EU 33/17 EK Hodnocení - Nařízení TEN-E,T: 29.8.2017

Nařízení č. 347/2013 o transevropských energetických sítích (TEN-E) bylo přijato dne 17. dubna 2013. Jeho cílem je pomoci národním vládám a společnostem lépe propojit elektrickou a plynárenskou…

celý článek

96/17 NV o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování; T: 17.7.2017

Navrhované změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších…

celý článek

87/17 Národní program environmentálního značení (NPEZ) – aktualizace 2017; T: 14.6.2017

Aktualizace a realizace NPEZ povede ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výrobcích z hlediska jejich dopadů na životní prostředí. Výrobky s nižšími dopady na životní prostředí by…

celý článek

80/17 NV o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů; T: 7.6.2017

Novelou zákona o obalech č. 149/2017 Sb. bylo zavedeno ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti…

celý článek

62/17 Rozeslání návrhu surovinové politiky do meziresortního připomínkového řízení; T: 2.5.2017

Ze zákona povinný proces posuzování SEA byl úspěšně završen dne 22. března 2017, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Surovinová politika České republiky…

celý článek

261/16 Nař. vl. o udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; T: 10.1.2017

Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk…

celý článek

250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené…

celý článek

241/16 NV o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění; T: 6.12.2016

Návrh je předkládán za účelem transpozice směrnice Komise 2015/1480/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla…

celý článek

236/16 Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí; T: 28.11.2016

Předkládaný materiál je rozčleněn do několika částí, kdy část I. obsahuje návrh usnesení vlády a rovněž přílohu usnesení obsahující seznam nových úkolů, které by měly být řešeny, bude-li materiál schválen.…

celý článek

233/16 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; T: 18.11.2016

Hlavním cílem Akčního plánu je v souladu s Adaptační strategií a Evropskou adaptační strategií prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu -…

celý článek

EU 59/16 - Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES o povinnosti udržovat minimální zásoby ropy; T: 5.11.2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů. Účelem…

celý článek

179/16 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015; T: 30.9.2016

Zpráva 2015 je rozšířena v rámci tématu Průmysl a energetika o indikátor č. 26 Těžba surovin a v rámci tématu Zemědělství o indikátor č. 23 Spotřeba hnojiv a přípravků…

celý článek

176/16 NV o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje; T: 26.9.2016

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně · výčet změn ovlivňujících radiační ochranu,…

celý článek

150/16 Novela zákona v souvislosti s ochranou oznamovatelů; T: 19.8.2016

Cílem návrhu zákona je navrhnout takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude znamenat co nejmenší zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň zajistí zvýšenou ochranu v pracovněprávních…

celý článek

148/16 Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště; T: 10.8.2016

Problém, k jehož řešení by měl navrhovaný věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále též jen „zákon o hlubinném…

celý článek

1 2 3 ...15 16 17 následujícíposlední