Pracovník provozu prádelny a čistírny

 

Kvalifikace pro prádelnictví
Pracovník provozu prádelny, 31-018-H
Pracovník pronájmu prádla, 31-028-H
 
Kvalifikace v oboru čištění
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H
 
Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
 
Situace v oboru
Fungující prádelna a čistírna tvoří významnou složku infrastruktury v řadě obcí a měst.
V oboru Praní a čištění zanikly všechny učební obory, takže v současnosti není možné v ČR získat formální vzdělání v tomto oboru. Jedinou cestou, jak vzdělávat zaměstnance je tzv. další vzdělávání, tedy přímé vzdělávání a školení zaměstnanců oboru.
Odbornost zaměstnanců v oboru praní a čištění lze dosáhnout právě kvalifikačními zkouška-mi.
Představení odborných aktivit pro odbornou a širokou veřejnost Asociace prádelen a čištění
začleněného profesního společenstva Hospodářské komory České republiky, garanta zkoušek
Od roku 1997 pořádá Asociace Mezinárodní konference o praní a chemickém čištění INTERCLEAN. Za tuto dobu se INTERCLEAN si získal v oboru významné renomé. Konference jsou doplňovány odbornými výstavami CLEANTECH společně s KOLEGIEM.

Obsah zkoušek
Uvedené kvalifikace jsou průřezem know-how švadleny (znalost materiálů), chemika a dalších speciálních kompetencí.
Klient zkoušky Pracovník provozu prádelny např. předvede třídění prádla a oděvů podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálů. Prověřuje se praktická znalost technologických postupů sušení, rozvolňování prádla, žehlení tvarového prádla a oděvů. Klient zkoušky obsluhuje lisy, ruční žehlicí stroje, napařovací figuríny, napařovací automaty a tunelfinišery.
Klient u zkoušky Pracovník pronájmu prádla předvádí, jak umí organizovat tok nemocničního prádla od sběrného místa do prádelny a zpět. Posuzuje neodeprané skvrny na prádle a určuje jejich původ a zdůvodňuje, jak dále postupovat. Ukazuje další úkony pronájmu prádla.
V rámci zkoušky Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění klient zkoušky předvádí správně odměření a dávkovaní pracích prostředků, obsluhuje počítačem řízený prací stroj, umí reagovat na krizové situace vzniklé během čistění, identifikovat důvody pro opakované čištění zakázek apod.
Klient u zkoušky Pracovník provozu čistírny usní a kožešin stanovuje počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání PER nebo KWL. Mezi další části zkoušky je např. čtení jednoduchých schémat a návodů k obsluze chemického čisticího stroje nebo provedení žehlení zakázky na lisu s určením teploty, přítlaku a času.
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci, kteří zkoušku provádí, jsou členové Asociace prádelen a čištění (http://www.apac.cz/).
Zkoušky pracovník čistírny a detašér čistírny provádí na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
- paní Marie Stejskalová, majitelka firmy LEDER TEX, kde provádějí specializované čistění náročných materiálů. Paní Stejskalová má bohatou praxi jako technolog čistíren a prádelen a v řízení těchto provozů. Je absolventkou oboru chemická technologie textilu. Je soudním znalcem oboru kůže a obuvi Komory soudních znalců ČR a České obuvnické a kožedělné asociace.
- pan Ing. Martin Adamy je absolvent oboru strojírenské technologie ČVUT Praha, nositel certifikátu České společnosti pro jakost „Mistr řemesla v oboru praní - chemické čištění“, zároveň má odbornost „Chemik prádelen a čistíren“.
Ing. Adamy má praxi technologa čištění oděvů a textilií a zkušenosti s řízením těchto provozů. Je majitelem společnosti MAGNIFIC. Zastupuje Asociaci prádelen a čištění v Sektorové radě pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, kde je odborným gestorem kvalifikací v oboru čištění. Je členem představenstva Asociace prádelen a čištění.
- pan František Koura je členem předsednictva Asociace prádelen a čištění, kde aktivně pracuje v odborné komisi pro prádelnictví. Má strojní vzdělání a zároveň odbornost v prádelnictví. Má bohatou praxi technologa veškerého prádelnického a čistírenského provozu. Projekty výstavby a zprovoznění těchto provozu realizoval jak v Česku, tak v zahraničí.
- pan Ing. Zdeněk Kadlčík je autorem v oboru velmi ceněné publikace „Prádelenské kapitoly". Je inženýrem chemie. Má bohatou praxi hlavního technologa.
Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je Nemocnice Šumperk a.s.
Pracovník provozu prádelny, 31-018-H
Pracovník pronájmu prádla, 31-028-H
Místo zkoušení pro tyto kvalifikace je firma LEDER TEX z Prahy – Karlín.
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H
 
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Onemocnění oběhové soustavy.
·         Poruchy termoregulace.
·         Onemocnění ledvin.
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
·         Poruchy sluchu.
·         Chronické záněty středouší.
·         Tinnitus.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
·         Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
·         Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
·         Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
·         Pozitivní alergická anamnéza.
·         Imunodeficitní stavy.
·         Chronická onemocnění jater.
·         Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Duševní poruchy.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
 
Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?
Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání):
ze dne 19. 10. 2010, č.j. 33141/2010-94 pro kvalifikace
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění, 31-019-H
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin, 31-020-H
Detašér čistírny a prádelny, 31-027-H.
ze dne 3. 1. 2011, č.j. 42305/2010-94 pro kvalifikace
Pracovník provozu prádelny, 31-018-H
Pracovník pronájmu prádla, 31-028-H

Cena a délka zkoušky
 
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
31-018-H
Pracovník provozu prádelny
6-8 hodin
5000,--
31-028-H
Pracovník pronájmu prádla
6-8 hodin
5000,--
31-019-H
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění
6-8 hodin
5000,--
31-020-H
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin
6-8 hodin
5000,--
31-027-H
Detašér čistírny a prádelny
6-8 hodin
5000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 62,5 kBuložit