosavadní platnou, avšak až na výjimky dosud neúčinnou právní úpravu postavení státních úředníků – zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon.

Dalším materiálem je Návrh věcného záměru zákona o službě vojáků v záloze.

Nový zákon bude upravovat průběh služby vojáků v povinné záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a výjimečných vojenských cvičení, průběh služby vojáků v aktivní záloze v rámci vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení, výjimečných vojenských cvičení a služby v operačním nasazení. Službu v operačním nasazení a vojenské cvičení budou vojáci v aktivní záloze vykonávat jak na území České republiky, tak i v zahraničí.

Zákon rovněž upraví instituty, které souvisejí se vznikem a průběhem služby vojáků v povinné záloze a vojáků v aktivní záloze povolaných k výkonu vojenské činné služby, bezpečností a ochranou zdraví při jejím výkonu, s peněžními a naturálními nároky, s odpovědností za škodu a náhradou škody, zdravotní péčí a nemocenským zabezpečením, vymezí zákonem instituty pro rozhodování ve věcech řízení s vojáky v této službě a instituty vojenského kázeňského práva. Současně upraví právní poměry, jako je jmenování do vojenské hodnosti, předurčování na systemizované místo, vyslání na služební cestu, udělování zvláštní dovolené, omezování občanských práv atd.

Nové materiály k připomínkám v kompletním znění naleznete zde:/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/


 

Hlavní partneři HK ČR