Výtahář

Nabídka zkoušek výtahového průmyslu

Proč zkoušku mít?
Samotná zkouška profesní kvalifikací je praktická se znalostí všech příslušných technických norem a jejich aplikace v praxi pro vyhrazená zařízení a to v rozsahu 1 dne. Poptávka po tomto typu kvalifikace (viz http://portal.mpsv.cz/) existuje a bude stoupat s ohledem na skutečnost, že 45 tisíc výtahů v ČR vykazuje provozní rizika a zároveň téměř třetina všech zaměstnanců v této oblasti je v důchodovém věku (zdroj Unie výtahového průmyslu). Proto hlavními personálními zdroji budou zaměstnanci, kteří získají kvalifikaci zcela novým způsobem, a to podle zákona č. 179/2006 Sb. Zvýšená poptávka pro kvalifikaci se očekává s oživením stavebního trhu.
 
Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Jaké kvalifikace lze získat?
Výtahový průmysl pro svou rozsáhlost a nároky nabízí kvalifikace nejen pro strojírenský obor, ale také pro oblast elektrotechniky.

Úplnou kvalifikaci z jednotlivých profesních zkoušek je možné získat pro Mechanika výtahů a Technika výtahů. Každá z úplné kvalifikace obsahuje, jak profesní kvalifikace strojní, tak kvalifikace elektro.

Kvalifikační zkoušky reflektují rozvoj kompetencí, jak z oblasti strojírenské, tak z elektrotechniky. Zkoušky zařazené do strojního oboru mají kódové označení 23, zkoušky zařazené do elektro oboru mají kód začínající číslicí 26.

Strojírenské kvalifikace tvoří Montér výtahů, Montér výtahů specialista, Servisní pracovník a Odborný servisní pracovník.

Elektrotechnické kvalifikace představují zkoušky Elektromechanik pro TZ a Elektromechanik pro výtahy.

Kvalifikace tvoří ucelený systém
Jedná se o systém, který je provázaný a umožňuje cílové skupině perspektivní kvalifikační růst.

Za základní kvalifikaci v systému kvalifikačních zkoušek výtahového průmyslu se považuje Montér výtahů, pro její vykonání postačí mít základní vzdělání.

Zájemce k získání kvalifikace Montér výtahů specialista potřebuje již mít hotovou zkoušku Montér výtahů a zároveň zkoušku Elektromechanik pro TZ.

Pokud zájemce, o zkoušku Elektromechanik pro TZ, nemá doklad ostředním vzdělání bez maturitní zkoušky, potřebuje rovněž mít hotovu zkoušku Montér výtahů.
Pro oblast servisních činností je základní zkouškou Servisní pracovník. Zájemce o ní potřebuje mít zvládnuty kompetence z oblasti elektrotechniky, tj. mít zkoušku Elektromechanik pro TZ. Na zkoušku Servisní pracovník navazuje zkouška Odborný servisní pracovník.

Zkouška Elektromechanik pro výtahy je zkouškou v systému poměrně novou. Svým obsahem pokrývá klíčové kompetence: jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení, orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu, provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů a další.

Jak dlouho trvají jednotlivé zkoušky?
Všechny zkoušky nejsou delší než jeden den, nekratšími zkouškami jsou Servisní pracovník a Odborný servisní pracovník, které jsou na půl dne.

Kde zkoušky provádíme?
Zkoušky se provádějí v odborně vybavených učebnách Střední odborné škola a Gymnázia Liberec v ulici Na Bojišti 15. Zázemí pro realizaci zkoušky je výsledkem dlouhodobé spolupráce členských firem Unie výtahového průmyslu a školy.
Kdo zkoušky provádí?
Autorizovanými zástupci Hospodářské komory České republiky jsou členovéUnie výta- hového průmyslu (http://www.uvp-cr.cz/ členem Evropské výtahové asociace ELA.),

Existují materiály k přípravě na zkoušku?
V rámci projektu „ Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání CZ. 1.07/3.2.01/01.0015„ vznikly studijní materiály určené pro dospělé k získání kvalifikace.
Kontakt pro získání materiálů Střední odborné škola a Gymnázia Liberec:
pan Petr Valenta, email: vali.p@seznam.cz
paní Bc. Ilona Stránská, email: stranska.ilona@sosag.cz
Vzorový materiál pro kvalifikaci Montér výtahů najdete na místě, kde přihlášky ke zkoušce.

Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
·         Poruchy sluchu.
·         Chronické záněty středouší.
·         Tinnitus.
·         Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
·         Poruchy vidění.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
·         Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
·         Chladová alergie.
·         Prognosticky závažné poruchy sluchu.
·         Prognosticky závažné poruchy vidění.
·         Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
·         Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
·         Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
 
Na základě čeho můžeme provádět zkoušky?
HK ČR provádí zkoušky na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
č.j. 52141/08/03300/1418 pro kvalifikaci Odborný servisní pracovník (23-049-M) z 5. 12. 2008
č.j. 52134/08/03300/1413 pro kvalifikaci Servisní pracovník (23-048-H) z 5. 12. 2008
č.j. 52136/08/03300/1415 pro kvalifikaci Montér výtahů (23-046-H) z 5. 12. 2008
č.j. 52136/08/03300/1415 pro kvalifikaci Montér výtahů specialista (23-047-H) z 5. 12. 2008
č. j. 15696/11/03700/456 pro kvalifikaci Elektromechanik pro výtahy (26-011-H)
č. j. 52139/08/03300/1417 pro kvalifikaci Elektromechanik pro TZ (26-004-H)

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Pokud účast na zkoušce vyžaduje získání předchozí jiné kvalifikace, zašle doklad o kvalifikaci a vzdělání před konáním zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

 
Cena a délka zkoušky
 


Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
23-046-H
Montér výtahů
6-8 hodin
8000,--
23-047-H
Montér výtahů specialista
4-6 hodin
8000,--
23-049-M
Odborný servisní pracovník
3-5 hodin
8000,--
23-048-H
Servisní pracovník
4-6 hodin
8000,--
26-011-H
Elektromechanik pro výtahy
6-8 hodin
8000,--