PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Kominík

Hospodářská komora České republiky na základě rozhodnutí o autorizaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nabízí možnost složení zkoušky v následujících odborných způsobilostech pro kvalifikace:

• Kominík - Montáž komínů a komínových vložek 36-017-H
• Kominík - Měření spalin 36-023-H
• Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H
• Kominík - Revizní technik spalinových cest 36-024-H

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška Kominík - Revizní technik spalinových cest 36-024-H
Zkoušky Kominík - Revizní technik spalinových cest pořádá Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR.

Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je splnění podmínek daných příslušným standardem zapsaným na www.narodni-kvalifikace.cz . Uchazeč o zkoušku musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením výučního listu a příslušného potvrzení praxe (např. živnostenský list nebo pracovní smlouva a živnostenský list zaměstnavatele). Všechny tyto listiny se předkládají jako ověřené kopie.

Zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. Předpokládaná doba trvání zkoušky je 8:00 – 17:00 hod. Zkoušky jsou organizovány v Praze.

Přihlášku ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest naleznete v přiložených souborech ke stažení. Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na adresu:

Hospodářská komora České republiky
Ing. Klára Šimotová
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz  

Základní kritéria a způsoby hodnocení zkoušky „Kominík - Revizní technik spalinových cest“
• Související právní předpisy (Zákon 133/2016 Sb. o požární ochraně a Vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) naleznete v přiložených souborech ke stažení.

 

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice
• Onemocnění oběhové soustavy.
• Poruchy termoregulace.
• Onemocnění ledvin.
• Závažná endokrinní onemocnění.
• Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
• Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
• Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
• Nemoci cév a nervů horních končetin.
• Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
• Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
• Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
• Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
• Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
• Kožní prekancerozy.
• Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
• Poruchy vidění.
• Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
• Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
• Závažná onemocnění páteře.
• Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
• Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
• Klaustrofobie.
• Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
• Závrať jakékoliv etiologie.
• Duševní poruchy.
• Poruchy chování.
• Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
• Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
• Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
• Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
• Chladová alergie.
• Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
• Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
• Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
• Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
• Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
• Prognosticky závažné poruchy vidění.
• Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
• Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
• Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
• Záchvatovité a kolapsové stavy.
• Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Cena a délka zkoušky

Kód profesní kvalifikaceNázev profesní kvalifikaceDélka trvání zkouškyCena za zkoušku bez DPH
36-024-HRevizní technik spalinových cest5-10 hodin10000,--
36-025-HKontrola a čistění spalinových cest5-12 hodin10000,--
36-017-HKominík - Montáž komínů a komínových vložek5-12 hodin10000,--
36-023-HKominík – Měření spalin2 hodiny10000,--