Zastupující organizace hájící zájmy podnikatelů v Bruselu

CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) byla vytvořena Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Úkolem CEBRE je reprezentovat a hájit zájmy českých podnikatelů v Evropské unii přímo v Bruselu. Podnikatelé mohou od CEBRE získat informace o připravovaných rozhodnutích a přepisech EU. Díky České podnikatelské reprezentaci při EU mají tuzemské firmy a podnikatelé možnost navázat přímý kontakt s orgány a institucemi EU.

EUROCHAMBRES

Asociace evropských obchodních a průmyslových komor, založena roku 1958, je jednou z vůbec nejdůležitějších organizací hájící podnikatelské zájmy na evropské úrovni. EUROCHAMBRES má 27 plných členů a 19 přidružených a korespondenčních členů, včetně jedné nadnárodní Asociace ostrovních obchodních a průmyslových komor EU (INSULEUR). HK ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. 10. 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. EUROCHAMBRES sdružuje více než 19 milionů podniků prostřednictvím 2000 místních a regionálních komor.

UEAPME

Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) je zaměstnavatelskou organizací reprezentující zájmy evropských řemeslníků a MSP na evropské úrovni. UEAPME je uznávaný partner evropských institucí při dialogu ohledně sociálních a hospodářských otázkách. UEAPME má 87 členských organizací z evropských zemí, představující národní všeoborové federace MSP, evropské oborové federace
a další asociované členy, kteří podporují malé a střední podniky. UEAPME zastupuje zájmy 12 milionů evropských MSP s 55 miliony zaměstnanců. Hospodářská komora České republiky je členem od roku 2003.

NORMAPME

Evropský úřad řemesel, obchodu a malých a středních podniků pro normalizaci (NORMAPME) je mezinárodní nevýdělečná organizace podporovaná Evropskou komisí, která prosazuje zájmy malých podniků v evropském normalizačním systému. Jedná se o jedinou evropskou organizaci, která se výlučně věnuje prosazování zájmů malých a střední podniků v evropském systému standardizací. Její členové reprezentují 12 milionů evropských podnikatelů ze všech evropských zemí, především ze zemí EU a EFTA. S žádostí o informace ohledně označování CE, standardizace a normalizace se přímo na NORMAPME může obrátit kterýkoliv podnikatel.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Zahrnutím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi vytvoří Enterprise Europe Network celoplošné pokrytí všech členských států EU a spolupracujících zemí jednotným kompetentním servisem. Hospodářská komora České republiky s EEN v ČR úzce spolupracuje.

BusinessEurope

BusinessEurope, Konfederace evropského businessu the Confederation of European Business je asociací, která hájí zájmy průmyslových společností a zaměstnavatelů v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie (dále EU). Do roku 2007 organizace působila pod názvem Union des Industries de la Communauté européenne (UNICE), která vznikla na podporu ekonomického rozvoje a spolupráce v souvislosti s přijetím Římských smluv v roce 1958. BusinessEurope se podílí na 50-ti leté tradici a zkušenosti prosazovaní zájmů evropských průmyslových federací. BusinessEurope a upevňuje vzájemnou solidaritu a spolupráci při prosazování společných zájmů, posiluje soutěživost v oblasti průmyslu a artikuluje zájmy průmyslníků evropským institucím. Členem BusinessEurope za Českou republiku je Svaz průmyslu a dopravy ČR, členská organizace Hospodářské komory České republiky.

Eurocommerce

Eurocommerce je asociace založená v roce 1993, hájící zájmy v oblasti maloobchodu, velkoobchodu a mezinárodního obchodu. Jejími členy jsou obchodní svazy z 31 zemí, které zastupují zájmy jednotlivých společností působících v obchodních odvětvích. Eurocommerce prosazuje zavedení volného a otevřeného trhu v rámci Evropské unie i mimo ni, který povede především ku prospěchu spotřebitelů. Eurocommerce podporuje dodržování pravidel spravedlivé hospodářské soutěže, kde bude možný volný výběr trhů a všichni účastníci budou mít volný vstup na ně. Členem Eurocommerce za Českou republiku je Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, členská organizace Hospodářské komory České republiky.