PROGRAMY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

 Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020


 
Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:
 
Národní operační programy 
1.      Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
2.      Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
3.      Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
4.      Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
5.      Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
6.      Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
7.      Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
8.      Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
9.      Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 

Programy přeshraniční spolupráce
1.      Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
2.      Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
3.      Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
4.      Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
5.      Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 
Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

1.     
Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
2.      Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
3.      Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
4.      Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
5.      Program meziregionální spolupráce INTERACT III
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011    pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 

Regionální operační programy

NUTS II Jihovýchod 
http://www.jihovychod.cz/
NUTS II Jihozápad 
http://www.rr-jihozapad.cz/
NUTS II Moravskoslezsko 
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/
NUTS II Střední Čechy 
http://www.nuts2strednicechy.eu/
NUTS II Střední Morava 
http://www.rr-strednimorava.cz