Elektromechanik


Kvalifikace

Elektromechanik pro TZ 26-004-H
Elektromechanik pro výtahy 26-011-H

Informace ke zkouškám
Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
Obě zkoušky trvají maximálně jeden den.
Zkouška Elektromechanik pro TZ je zaměřena více obecně. Obsahuje 12 kompetencí, které se na zkoušce prověřují. Velká pozornost se na zkoušce věnuje problematice bezpečné obsluhy. Na zkoušce klient prokazuje, že umí a zná zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem, před bleskem a přepětím. Klient předvádí první pomoc při úrazu elektrickou energií. Zkouška obsahuje také oblast měření veličin, diagnostiku poruch technických zařízení a orientaci v normách a technické dokumentaci.
Zkouška Elektromechanik pro výtahy obsahuje 8 kompetencí. Úspěšný klient zkoušky dokáže zapojit základní elektrické zařízení výtahu (hlavní vypínač výtahu, výtahový stroj, výtahový rozvaděč, pohon samočinných dveří, bezpečnostní obvod a řídicí obvod). Součástí zkoušky je montáž a zapojení: pomocného elektrického zařízení výtahu, osvětlení strojovny a šachty, zásuvek ve strojovně, v prohlubni a na kleci a dorozumívacího zařízení.
 
Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou
Ing. Jaroslav Ďoubalík z Elektrotechnického svazu českého (http://www.in-el.cz/ )
Ing. Josef Doležal z Unie výtahového průmyslu (http://www.uvp-cr.cz/)

Materiály ke zkouškám
Jsou k dispozici na stránkách začleněných společenstev HK ČR, konkrétně
Elektrotechnický svazu českého (http://www.in-el.cz/ )
Unie výtahového průmyslu (http://www.uvp-cr.cz/)

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.
 
Pro obě zkoušky se vyžaduje od klienta základní vzdělání a získání kvalifikace „Montér výtahů“ podle zákona č. 179/2006 Sb., nebo středním vzdělání technického směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou.
Hospodářská komora České republiky umožňuje, aby klient zkoušky „elektro“, který nemá vzdělání technického směru nebo kvalifikaci montér výtahů, vykonal bezprostředně za sebou zkoušku „montér“ a následně „elektro“.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Místo zkoušení
Liberec
Střední odborné škola a Gymnázium Liberec pro obě zkoušky
Praha 9
Střední škola - centrum odborné přípravy technickohospodářské pro zkoušku Elektromechanik pro TZ


Jaké má HK ČR oprávnění k provádění zkoušek?

Hospodářská komora realizuje zkoušky v rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR udělené podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
č. j. 15696/11/03700/456 pro kvalifikaci Elektromechanik pro výtahy (26-011-H)
č. j. 52139/08/03300/1417 pro kvalifikaci Elektromechanik pro TZ (26-004-H)


Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice
·         Závažná endokrinní onemocnění.
·         Poruchy vidění.
·         Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
·         Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
·         Závažná onemocnění páteře.
·         Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
·         Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
·         Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
·         Závrať jakékoliv etiologie.
·         Duševní poruchy.
·         Poruchy chování.
·         Závažná psychosomatická onemocnění.
·         Drogová závislost v anamnéze.
·         Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
·         Závažná nervová onemocnění.
·         Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
·         Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice
·         Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Cena a délka zkoušky
 

Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
26-004-H
Elektromechanik pro TZ
6-8 hodin
8000,--
26-011-H
Elektromechanik pro výtahy
6-8 hodin
8000,--

Související soubory

PřihláškaDokument MS WordDOC | 58,5 kBuložit