Úklidový pracovník

Kvalifikace

Úklidový pracovník administrativních ploch, 69-008-E
Úklidový pracovník v potravinářských provozech, 69-009-E
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních, 69-010-E
Úklidový pracovník - speciální práce, 69-011-H

mají těžiště zkoušky v praktickém provádění úklidu a čistění různými technologiemi na různé materiály či v různém prostředí s použitím znalostí o chemických a dezinfekčních přípravcích a prostředcích k úklidu. Součástí zkoušení je provádění úklidu v souladu s hygienickými předpisy a pravidly, uplatnění BOZP při uklízení.
Zkoušky pro úklid ubytovacích zařízení zahrnují dovednosti spojené s poskytováním služeb klientům zařízení.

Jaké je situace v oboru úklidového průmyslu?
Práci v úklidu vykonává 133 tisíc zaměstnanců, z toho 90 440 na zkrácený pracovní úvazek.
Kvalifikaci nelze získat formálním vzděláváním (neexistuje učební obor úklidový pracovník).

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Komu je zkouška určena?
Zkouška je určena zaměstnancům v oblasti úklidového průmyslu.
Zaměstnavatelé a pracovní agentury, kteří nabídnou služby zajištěné zaměstnanci s kvalifikační zkouškou, poskytují svým zákazníkům prevenci před škodami vzniklými neodborným zacházením (např. použití nevhodného prostředku na různé druhy materiálů, neznalost „materiálu“ + prevence před „infekcemi“ při nedodržení „úklidových standardů“) S generační obměnou v oblasti úklidu se očekává zvýšený osobní zájem zaměstnanců o kvalifikaci.
Kvalifikační zkoušky jsou určeny pro zaměstnance úklidových společností a OSVČ v oblasti úklidu. Zkoušky jsou vhodné také pro poskytovatelé služeb v domácnosti.
Předpokládá se zájem zdravotnických zařízení, průmyslových objektů, výrobních závodů, hotelů, obchodních komplexů, provozů se speciálním režimem, pronajimatelů a majitelů kancelářských prostor, soukromých osob využívajících služeb pro výpomoc v domácnosti o poskytování úklidových služeb s kvalifikací podle národního standardu.

Proč udělat zkoušku?
Úklidové práce jsou v kategorii „nekvalifikované“ práce, toto zařazení přestává být relevantní s nástupem automatizace. Zaměstnavatelé potřebují úklidové pracovníky, kteří znají technologii úklidu, BOZP, ale také znalost ošetřovaných materiálů, tj. znalost struktury stavebních materiálů a textilií. Zde rostou nároky, protože přibývá nových materiálů s novými užitnými znalostmi.
Každý pracovník v úklidovém průmyslu, který vykonává svou práci odborně, zaručuje svému klientovi prodloužení užitné a estetické hodnoty zařízení a budov. Jeho práce je prevencí před rizikem infekcí, epidemií apod., způsobených z nečistoty.
Dosažená kvalifikace má potvrdit požadované znalosti a schopnosti pracovníka. Přezkoušený pracovník obdrží osvědčení, které má stejnou platnost v ČR i v EU, se zárukou pro zaměstnavatele, že člověk s tímto osvědčením problematiku opravdu zná a umí.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky. Autorizovaní zástupci, kteří vedou zkoušku a jsou uvedení na osvědčení o zkoušce, jsou reprezentanti České asociace úklidu a čištění se sídlem v Praze.

Jak je zajištěna kvalita zkoušky?
Česká asociace úklidu a čištění, která provádí zkoušky jménem Hospodářské komory České republiky, je řádným členem Evropské asociace úklidového průmyslu - EFCI, se sídlem v Bruselu, aktivně spolupracuje s jednotlivými národními asociacemi z celé Evropy.
Seznam autorizovaných zástupců
Mgr. Irena Bartoňová – Pálková
předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění
vicepresidentka Evropské asociace úklidového průmyslu
odborný expert EU pro otázky sociálního dialogu v úklidovém průmyslu
znalá praxe, trendů v oboru, specifik podnikání a potřeb zákazníků
absolventka studia British Institute of Cleaning Science, kde získanou odbornost pravidelně obhajuje
Ing. Tomislav Langkramer
s praxí v manažerských pozicích v úklidovém oboru, např. ČSA Support, dlouholetý člen představenstva České asociace úklidu a čištění, expert ČIA

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz 

Místo zkoušení

Praha
Brno
Jeseník
Opava
 
Zkoušky se provádějí při splnění zázemí dle hodnotícího standardu zkoušky na požádání také v místě objednatele.
 
Ceny pro členy „Česká asociace úklidu a čištění“ jsou uvedeny na www. http://www.cac-clean.cz. Ceny pro členy jsou nižší. Ceny pro členy byly stanoveny na základě kladného stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této záležitosti.
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) čj. 19406/2011-94 ze dne 25. 5. 2011 a čj. 299/2009-94 ze dne 9. 2. 2009.

Je možné se na zkoušku připravit?

Před zkouškami je možné absolvovat specializovaný kurz. Kurzy obsahují vždy teoretickou část a praktický nácvik, a jsou zaměřené na zvládnutí specializace zkoušek.

Kontakt: Mgr. Irena Bartoňová Pálková -
bartonova.palkova@ipmanagering.cz, Martina Tejnorová - sekretariat@cac-clean.cz, tel. 739449448
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
·         Pozitivní alergická anamnéza.
·         Imunodeficitní stavy.
·         Chronická onemocnění jater.
·         Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,.
·         Klaustrofobie.
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Drogová závislost v anamnéze.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
69-010-E
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních
2-4 hodiny
5500,--
69-009-E
Úklidový pracovník v potravinářských provozech
2-6 hodin
6000,--
69-011-H
Úklidový pracovník – speciální práce
4-6 hodin
8500,--
69-008-E
Úklidový pracovník administrativních ploch
2-4 hodiny
3500,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 47 kBuložit