54/17 Návrh vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa; T: 3.5.2017

Během patnácti let přinesla aplikační praxe zmíněné vyhlášky řadu podnětů pro její novelizaci. Potřeba novely stávající vyhlášky vyplývá také z nové právní úpravy v oblasti stavebnictví, lesního…

celý článek

42/17 NV o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese; T: 18.4.2017

Hlavním cílem předkládaného návrhu je upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské…

celý článek

17/17 Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; T: 7.3.2017

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení…

celý článek

200/16 Nař. vl. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů; T: 20.10.2016

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je reagovat na implementaci reformované Společné zemědělské politiky a na národní úrovni stanovit nebo upřesnit některé podmínky evidence využití půdy.…

celý článek

280/15 Nař. vl. o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu; T: 29.12.2015

Záměrem předkladatele bylo zohlednit při požadované aktualizaci předmětného nařízení vlády požadavky dotčených resortů, které byly uplatněny v rámci meziresortního připomínkového řízení a následných…

celý článek

264/15 Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022; T: 8.12.2015

V současné době je v platnosti „Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015“ schválená usnesením vlády ČR č. 113 ze dne 26. ledna 2009. Tato koncepce vycházela z potřeb,…

celý článek

243/15 Návrh vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba; T: 23.11.2015

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický…

celý článek

241/15 Novela zákona o vodách; T: 30.11.2015

Základním cílem předkládaného návrhy novely zákona č. 254/2001 Sb. je zlepšení motivační a fiskální funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané…

celý článek

203/15 Nař. vl. opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví; T: 13.10.2015

Návrh novely nařízení vlády je technickou úpravou navazující na změny nařízení EU. Zároveň reaguje na podněty odborné praxe v oblasti vinohradnictví s cílem rozšířit stávající dotační opatření…

celý článek

190/15 NV o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy; T: 6.10.2015

K významným rizikům kontaminace zemědělských půd dle studie1) zpracované pro Ministerstvo životního prostředí patří především zvýšená zátěž potravního řetězce, způsobená vstupem rizikových prvků a rizikových…

celý článek

182/15 Novela zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a lesního zákona; T: 5.10.2015

Navrhovaná právní úprava zejména upravuje:definice pojmů jednotlivých typů sadebního materiálu lesních dřevin,práva a povinnosti vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního…

celý článek

167/15 NV o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod; T: 8.9.2015

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES,…

celý článek

166/15 NV o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik; T: 8.9.2015

Návrh vyhlášky zakotvuje oproti platné právní úpravě:§ V § 12 doplnění požadavků na dosažení dobrého chemického stavu pro látky, u kterých došlo ke zpřísnění norem environmentální kvality (NEK),…

celý článek

148/15 NV o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod; T: 14.8.2015

Vyhláška č. 5/2011 Sb. upravuje ve své příloze č. 1 normy jakosti podzemních vod a způsob stanovení prahových hodnot. Provedení směrnice však není správné, protože předmětná vyhláška nestanoví, v jakých…

celý článek

136/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství; T: 29.7.2015

Přizpůsobení právního řádu České republiky/zákona o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jedná se především o nařízení…

celý článek

1 2 3 ...9 10 11 následujícíposlední