10 ZÁKLADNÍCH KROKŮ při žádosti o ověření profesní kvalifikace

 1.   VYBERU si zkoušku profesní kvalifikace u HK CR, které se chci zúčastnit:
www.komora.cz/zkousky  - sekce „Profese a zkousky“;
  
 2.   OVĚŘÍM si, zda jsem na zkoušku připraven (HK ČR NEPOSKYTUJE rekvalifikační kurzy),www.narodni-kvalifikace.cz – u každé profesní kvalifikace je uveden tzv. „Hodnotící standard“, který obsahuje výčet všech požadovaných znalostí včetně způsobu, jak budou ověřovány při zkoušce (více informací o možnostech rekvalifikace naleznete na: www.vzdelavaniaprace.cz);
 
 3.   VYPLNÍM a PODEPÍŠI řádně závaznou přihlášku na vybranou zkoušku
www.komora.cz/zkousky - sekce „Profese a zkousky“ – platný formulář ke stažení je umístěn vždy v každé kartě příslušné profese;
 
 4.   ODEŠLU řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na HK ČR jedním z uvedených způsobů:
  • Elektronicky (naskenovaný dokument včetně podpisu) na: zkousky@komora.cz
     
  • Poštou (v originální verzi) na adresu: Hospodářská komora České republiky,
    Martina Pavelková, FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1;
     
 5.   VYČKÁM až budu kontaktován HK ČR – potvrzení přijetí přihlášky a registrace uchazeče;
 
 6.   OBDRŽÍM pozvánku na konkrétní zkoušku s uvedeným termínem, místem, způsobem úhrady a splatností poplatku (a to do 21 dnů od řádného doručení Vaší přihlášky);
 
 7.   ZKONTROLUJI, že jsem řádně uhradil poplatek nejpozději 7 dní před termínem konání zkoušky (pokud tak uchazeč neučiní, nebude na zkoušku připuštěn), KOPII DOKLADU O ÚHRADĚ předložím u prezence na zkoušce;
 
 8.   ABSOLVUJI zkoušku v avizovaném termínu, dle INSTRUKCÍ uvedených na pozvánce ke zkoušce (z vážných důvodů se lze nejpozději 2 dny před zkouškou omluvit a to písemnou formou);
 
 9.   PŘEVEZMU osvědčení následně po absolvování zkoušky (úspěšné složení), v opačném případě oznámení o nesplnění zkoušky;
 
 10.   ZKONTROLUJI pečlivě uvedené osobní údaje na osvědčení.