Často kladené otázky týkající se projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“

 

1.    Jak se mohu zapojit do projektu Fondu dalšího vzdělávání (FDV) „ Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“? Jaké způsoby zapojení jsou v rámci projektu zaměstnavatelům nabízeny?
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, nabízí zaměstnavatelům možnost získat finanční prostředky na zvýšení kvalifikace, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců se zdravotním postižením, za účelem jejich setrvání na trhu práce.
Zaměstnavatelé se mohou zapojit v projektu FDV „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ do následujících aktivit a mohou získat:
a)     Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením – zaměstnavatelé mohou žádat o úhradu finančních prostředků na komplexní vzdělávání svých zaměstnanců z řad OZP/OZZ.
b)    Poradenství a školení pro personalisty a management firem v oblasti problematiky zaměstnávání OZP/OZZ.
c)     Realizaci auditů vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.
 
2.    Kdy je možné se do projektu přihlásit? Jak je možné participovat na projektu v současné době?
V současné době Fond dalšího vzdělávání připravuje informační systém s webovým rozhraním, který umožní prostřednictvím elektronického formuláře žádat o zapojení do klíčové aktivity 1 (Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením) a žádat o úhradu finančních nákladů na vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením.
Fond dalšího vzdělávání v současné době realizuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky sérii workshopů, kde Fond dalšího vzdělávání podává informace o projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením.“ Účastníci se seznámí s jednotlivými aktivitami projektu a získají praktické informace, jak se do těchto aktivit zapojit.
Na workshopech jsou také poskytovány základní informace o problematice zaměstnávání OZP/OZZ. Na workshopy je možné se přihlásit zde.
 
3.    Pomůže mi někdo s podáním žádosti o zapojení do projektu?
Ano, prostřednictvím Hospodářské komory České republiky je možné konzultovat podání žádosti a zapojení do projektu. Pokud zaměstnavatelé projeví zájem o pomoc při podání žádosti a o konzultace ze strany Hospodářské komory České republiky, mohou zástupce HK ČR kontaktovat přes email ozp@komora.cz.
Zároveň je možné se účastnit Snídaní v regionech, které jsou pořádány členy realizačního týmu v rámci roadshow. Zde se zájemci dozví praktické informace, jak je možné se do jednotlivých aktivit projektu zapojit. Zájemci o účast na těchto Snídaních v regionech se mohou obrátit na Bc. Petru Konečnou (petra.konecna@fdv.mpsv.cz) nebo na Mgr. Lukáše Stárka (lukas.starek@fdv.mpsv.cz). 
 
 
4.    Co to jsou audity nabízené v rámci projektu? Co získáme tím, že využijeme nabídku auditů?  Kde mohu zažádat o další informace?
V rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ nabízí Fond dalšího vzdělávání bezplatný audit vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ.
Audity mají za cíl identifikovat vhodné pracovní pozice, pracovní náplně a činnosti, s ohledem na potřeby a možnosti OZP/OZZ. Dalším cílem je navrhnout optimální řešení či doporučení pro zlepšení zaměstnávání OZP/OZZ.
Audity jsou určené pro zaměstnavatele, kteří chtějí získat nebo ověřit své zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, ale i těm, kteří je dosud nezaměstnávají a chtějí získat představu o tom, jaké podmínky a výhody s sebou nese jejich zaměstnávání.
Součástí provádění auditů je individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.
Audity budou realizovány přímo na pracovišti u jednotlivých zaměstnavatelů v regionech ČR, mimo hlavního města Prahy.
Bližší informace k auditům, jak a u koho je možné dané audity žádat, získáte také na ozp@fdv.mpsv.cz.
 
