Sektorové dohody/pakty zaměstnanosti

Sektorové dohody

V rámci projektu Národní soustavy povolání proběhlo pilotní ověření nástroje zvané sektorové dohody, které měly za cíl začít řešit problémy ve vzdělávání důležité pro daný sektor vybrané sektorové rady. Hospodářská komora České republiky jako lídr konsorcia této části zakázky pomohla na svět 7 sektorovým dohodám v pilotním ověřování tohoto nástroje.

Ač bylo projektové vedení ukončeno, sektorové dohody a jejich střednědobá a dlouhodobá opatření pokračují dál v různé intenzitě prací. Tím se potvrdila účelnost nástroje sektorových dohod.

  • Sektorová dohoda pro keramické obory, kterou iniciovala SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů upozorňuje na nedostatek oborů v počátečním vzdělávání a nedostatek rekvalifikačních programů v dalším vzdělávání ve svém oboru. Upozorňuje také na tendenci zanikání vzdělávacích oborů a středních škol ve svém oboru. SR iniciuje opatření a usiluje o zachování a zkvalitnění keramických oborů na střední odborné školy, tak aby se staly excelentní s dosahem na celou ČR.
  • Sektorová dohoda v dopravě, kterou začala SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby upozorňuje na situaci v českém vzdělávání v oblasti dopravy a to ve smyslu, že investice do vzdělávání se nemusí vždy vrátit. Zejména s ohledem na další vzdělávání se snaží upozornit na různé problémy, které se dané problematiky dotýkají v širším kontextu. Upozorňuje na skutečnost, že investice do vzdělání a vzdělávání ve všech stupních počátečního vzdělávání i systému dalšího vzdělávání je nejlepší investice. SR usiluje o to, aby se vzdělávání skutečně vyplatilo všem – zaměstnavatelů, vzdělavatelům i absolventům.
  • Sektorová dohoda pro strojírenství, kterou podnítila SR pro strojírenství, upozorňuje na problematiku počátečního (PV) a dalšího vzdělávání (DV) v souvislosti s technickými obory. Především se jedná o kvalitu i kvantitu počtu absolventů jednotlivých forem vzdělávání. SR strojírenství si tyto skutečnosti uvědomuje a snaží se být iniciátorem opatření, které povedou k nápravě daného stavu. Disproporce na trhu práce se ve sledovaném sektoru také projevuje ve stálé absenci preference studia technických škol. Ani v současné době probíhající optimalizace sítě škol neodpovídá požadavkům podnikatelských subjektů na trhu práce ve sledovaném sektoru. Také stále chybí legislativní nástroje na podporu firma – škola – student; malá podpora ze strany vlády a zřizovatelů na podporu technického vzdělání. SD také upozorňuje na problém nedostatečné propagace technického vzdělávání v médiích. SR strojírenství v navrhovaných opatřeních usiluje o optimalizaci oborové struktury sekundárního a terciárního školství s ohledem na potřeby zaměstnavatelů z hlediska kvality i kvantity.
  • Sektorová dohoda pro fitness, kterou založila SR pro osobní služby, upozorňuje na skutečnost, že v současné době v České republice není přehled o tom, zda například všichni instruktoři fitness znají a umí, jak s lidmi správně cvičit bez ohrožení na zdraví a zda mají pro jejich práci správnou kvalifikaci. SR chce prosadit odpovídající kvalifikaci pro instruktory fitness prostřednictvím systému NSK a dílčích kvalifikací a rovněž usiluje o evidenci instruktorů fitness v registru fitness industry, tak aby veřejnost mohla být aktuálně informována.
  • Sektorová dohoda pro bezpečnosti, kterou iniciovala SR pro bezpečnost, ochranu osob, majetku a BOZP musela do roka vyřešit kvalifikaci strážných, protože ze zákona vyplýval požadavek na jejich kvalifikaci podle dílčí kvalifikace (NSK). SR usilovala o včasné dořešení nezbytné kvalifikace pro 52 000 lidí pracující na pozici strážný ve velmi krátkém termínu (1 rok) prostřednictvím cílené aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikací ve spolupráci s úřady práce.
  • Sektorová dohoda SR pro vyhrazená zařízení upozorňuje na problematiku legislativních a technických norem v souvislosti se zákonem č. 179 Sb. / 2006. V souvislosti s tím varuje, že se vzdělává podle zastaralých, ale stále platných norem. Na příkladě vyhlášky z roku 1978 usiluje o zavedení opatření a o uznání dalšího vzdělávání podle zákona č.179 Sb./2006 ve vztahu ke zastaralým vyhláškám a normám.
  • Sektorová dohoda pro potravinářství od SR pro potravinářství a krmivářství upozorňuje na problém, kdy postupně zaniká studijní obor mlynář, krmivář. SR usiluje o vytvoření excelentní tzv. „Cereální akademie“ zaměřené na počáteční i další vzdělávání v potravinářských a krmivářských oborech s dosahem působnosti pro celou ČR. SR skrze dílčí kvalifikace a systém Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací iniciuje opatření mající vliv na kvalitu vzdělávání v daném oboru.


Pakty zaměstnanosti v regionech

Hospodářská komora České republiky rovněž podporuje iniciování vzniku strategických uskupení a jejich plánů na řešení problematiky zaměstnanosti a rozvoje regionu známých pod názvem „pakty zaměstnanosti“.

Dobrým příkladem práce je například

  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
  • zahraniční příklady