EU 20/17 EK Konzultace o programu Erasmus+ a předchozích programech, T: 26. 5. 2017

Komise zahájila hodnocení programu Erasmus+ a předchozích programů. Cílem konzultace je zhodnotit relevantnost jednotlivých cílů programu Erasmus+, účinnost opatření přijatých k jejich dosažení…

celý článek

EU 16/17 EK Přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení, T: 15. 5. 2017

Evropská Komise zahájila přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Cílem konzultace je zjistit, které dovednosti a schopnosti dnešní mladí lidé potřebují…

celý článek

EU 65/16 – Návrh stanoviska EUROCHAMBRES k revizi modré karty pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, T: 15. 11. 2016

Směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (2009/50/ES), tzv. modrá karta, byla přijata v roce…

celý článek

158/16 Nař. vl. obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem maturity; T: 23.8.2016

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, tj. těch oborů vzdělání, které budou mít 3 povinné…

celý článek

151/16 Novela zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; T: 23.8.2016

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

celý článek

141/16 NV organizace přijímacího řízení ve středních školách; T: 29.7.2016

Změny se týkají především zrušení ustanovení, která byla převzata ze stávajícího prováděcího předpisu do školského zákona (hlavně jde o termíny vyhlášení přijímacího řízení a termíny přijímacích…

celý článek

129/16 NV o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; T: 27.6.2016

Na změny školského zákona obsažené ve výše uvedené novele musí adekvátně a rychle navazovat úpravy v prováděcím právním předpisu. Cílem předkládané novely vyhlášky je především od jarního zkušebního…

celý článek

EU 26/16 Konzultace k hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání, T: 10. 6. 2016

Evropská komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období let 2011 až 2014.

celý článek

44/16 Novela školského zákona; T: 11.3.2016

Předmětem navrhované změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu.

celý článek

268/15 Závěrečná zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009-2015; T: 11.12.2015

Proces implementace započal v roce 2009, kdy vláda uložila usnesením č. 8 ze dne 5. ledna 2009 ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zřídit do 30. června 2009 koordinační a implementační…

celý článek

181/15 Novela vyhlášky o školských zařízeních, v nichž se nejvyšší povolené počty dětí neuvádějí; T: 28.9.2015

V roce 2009 byla vydána vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku…

celý článek

133/15 NV o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách; T: 9.7.2015

Návrh vyhlášky dává do souladu postup při přijímání i při odvolání proti nepřijetí (případně přijetí) uchazeče v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školách, které nejsou zřizovány…

celý článek

117/15 NV o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách; T: 23.6.2015

Cílem předkládané novely je naplnění zákonného zmocnění (novelizace § 81 odst. 6 a odst. 11 písm. a) školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Je stanovena minimální jazyková úroveň standardizované…

celý článek

115/15 NV o státních zkouškách grafických disciplín; T: 18.6.2015

Ministerstvo předkládá na základě zmocnění v § 171 odst. 6 školského zákona návrh vyhlášky, která upravuje rozsah a obsah zkoušek a jejich zkušební řád, pravidla konání zkoušek, přihlašování…

celý článek

1 2 3 ...6 7 8 následujícíposlední