Základní informace k připomínkování legislativy

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány) materiály.

Prioritní oblasti národní legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů:

 • Podnikání obecně:
         Občanské a obchodní právo
         Daně a účetnictví
         Živnosti a jiné formy podnikání
         Veřejné zakázky
         Trh práce
 
 • Obory a odvětví
         Průmysl
         ICT – informační a komunikační technologie
         Energetika
         Stavebnictví
         Doprava
         Životní prostředí
         Věda, výzkum, inovace
         Vzdělávání
         Obchod a služby
         a další
 
Zdroj informací o připomínkovaných materiálech:
Členové HK ČR mohou informace získat z následujících zdrojů:
 • prostřednictvím odborných sekcí HK ČR;
 • pokud nejsou zapojeni do žádné odborné sekce, prostřednictvím registrace zde;
 •  web HK ČR: www.komora.cz.
Způsob uplatnění připomínek:
 • člen HK ČR má možnost uplatnit připomínky buď přímo (na adresu pripominkovani@komora.cz) nebo prostřednictvím tajemníka odborné sekce;
 • připomínky musí být zaslány včetně jejich odůvodnění ve formuláři, který je k dispozici u každého materiálu na webu HK ČR.
Způsob zpracování připomínek:
 •  připomínky po věcné stránce posoudí příslušná odborná sekce HK ČR a zpravidla též odbor legislativy, práva a analýz Úřadu HK ČR. Připomínky, které jsou vyhodnoceny jako relevantní, jsou zapracovány do pozice HK ČR k danému materiálu;
 • při zpracování připomínek se zajišťuje v maximální míře soulad s dlouhodobým postojem HK ČR k dané problematice a hájením většinových zájmů jejích členů;
 • konečné znění připomínek, které HK ČR uplatní, schvaluje předseda příslušné sekce HK ČR, tajemník Úřadu HK ČR a prezident HK ČR;
 • schválené připomínky Úřad HK ČR uplatní prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády (eKLEP);
 • uplatněné připomínky následně obdrží připomínkovatelé (členové HK ČR), kteří se na jejich zpracování podíleli.
Termíny:
 • připomínky musí být vždy zaslány na adresu pripominkovani@komora.cz ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu. Termín je vždy zřetelně vyznačen u názvu materiálu;
 • připomínky zaslané po termínu nemohou být zohledněny.
Vypořádání uplatněných připomínek:
 • po ukončení meziresortního připomínkového řízení přistoupí předkladatel k jejich vypořádání, které může být buď prezenční, nebo elektronické. Za předpokladu, že jde o prezenční vypořádání připomínek, projednání se zúčastní zástupce HK ČR, kterým může být buď sám připomínkovatel, gestor z představenstva, nebo pověřený pracovník Úřadu HK ČR (obvykle právník - zpracovatel připomínek). Do elektronického vypořádání se zpravidla zapojují všichni významní připomínkovatelé;
 • návrh způsobu vypořádání předkladatele posoudí především příslušná sekce; přitom zohlední i průběh vypořádání (včetně postoje dalších připomínkových míst); výsledkem vypořádání je buď akceptování připomínek, jejich vysvětlení či neakceptování ze strany předkladatele;
 • předkladatelem je po ukončení vypořádání připomínek zpracována finální vypořádací tabulka, na základě které vyhodnotí Úřad HK ČR úspěšnost připomínek a případně stanoví další postup pro jejich prosazování (formou legislativního lobingu);
Další legislativní proces
Mezirezortním připomínkovým řízením končí formální možnost zásahu do legislativního procesu. HK ČR však sleduje a ovlivňuje vývoj materiálů i v dalších fázích legislativního procesu, byť pouze na neformální úrovni. Jedná se především o poziční tiskové zprávy nebo tematicky zaměřené výstupy představitelů HK ČR v médiích. Transparentní legislativní lobbing zahrnuje i komunikaci prezidenta HK ČR, popř. dalších prezidentem HK ČR pověřených kompetentních představitelů HK ČR s předsedy věcně příslušných výborů v obou komorách Parlamentu ČR, předsedy poslaneckých a senátorských klubů a výjimečně i s jednotlivými zákonodárci s odbornou kompetencí v dané oblasti legislativy.
Připomeňme, že jde-li o vyhlášky či nařízení vlády, končí legislativní proces schválením vládou ČR. Zákony jsou po schválení vládou projednávány Parlamentem ČR a mohou doznat oproti verzi na konci vypořádání změn na základě pozměňovacích návrhů.
Legislativní proces končí řádným vyhlášením právních předpisů ve Sbírce zákonů. Zpravidla platí, že právní předpisy nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.