89/17 NV o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče; T: 23.6.2017

V důsledku úprav v zákoně č. 373/2011 Sb., k němuž je vyhláška prováděcím právním předpisem, se předpokládá snížení výdajů ze státního rozpočtu, z veřejných rozpočtů i podnikatelských…

celý článek

70/17 NV o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely je upravit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu se zmocněním podle § 120 k provedení § 11 odst.…

celý článek

69/17 NV vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče; T: 18.5.2017

Cílem navrhované novely vyhlášky č. 92/2012 Sb. je upravit požadavky na minimální technické a věcné vybavení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v souladu se zmocněním podle…

celý článek

260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují…

celý článek

250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené…

celý článek

EU 67/16 EK - Konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích, T: 8. 1. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.Směrnice…

celý článek

EU 61/16 - Konzultace k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků, T: 1.11.2016

Evropská Komise zahájila konzultaci k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních…

celý článek

190/16 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění; T: 19.10.2016

Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.…

celý článek

172/16 Návrhy vyhlášky o seznamech návykových látek; T: 16.9.2016

 Předkládanou novelizaci citovaného nařízení vlády vyvolala zejména potřeba řešit urychleně situaci spojenou s nárůstem nových syntetických drog zaplavujících Evropskou unii včetně České republiky,…

celý článek

147/16 Návrh vyhlášky o elektronických cigaretách; T: 9.8.2016

Předložená vyhláška navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 19 odst. 4 zákona o potravinách a stanovíobecné požadavky na elektronické cigarety a náhradní náplně do nich,způsob označování…

celý článek

146/15 Zpráva o činnosti OOVZ v ochraně zdraví při práci za rok 2015; T: 1.8.2016

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce. Cílené tematické priority státního zdravotního dozoru v ochraně zdraví při práci byly v roce 2015 tyto:Provozovny…

celý článek

EU 29/16 Veřejná Konzultace týkající se methylisothiazolinonu v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se obsahu methylisothiazolinonu (MI) v kosmetických přípravcích, které se oplachují, a to v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady…

celý článek

EU 27/16 Konzultace týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení o kosmetických přípravcích; T: 20. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se arašídového oleje a hydrolyzovaných pšeničných bílkovin v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1223/2009) o kosmetických…

celý článek

55/16 Návrh vyhlášky o tabákových výrobcích; T: 22.3.2016

V současné době je v legislativním procesu novela zákona č. 110/1997 Sb. (sněmovní tisk č. 687). Část požadavků na tabákové výrobky stanovených tabákovou směrnicí bude tímto transponována do připravované…

celý článek

37/16 Novela zákona získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání; T: 25.2.2016

Návrh zákona si klade za cíl stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního vzdělávání a stávající systém specializačního vzdělávání, především v oblasti ošetřovatelských profesí,…

celý článek

1 2 3 ...7 8 9 následujícíposlední