Cíle a strategie vzdělávaní

Hospodářská komora České republiky klade velký důraz na vzdělávání. Vzdělávací systém musí být jednoznačně provázán s trhem práce. Je třeba sladit nabídku na straně absolventů počátečního vzdělávání a poptávku na straně firem. V současné době je právě nesoulad mezi kvalifikacemi absolventů a požadavky firemní sféry zásadní brzdou rozvoje české ekonomiky. Demografický vývoj bude mít také negativní vliv na počty absolventů. Nemůžeme si dovolit, aby český vzdělávací systém placený z veřejných prostředků produkoval vzdělané, ale na trhu práce neuplatnitelné absolventy.

HKČR plně podporuje zavedení kvalitní predikce trhu práce, která by nám dala odpověď na otázku, jaké obory budou na trhu práce žádané v příštích 5-10 letech. Bez těchto predikcí nelze měnit zaměření celého vzdělávacího systému mimo jiné i proto, že efekty dnešních akcí se projeví až s několikaletým zpožděním.

Spolupráce škol a firem

Hospodářská komora České republiky dlouhodobě usiluje o podporu spolupráce škol a firem v oblasti odborného vzdělávání. Inspirací je zejména zkušenost s duálním systémem vzdělávání v Německu a Rakousku. V českých podmínkách však nelze duální systém z různých důvodů aplikovat v krátkém čase. Proto Hospodářská komora České republiky vidí jako nejlepší řešení zavést alespoň některé prvky duálního systému, které by pomohly zlepšit situaci ve středním odborném školství.

Základem spolupráce je aktivní zapojení firem do praktické výuky. Studenti by měli praktickou výuku absolvovat ve firmě. Jen tak získají praktické znalosti ve svém oboru a zároveň získají pracovní návyky, které jsou nesmírně důležité. Během studia jim firma vyplácí stipendium, které je závislé na studijních výsledcích. Po úspěšném ukončení studia má student zajištěno zaměstnání u firmy na několik let a získá tak cennou praxi, kterou později může uplatnit i při změně zaměstnavatele. Firma musí mít možnost daňového zvýhodnění pro náklady na výuku. Toto zvýhodnění zahrnuje daňové odpočty na žáka, ale i zvýhodněné daňové odpisy na materiálně technické zajištění výuky.

Pro školu zapojení do této spolupráce bude mimo jiné znamenat, že přenechá starost se zajištěním praktické výuky na spolupracující firmě a plně se soustředí na teoretickou přípravu studenta. V některých případech bude nutné ve spolupráci s firmou upravit školní vzdělávací programy. Škole odpadne potřeba průběžného vzdělávání učitelů odborných praxí a také praktická závěrečná zkouška by měla probíhat ve firmě.

Další témata

HKČR se aktivně věnuje i dalším tématům ve vzdělávání. Usilujeme o kvalitnější učitele odborných předmětů. Chceme, aby tito učitelé byli v kontaktu s firemní sférou. Jen tak mohou sledovat aktuální trendy ve svém oboru, zavádění nových technologií a pracovních postupů. Tyto poznatky pak mohou využít při úpravě školních vzdělávacích programů.

Podporujeme zvýšení prestiže učňovského školství. Každoročně oceňujeme nejlepší absolventy středních škol.

Požadujeme zvýšení úrovně polytechnické výuky na základních školách. Opětovné zavedení dílen či nové metody, jako jsou např. polytechnické stavebnice, pomohou zabránit úpadku manuální zručnosti žáků. Polytechnická výuka na základních školách vytváří u dětí pozitivní vztah k technice a působí na rozvoj tvořivosti a logického myšlení.

V oblasti dalšího vzdělávání se HKČR podílí na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Jejím zavedením existuje nyní možnost jak si ověřit ve státem garantovaném systému svou profesní kvalifikaci bez nutnosti absolvovat výuku. Zaměstnavatelé získávají silný nástroj pro svou personální práci a mají jistotu, že standardy profesních kvalifikací skutečně odpovídají aktuálním požadavkům trhu práce.