PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Doporučení pro elektronickou fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH

Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře České republiky na základě usnesení ze zasedání dne 5. prosince 2012 zpracovalo a vydalo dokument „Doporučení praktické aplikace k elektronické fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH“. Národní fórum se zde výslovně usneslo, že bude uplatňovat doporučení vůči podnikatelským subjektům a orgánům veřejné moci, aby se vyvarovaly rizik spojených s lehkovážným přístupem k výkladu normy a aby novela byla posuzována v kontextu všech právních předpisů v ČR, vztažených k elektronickým dokumentům.

Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci se na prosincovém jednání na půdě Hospodářské komory ČR v Praze usneslo reagovat na dokončení legislativního procesu k návrhu technické novely, kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „novela zákona o DPH“). Uvedený předpis přinese do podnikové účetní praxe změny v pravidlech fakturace. Přijetí novely zákona o DPH je naplněním závazku České republiky s účinností od 1. ledna 2013 harmonizovat národní legislativu ČR s evropskou směrnicí 2010/45/EU o elektronické fakturaci.

Doporučení je zaměřeno na vybraná témata mající vliv na rozvoj elektronické fakturace a jejich očekávané přínosy zavedením v podnikové praxi. Jedná se zejména o zrovnoprávnění elektronické a listinné formy fakturace, vymezení elektronické faktury, udělení souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické formě a elektronické uchovávání daňových dokladů. Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci zároveň důrazně upozorňuje na nežádoucí důsledky v účetní praxi plátců daně, pokud by nepoužívali při vystavení a doručení faktur ve formě elektronických dokumentů elektronický podpis nebo standardní EDI.

S tímto cílem je dokument uveřejněn před samotným datem platnosti nové legislativy. To by mělo podnikům umožnit vyvarovat se chybám u nesprávného převedení právního předpisu do své účetní praxe a zároveň poskytnout doporučující informace k včasnému a správnému přijmutí těchto nových pravidel.

Doporučení Národního fóra vzniklo ve spolupráci ministerstev, oborových asociací, GS1 Czech Republic a dalších institucí a organizací, které jsou prostřednictvím svých zástupců účastníky národního fóra. Ke stažení je na stránkách webu Hospodářské komory České Republiky – www.komora.cz

Národní mnohostranné fórum ČR při HK ČR a pod gescí Ministerstva vnitra ČR jako národní orgán navazuje svou činností na Evropské mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci při Evropské komisi a vnímá svou odpovědnost za šíření principů k elektronické fakturaci vyplývajících z evropské směrnice 2010/45/EU nejen do národní legislativy ČR, ale současně jejich správnou aplikaci v praxi.

Související soubory

Doporučení NF-ELFA při HK k novele DPHAdobe AcrobatPDF | 455,06 kBuložit

 

Hlavní partneři HK ČR