Hospodářská komora České republiky

Aktivní projekty
CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network - je mezinárodní projekt zaměřený na vzdělávací aktivity podnikatelských subjektů s cílem podpořit vznik nových podnikatelů. Cílem projektu je inspirovat mladé lidi k podnikatelským aktivitám a rozvinout podnikatelské kompetence začínajících podnikatelů (start-upů).
Erasmus pro mladé podnikatele“ - je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.

CROSSVET“ – je projekt, který je zaměřen na komparativní analýzu obsahu (výstupů) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci zemí partnerství (Česká republika, Rakousko a Slovensko), dochází k nejčastější přeshraniční profesní mobilitě.

Udělování autorizace podle české technické normy ČSN 27 4002 - Na základě české technické normy ČSN 27 4002 získala HK ČR od 1. 2. 2014 HK ČR oprávnění udělovat autorizaci servisním firmám (stala se nezávislou autoritou) v oblasti výtahového průmyslu, které splní podmínky, stanovené touto platnou normou. O tom, zda servisní firmy mají nárok na získání osvědčení a užívání „označení“ ve svém názvu „Autorizovaná servisní firma“, rozhodují nezávislí odborníci HK ČR.
 

Realizované projekty
► „Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů“, registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/09.00069 - je projekt, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci (dále jen MMR/NOK), z prostředků Operačního programu Technická pomoc prostřednictvím vybraného konsorcia firem - SERVIS Hospodářské komory Prahy, s.r.o., Hospodářská komora České republiky, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., SPF Group v.o.s. a EUFC CZ, s.r.o.
► „Zajištění služeb public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, registrační číslo CZ.1.04./1.1.00/A5.00001  - je zakázka Hospodářské komory České republiky, kterou realizuje pro Fond dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CERIecon – CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

 
Program:                            Interreg CENTRAL EUROPE
Prioritní osa:                      1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
Specifický cíl:                    1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Výzva č.:                           1.
 
Mezinárodní projekt je zaměřený na vzdělávací aktivity podnikatelských subjektů s cílem podpořit vznik nových podnikatelských subjektů.
 
Cílem projektu je rozvinout podnikatelské kompetence zaměstnanců start-upů a mladých MSP.
 
Dílčími cíli projektu je:
·         Využití mezinárodní spolupráce a zkušenosti
·         Změna způsobů, jakými jsou podnikatelé inspirováni a školeni
·         Podpora podnikatelských kompetencí
·         Inspirování mladých lidí k tomu, aby se stali podnikateli
·         Podpora regionálního inovačního ekosystému start-upů
·         Využití RIS3 strategie jako nositele pro podporu inovačního potenciálu MSP
 
V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
·         Tvorba strategie a akčních plánů na podporu start-upů
·         Pilotní aktivity (3 běhy školení a trénink začínajících podnikatelů ve 2 inkubátorech v Brně a v Ostravě v tzn. „PLAYPARKS“)
·         Rozvoj přeshraničního inovačního potenciálu MSP
 
V mezinárodním projektu je zahrnuto celkem 14 partnerů z těchto zemí: Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko, Chorvatsko, Česká republika a Polsko.
Celkový rozpočet projektu je 3 112 975 EUR, podíl ERDF je 2 558 255,75 EUR. Hospodářská komora ČR je v projektu partnerem s finančním příspěvkem s dílčím rozpočtem 227 200 EUR.
 
Realizace projektu:        1. 6. 2016 – 31. 5. 2019
Délka trvání projektu:     36 měsíců
 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Webové stránky projektu CERIecon v anglickém jazyce: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html
 
Aktuality:
               
   - 2-denní setkání všech partnerů v Benátkách v termínu 8. - 9. 5. 2017 (Steering Commitee Meeting 2).
   - 2. fokusní skupina konaná v Brně.
   - Nastavování aktivit Playparku a kompletního zaměření tréninkového programu (běhu).
   - Příprava aplikace pro mobilní telefony.
   
     Ukončení 1. monitorovacího období (červen – listopad 2016), vypořádání připomínek a schválení českého Progress Report 1.
     2denní setkání WP leaderů a politických zástupců ve Stuttgartu.
     Nastavování aktivit Playparku a kompletního zaměření tréninkového programu (běhu).
       Ve středu 30. 11. 2016 se v Brně koná 1. setkání fokusní skupiny.
     červen 2016 – listopad 2016: Probíhá nastavení a konkretizace konceptu Playparků.
     Za tímto účelem probíhá dotazníkové šetření , díky kterému zjistíme potřeby studentů a malých a středních podniků,
     kteří by se se svým nápadem nebo start-upem chtěli do projektu zapojit.
       Dne 10. a 11. listopadu 2016 proběhla ve Vídni tzn. Steering Committee, kde se setkali zástupci všech projektových partnerů.
       Dne 12. a 13. září 2016 se v Bratislavě konal tzn. Kick-off meeting za účasti všech projektových partnerů.

