71/13 Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 10.5.2013

Hlavním cílem implementace je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2020 v rámci účelové podpory ve vazbě na priority a NP VaVaI s jasným vymezením…

celý článek

62/13 Novela školského zákona; T: 9.5.2013

Stěžejním důvodem novelizace zákona č. 561/2004 Sb. je nezbytnost upravit základ pro podstatné změny systému financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků…

celý článek

61/13 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti; T: 8.5.2013

Základním cílem návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) je nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem…

celý článek

55/13 Informace o možnostech řešení regulace lobbingu v ČR; T: 15.4.2013

Materiál navrhuje tento postup:Zastavit práce na vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení a na návrhu zákona o lobbingu a pokračovat v regulaci lobbingu v České republice…

celý článek

50/13 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020; T: 5.4.2013

Aktualizace Cyklostrategie vychází z vyhodnocení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR, kterou vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze dne 7. července 2004 k Národní…

celý článek

44/13 Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 27. 3. 2013

Hlavním cílem Dopravní politiky je: vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech…

celý článek

38/13 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020; T: 11.3.2013

V souladu s pokynem odboru rozvoje a strategie RP dodatečně vložena "Příloha k návrhu usnesení". V "Předkládací zprávě" došlo na druhé straně ve druhém odstavci od konce ke změně ...…

celý článek

32/13 Aktualizace Národní politiky VaVaI ČR_2009 až 2015 s výhledem do roku 2020; T: 5.3.2013

Hlavním cílem aktualizované NP VaVaI je vytvořit kvalitní podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční dokumenty v ČR…

celý článek

30/13 Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě; T: 1.3.2013

U dopravy objednávané kraji, obcemi nebo státem na zajištění jejich dopravních potřeb jsou ztráty plynoucí z poskytování slev z jízdného hrazeny v rámci celkové ztráty dopravce spojené s poskytováním…

celý článek

21/13 NV pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje; T: 26.2.2013

Hlavním důvodem předložení novely vyhlášky je její přizpůsobení přímo použitelným předpisům Evropské unie, především v souvislosti s rozsudkem Evropského soudního dvora týkajícího se výrobku „pomazánkové…

celý článek

17/13 NV o podmínkách ukládání odpadů na skládky; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 6.2.2013

Předmětem navrhované právní úpravy je doplnění definice dočasného skladování kovové rtuti v souladu se směrnicí 2011/97/EU a nařízením (ES) č. 1102/2008 tak, že se jedná o dočasné skladování…

celý článek

15/13 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného; T: 18.2.2013

Předkládá se návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách, který obsahujeA. přizpůsobení daňových zákonů…

celý článek

14/13 Návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů; T: 18.2.2013

Hlavním bodem návrhu je navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných…

celý článek

13/13 Návrh zákona o státních úřednících; T: 15.2.2013

Návrh zákona upravuje postavení státních úředníků [předpoklady pro zastávání pracovního místa, výběrové řízení, vznik, změnu a zánik pracovního poměru (včetně převedení na jinou práci, taxativních…

celý článek

11/13 Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech; T: 5.2.2013

Věcný záměr navrhované reformy výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona o vyvlastnění reaguje na potřebu odstranění roztříštěnosti právní úpravy a zvýšení profesionality…

celý článek

1 2 3 ...16 17 18 následujícíposlední