62/17 Rozeslání návrhu surovinové politiky do meziresortního připomínkového řízení; T: 2.5.2017

Ze zákona povinný proces posuzování SEA byl úspěšně završen dne 22. března 2017, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k návrhu koncepce „Surovinová politika České republiky…

celý článek

261/16 Nař. vl. o udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; T: 10.1.2017

Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk…

celý článek

250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené…

celý článek

241/16 NV o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění; T: 6.12.2016

Návrh je předkládán za účelem transpozice směrnice Komise 2015/1480/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla…

celý článek

236/16 Posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí; T: 28.11.2016

Předkládaný materiál je rozčleněn do několika částí, kdy část I. obsahuje návrh usnesení vlády a rovněž přílohu usnesení obsahující seznam nových úkolů, které by měly být řešeny, bude-li materiál schválen.…

celý článek

233/16 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu; T: 18.11.2016

Hlavním cílem Akčního plánu je v souladu s Adaptační strategií a Evropskou adaptační strategií prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu -…

celý článek

EU 59/16 - Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES o povinnosti udržovat minimální zásoby ropy; T: 5.11.2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů. Účelem…

celý článek

179/16 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015; T: 30.9.2016

Zpráva 2015 je rozšířena v rámci tématu Průmysl a energetika o indikátor č. 26 Těžba surovin a v rámci tématu Zemědělství o indikátor č. 23 Spotřeba hnojiv a přípravků…

celý článek

176/16 NV o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje; T: 26.9.2016

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně · výčet změn ovlivňujících radiační ochranu,…

celý článek

150/16 Novela zákona v souvislosti s ochranou oznamovatelů; T: 19.8.2016

Cílem návrhu zákona je navrhnout takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude znamenat co nejmenší zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň zajistí zvýšenou ochranu v pracovněprávních…

celý článek

148/16 Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště; T: 10.8.2016

Problém, k jehož řešení by měl navrhovaný věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů (dále též jen „zákon o hlubinném…

celý článek

EU 44/16 Konzultace ke zlepšení provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností; T: 7. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o možných opatřeních s cílem zlepšit provádění určitých aspektů směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž…

celý článek

139/16 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; T: 28.7.2016

Cílem předkládaného návrhu je provést transpozici tzv. revize směrnice EIA (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování…

celý článek

138/16 NV o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů; T: 21.7.2016

Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona o biocidních přípravcích…

celý článek

123/16 Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020; T: 17.6.2016

V rámci předkládané aktualizace SPŽP bylo přistoupeno k několika typům úprav SPŽP:1. změna struktury cílů SPŽP:· cíl 1.1.1 Zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod…

celý článek

1 2 3 ...15 16 17 následujícíposlední