Kamnář

Kamnář

 
Kvalifikace
Kamnář montér topidel (69-038-H)
Kamnář pro renovaci dobových topidel (36-055-M)
Kamnář montér kamen na biomasu (36-117-H)
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-147-H)
 
Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí č. j. 19756/14/31300/521, 7411/14/31300/1598 a 8581/15/31300/180 Ministerstva průmyslu a obchodu má oprávnění provádět zkoušky profesních kvalifikací kamnář montér topidel (kód: 36-045-H), kamnář pro renovaci dobových topidel (kód: 36-055-M), Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H) a Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H).
 
Získání dokladu o zkoušce kamnář montér topidel představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný se orientovat ve stavebních výkresech a dokumentaci;
v normách a v technických podkladech pro montáž topidel, včetně zkoušek jejich připojení; zvolit nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení a pracovní pomůcky pro montáž topidel; apod.
U renovace dobových topidel se pak jedná o: Orientaci v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel; rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu; apod.
V případě montéra kamen na biomasu je nutné prokázat: Orientaci v palivech pro topidla na biomasu; orientaci v individuálně stavěných topidlech na biomasu; v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu; v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu; návrh výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor; apod.
U kamnáře montéra kamen na biomasu s teplovodním výměníkem musí být prokázána: Orientace v palivech pro topidla na biomasu; orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem; orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem; navrhování tepelného výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor; instalace topné vložky s teplovodním výměníkem; apod.

V případě kamnáře montéra kamen na biomasu a kamnáře montéra kamen na biomasu s teplovodním výměníkem se jedná o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 
Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu kamnářů ČR (http://www.cechkamnaru.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.
 
Informace ke zkoušce
 
K výkonu zkoušky je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
 
Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině stavebnictví, geodézie a kartografie.
 
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou:
Pavel Rynda
Ing. arch. Vladimír Kubeša
Bc. Jan Temr
 
Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
pan Pavel Rynda, Cech kamnářů ČR, sekretariat@cechkamnaru.cz.
 
Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.
 
V případě profesní kvalifikace kamnář pro renovaci dobových topidel:
- uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář, kterou doloží:
a) dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci.
 
V případě profesní kvalifikace kamnář montér kamen na biomasu + kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem: 
- uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:
a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství nebo
c) živnostenského oprávnění pro kamnářství
 
Praktické kamnářské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, nebo oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, resp. splněním požadavků živnostenského oprávnění (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).
 
Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Doba trvání zkoušky
Kamnář montér topidel:
Doba trvání zkoušky je 10 až 14 hodin.
 
Kamnář pro renovaci dobových topidel:
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 30 až 40 hodin. Zkouška je rozložena do více dnů.

Kamnář montér kamen na biomasu + kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem:
Doba trvání zkoušky je 6 až 8 hodin.

Místo zkoušení
SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.
 
 
Cena zkoušky
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
36-045-H
Kamnář montér topidel
10-14 hodin
12000,--
36-055-M
Kamnář pro renovaci dobových topidel
30-40 hodin
24000,--
36-117-H
Kamnář montér kamen na biomasu
6 – 8 hodin
4.500,--
36-147-H
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
6 – 8 hodin
5.000,--