 

 

Erasmus pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích.
Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy.
Hostitel(ka) těží z nových perspektiv svéhovpodniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích.

Výhody

Jste-lizačínajícím podnikatelem, budete mít školení přímo v malém nebo středním podniku jinéúčastnické země. Tím se usnadníúspěšný startvašeho podnikání nebo se upevní váš nový podnik. Využít můžete také přístupu na nové trhy, mezinárodní spolupráce a případných možností spolupráce se zahraničními obchodními partnery.

Jako hostitelský podnikatel získáte pro svůj podnik nové nápady motivovaného začínajícího podnikatele, který by mohl mít specializované dovednosti či znalosti na poli, jež neovládáte a jež by mohly doplnit ty vaše. Většina hostitelských podnikatelů tuto zkušenost ocenila natolik, že se rozhodli v návaznosti na ni pozvat další začínající podnikatele.

Jedná se o spolupráci, která je skutečně úspěšná pro všechny a díky níž mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a různé způsoby podnikání.
Z dlouhodobějšího hlediska budete moci využít celé řady příležitostí k získávání kontaktů nebo se také rozhodnout ve spolupráci pokračovat, možná i jako dlouhodobí obchodní partneři (např. společné podnikání, subdodavatelství, vztahy mezi dodavateli atd.).

Celkové fungování programu
Program Erasmus pro mladé podnikatele financuje Evropská komise a funguje v účastnických zemích prostřednictvím místních kontaktních míst, která jsou způsobilá k podpoře podnikání (např. obchodní komory, centra pro začínající podnikatele, inkubátory atd.). Jejich činnost koordinuje na evropské úrovni kancelář podporyprogramu.

Další informace o podmínkách účasti najdete v 
příručce programu.

Příručka je dostupná i v 
němčině a francouzštině


 

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komparativní analýzy získat lepší přehled o obsahu (výstupech) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci zemí partnerství (Česká republika, Rakousko a Slovensko), dochází k nejčastější přeshraniční profesní mobilitě.

Analýza obsahů vzdělávání bude provedena na základě přehledu povolání, u nichž nejčastěji dochází k pracovní migraci. Srovnání bude doplněno řízenými interview se zástupci zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby ze zemí partnerství ve vybraných profesích, s cílem získat zpětnou vazbu a doporučení v oblasti kvalifikační přípravy na tato povolání v zemích původu.

Shrnutí projektu:
Projekt je zaměřen na komparativní analýzu obsahu (výstupů) počátečního a dalšího vzdělávání v profesích, v nichž, v rámci zemí partnerství (Česká republika, Rakousko a Slovensko), dochází k nejčastější přeshraniční profesní mobilitě.

V počáteční fázi projektu jsou identifikována povolání s nejvyšší mírou pracovní mobility mezi zeměmi partnerství, se zaměřením na příhraniční regiony a přeshraniční pracovní migraci. Zvýšení pracovní mobility mezi zeměmi partnerství sebou přináší otázku, do jaké míry je příprava na příslušné profese v rámci počátečního a dalšího vzdělávání obdobná, resp. ve kterých bodech a charakteristikách se v jednotlivých zemích odlišuje. Lze přitom předpokládat, že čím vyšší je míra vzájemné shody odborné přípravy k téže profesi v různých zemích, tím jednodušší je pracovní migrace do jiné země partnerství a tím kratší je doba adaptace na nové pracovní prostředí.

Způsob komparace výsledků počátečního a dalšího odborného vzdělávání bude proveden jednotným způsobem a v jednotném rámci.

Pro získání komplexního pohledu na věc je dále třeba konfrontovat odbornost pracovníků ze zemí partnerství se zkušenostmi jejich zaměstnavatelů a získat jejich doporučení ke změnám příslušného odborného vzdělávání v domovských zemích. S vytipovanými významnými zaměstnavateli, které zaměstnávají osoby ze zemí partnerství ve vybraných profesích, budou provedena řízená interview.

Na základě dat získaných výše uvedenými postupy budou navržena doporučení pro uznávání výsledků počátečního a dalšího odborného vzdělávání, případně náměty na úpravy obsahu a rozsahu tohoto vzdělávání pro vybrané profese v zemích partnerství.

Dopad projektu
Výsledky projektu budou využity v příslušných příhraničních regionech především jako vstupy pro průběžný dialog s existujícími a potenciálními zaměstnavateli a institucemi trhu práce se záměrem zvýšit povědomí o průběžné adaptaci oborů odborného vzdělávání a o potřebě úprav národních systémů vzdělávání.

Projekt povede k prohloubení přeshraničního síťování a spolupráci v oblasti systémů odborného vzdělávání.

Dlouhodobým efektem projektu bude větší otevřenost a podpora vzájemné výměny mobilní a kvalifikované pracovní síly na základě lepšího porozumění vztahů na pracovním trhu a společných cílů v regionálním rozvoji.
 

 

Související soubory

CERIecon_Pozvanka_focus groupAdobe AcrobatPDF | 154,23 kBuložit