Strategie Evropa 2020

V březnu roku 2010 zveřejnila Evropská komise své Sdělení „Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst“. Toto sdělení se stalo výchozím dokumentem pro stanovení dlouhodobé hospodářské strategie EU s výhledem do r. 2020. Tato tzv. „strategie Evropa 2020“ tak postupně nahrazuje Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel na konci roku 2010.

Cílem této strategie je v průběhu desetiletí oživit hospodářský růst tak, aby se v současném měnícím světě vytvořila v EU inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

Unie chce do roku 2020 dosáhnout pěti ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování, změny klimatu a energetiky. Každý členský stát si stanoví své vlastní cíle pro tyto oblasti. Celou strategii tak podpoří konkrétní činy na úrovni EU i členských států.

Pět cílů Evropské unie pro rok 2020

1. Zaměstnanost

  • Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let


2. Výzkum, vývoj a inovace

  • Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací


3. Změna klimatu a energetika

  • Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
  • Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %


4. Vzdělávání

  • Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
  • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva


5. Chudoba a sociální vyloučení

  • Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení

Všechny členské státy EU přizpůsobí 5 hlavních cílů Evropské unie, které byly přijaty pro celou EU, svým vlastním podmínkám. Každá členská země tak může provádět strategii Evropa 2020 způsobem, který nejlépe vyhovuje jejím podmínkám, a také může tímto dát najevo, co může společnému evropskému úsilí nabídnout.

Každý členský stát tyto cíle stanoví ve svém vnitrostátním programu reforem. Členské státy své cíle také formulují na základě dialogu s Komisí, čímž je zajištěn jejich soulad s hlavními cíli EU. Programy reforem jednotlivých zemí a průběh jejich naplňování bude zároveň předkládán Evropské komisi každý rok v dubnu.

Zpracování závazného cíle za ČR - Národního programu reforem České republiky proběhlo na úrovni Vlády ČR, která jej schválila dne 27. dubna 2011 a následně odeslala Evropské komisi do Bruselu. Hospodářská komora České republiky se na jeho přípravě aktivně podílela.

Dne 7. června 2011 zveřejnila Komise 27 doporučení pro členské státy. Tímto důležitým krokem chce jednotlivým státům pomoci dosáhnout požadovaných výsledků v oblasti hospodářského růstu a zaměstnanosti, což je nebytný předpoklad pro celkové zotavení ekonomiky EU. Doporučení se opírají o důkladné vyhodnocení (pracovní dokumenty útvarů Komise) programů členských států, které mají zajistit zdravý stav veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy), a politických opatření vedoucích ke stimulaci růstu a zaměstnanosti (vnitrostátní programy reforem). Doporučení pro Českou republiku je k dispozici zde.

Evropa dále v rámci strategie EU 2020 určila nové zdroje růstu a pracovních míst. Těmito cíly se zabývá 7 stěžejních iniciativ definovaných Evropskou komisí, které jsou rozděleny do 3 základních oblastí. Orgány členských států a EU musí u každé iniciativy svou činnost koordinovat tak, aby se jejich akce vzájemně podporovaly.

Stěžejní iniciativy Evropské Unie

Inteligentní růst

1. Digitální agenda pro Evropu

2. Unie inovací

3. Mládež v pohybu

Udržitelný růst

4. Evropa méně náročná na zdroje

5. Průmyslová politika pro éru globalizace

Růst podporující začlenění

6. Program pro nové dovednosti a pracovní místa

7. Evropská platforma pro boj proti chudobě

Podrobnější informace ke strategii Evropa 2020 a aktivitám navazujícím na tuto strategii naleznete na portálu Evropské komise věnovaném problematice Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm