Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou, Radou EU a Radou Evropy?

Rada EU (dříve Rada ministrů), neboli zjednodušeně Rada, je vedle Evropské komise a Evropského parlamentu jedním z hlavních hráčů evropského rozhodovacího procesu. V rámci spolurozhodovací procedury Rada společně s Evropským parlamentem rozhoduje o přijetí právních předpisů EU. Rada jedná v několika politických úrovních. Za nejnižší politický, avšak vysoce expertní, stupeň lze označit pracovní skupiny a výbory, kterých se účastní experti z národních ministerstev. Za nejvyšší politický stupeň lze označit formace Rady, kterých se účastní ministři členských států (např. Rada pro hospodářské a finanční otázky ECOFIN). Na rozdíl od Komise, která hájí zájmy EU a Evropského parlamentu hájícího zájmy evropských občanů, Rada zastupuje členské státy. Není proto správné používat argument, jak se někdy uvádí v tisku, že „Brusel rozhodl“ to či ono, jelikož ve většině případů rozhoduje Rada, tudíž všechny členské státy, společně s Evropským parlamentem. Rada na rozdíl od Evropské komise, která má pouze roli iniciátora, rozhoduje. Organizaci jednání a přípravu podkladových dokumentů Rady má na starost Generální sekretariát Rady EU, který sídlí v Bruselu.

Evropská rada je vrcholným orgánem Evropské unie, na jejíchž zasedáních se setkávají nejvyšší političtí představitelé všech členských zemí (předsedové vlád nebo prezidenti). Jejím úkolem je především určovat směr vývoje evropské integrace a nalézat společné politické řešení aktuálních otázek. Koná se třikrát až čtyřikrát ročně v Bruselu. .

Rada Evropy není institucí Evropské unie. Jedná se o samostatnou mezinárodní organizaci, která byla založena již v roce 1949 a jejím hlavním úkolem je ochrana lidských práv a parlamentní demokracie. Jejími členy je 47 zemí a sídlí ve Štrasburku. Nejznámější institucí Rady Evropy je Evropský soud pro lidská práva.

Existuje možnost, jak již přijatou směrnici či nařízení změnit?

Přijatá nařízení jsou aplikována přímo v členských státech a platí pro všechny bez výjimek. Směrnice je nutné aplikovat do vnitřního právního řádu. Většinou je těžké zvrátit něco, na čem se již v dlouhém legislativním a dosti komplexním legislativním procesu shodly všechny tři evropské instituce – Evropská komise, Rada EU a Evropský parlament. Nicméně předpisy EU v sobě často obsahují návrh na revizi po určitém čase. V takovém případě je příležitost v rámci revize vznést připomínky k danému předpisu. Současně je možné iniciovat tyto změny v tzv. komitologických skupinách a výborech, kterých se účastní experti na danou problematiku vybíraní z reálného prostředí.