Hospodářská komora si cení každého pokusu o snížení byrokratické zátěže podnikatelů

Vláda ČR dnes projedná poslanecký návrh na vydání zákona, kterým by se měnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony (sněmovní tisk 433). Poslanecký klub TOP 09 a Starostové přišel s myšlenkou částečné integrace kontrolních mechanismů ze strany orgánů státní správy, pokud jde o kontrolu podnikatelů, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě upozorňuje na nezbytnost snížení administrativní zátěže podnikatelů jako jeden z předpokladů zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Snaha o redukci zvláštních kontrol vykonávaných různými orgány u „mikropodniků“, zaměstnávajících méně než 10 zaměstnanců reaguje na všeobecně neutěšený stav, kdy týž podnikatel souběžně nebo v krátké časové souslednosti čelí nezávisle na sobě prováděným úkonům jednotlivých orgánů státní správy, a je tak připravován o čas, který by mohl efektivně věnovat vlastnímu podnikání.

Právě drobní podnikatelé, k nimž patří především osoby samostatně výdělečně činné, přitom nemohou pro součinnost s kontrolním orgánem vydělit speciálně zaměřené zaměstnance, a požadavky kontrolujícího tak pokrývají buď osobním nasazením, anebo svými zaměstnanci na úkor práce běžně vykonávané pro firmu.

Hospodářská komora ČR dlouhodobě podporuje myšlenku koordinace a sjednocení správních agend, které ve své mnohačetnosti zatěžují podnikatele – malé, střední i ty velké. Za perspektivní jsme považovali projekt jednoho inkasního místa, který by měl sjednotit a zjednodušit výběr daní, sociálního a zdravotního pojistného.

Věříme, že tuto myšlenku vláda definitivně nezavrhla a že se v nějaké podobě k její realizaci vrátí. Stejně tak doufáme, že nezapadne ani zmíněný opoziční námět, aby se zracionalizoval výkon různorodých kontrol, jimž podnikatelé v současnosti čelí.

Hospodářská komora je připravena podílet se v rámci legislativního procesu svými zkušenostmi na úpravě předloženo návrhu zákona tak, aby byl přijatelným kompromisem pro Vládu ČR, opozici i podnikatele.


Hlavní partner HK ČR