5.    Kdo může žádat o podporu a zapojit se do projektu?
1. Právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy.
2. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), zaměstnávající OZP/OZZ, s místem výkonu práce mimo území hlavního města Prahy.
UPOZORNĚNÍ: Žadatelem může být zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hlavního města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců, kteří mají místo výkonu práce mimo hlavního města Prahy!
Oprávněným žadatelem o podporu není:
-          Osoba samostatně výdělečně činná, která nezaměstnává OZP/OZZ, ač je sama osobou se zdravotním postižením.
-          Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s místem výkonu práce na území hlavního města Prahy.
-          Zaměstnanci, kteří nejsou státními příslušníky členských zemí EU nebo nemají trvalý pobyt na území ČR.
-          Zaměstnavatelé podnikající v oblasti CZ-NACE, Sekce O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení a sektory, které nejsou podporovány v režimu de minimis.
-          Subjekty podnikající v sektorech, které není možné podporovat v režimu veřejné podpory de minimis. Více na: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-podpor-de-minimis.
-          Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Při vymezení organizačních složek státu je třeba vycházet ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
-          Školy a školská zařízení (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a jejich zaměstnanci (cílová skupina prioritních os OP VK), vzdělávací a poradenské instituce a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory3.3.
-          Zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování / sociálních služeb (cílová skupina OP LZZ, prioritní osa 3), s výjimkou subjektů poskytujících služby sociální péče ambulantní nebo terénní formy.
-          Zadavatelé sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí.
-          Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.
-          Instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2.
-          Veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4.
O podporu nelze dále zažádat, pokud je zaměstnavatel souběžně příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU. Za stejný účel se považuje podpora vzdělávání, úhrada mzdových nákladů a nákladů na cestovné, stravné a ubytování týchž zaměstnanců ve stejném nebo obdobném typu vzdělávací aktivity. Na poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na vzdělávání a dalších souvisejících výdajů není právní nárok. Úhrada nákladů na vzdělávání se řídí platnými pravidly stanovenými pro OP LZZ.
UPOZORNĚNÍ: Registrace Žádostí o zapojení do klíčové aktivity 1 (vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením) je možná pouze do vyčerpání finančních zdrojů k tomuto účelu určeným. FDV bude při schvalování vycházet z podkladů a informací, které zaměstnavatel doložil k Žádosti o zapojení do klíčové aktivity 1. FDV si vyhrazuje právo pozastavit příjem Žádostí v závislosti na jejich kumulaci v krátkém časovém úseku.
 
6.    Kdo se může účastnit vzdělávání?
Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří splňují následující podmínky:
a)     Osoby se zdravotním postižením (I., II., III. stupeň invalidity) nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
b)    Zaměstnanci splňující bod a), jejichž pracovně právní vztah u zaměstnavatele trvá nepřetržitě minimálně 3 měsíce před zahájením vzdělávání.
c)     Zaměstnanci splňující bod a), kteří jsou u zaměstnavatele v hlavním pracovním poměru.
d)    Pouze zaměstnanci, kteří jsou státními příslušníky členských zemí EU nebo mají trvalý pobyt na území ČR.
e)     Zaměstnanci, kteří nemají převažující místo výkonu práce na území hl. města Prahy.
UPOZORNĚNÍ: Skutečnost, že se jedná o zaměstnance se statutem OZP/OZZ, dokládá zaměstnavatel platným posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení, nebo platným rozhodnutím Úřadu práce ČR o udělení statusu OZZ.
 
7.    Na co všechno může zaměstnavatel získat finanční podporu v rámci zapojení do aktivity vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením?
Zaměstnavatel může obdržet finanční prostředky na:
-          komplexní vzdělávací program zaměstnance,
-          mzdové náklady po dobu účasti na vzdělávání,
-          cestovní náhrady, stravné a ubytování zaměstnanců OZP/OZZ .
 
8.    Je stanovena struktura vzdělávání, složení vzdělávacího programu?
Jednotlivé typy vzdělávání, v rámci celého vzdělávacího programu pro dané zaměstnance z řad OZP/OZZ, musí mít následující poměr:
-          MINIMÁLNĚ 60% ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Odborné vzdělávání – profesní vzdělávání s přímou vazbou k současné pracovní pozici zaměstnance.
 
-          MAXIMÁLNĚ 30% OBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Obecné vzdělávání – vzdělávání ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo oborů (např. cizí jazyky, IT dovednosti, soft skills).
 
-          MAXIMÁLNĚ 10% DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁ
Doplňkové vzdělávání – odborné semináře, workshopy, konference
 
Komplexní vzdělávací program musí být složen minimálně ze dvou vzdělávacích aktivit pro každého zaměstnance se zdravotním postižením. Vzdělávání by mělo být realizováno pouze prezenční formou, v případě distanční formy (např. e-learningové) se může jednat pouze o doplnění. Program může zaměstnavatel sestavit jak z kurzů akreditovaných, tak i neakreditovaných. Preferovány jsou akreditované vzdělávací kurzy.
Vzdělávání v rámci Programu musí být realizováno pouze externími dodavateli, není možné podpořit vzdělávání realizované interními lektory.