137/16 Nař. vl. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; T: 20.7.2016

Cílem těchto úprav je odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů tohoto předpisu. Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č.…

celý článek

132/16 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro stavebnictví České republiky; T: 27.6.2016

Cílem je posílit vzájemnou komunikaci a koordinaci resortů a dalších státních organizací s nevládním sektorem. Z toho důvodu se navrhuje rozšířit Radu o členy České komory architektů,…

celý článek

EU 24/16 EK - Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti EU legislativy ve stavebnictví; T: 6. 6. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti EU legislativy v sektoru stavebnictví. Konzultace se zabývá základními postupy a problémy upravenými právními nástroji…

celý článek

92/16 NV o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činnosti; T: 5.5.2016

Novelizace vyhlášky souvisí se zavedením odborné kvalifikace projektant instalací strojních zařízení. Vymezuje oblast jeho působnosti a stanoví obsah a ostatní náležitosti jím zpracovaných projektů.…

celý článek

86/16 Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb; T: 4.5.2016

Současný systém několika právních předpisů platných pro oblast stavebních výrobků je složitý, nepřehledný a mnohdy neúčinný. Při uvádění harmonizovaných a neharmonizovaných stavebních výrobků…

celý článek

81/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh; T: 28.4.2016

Cílem úpravy je zajistit řádnou transpozici směrnice 2014/68/EU a tím splnit legislativní závazky plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii.Ve věcné rovině je sledován cíl…

celý článek

66/16 Nař. vl. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; T: 29.3.2016

Cílem návrhu zákona je uvedení předpisu do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny je třeba promítnout i v prováděcích…

celý článek

54/16 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020; T: 15.3.2016

Návrh Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020 (dále též „Strategie 2020“) obsahuje přehled oblastí, které jsou dle Rady pro další období klíčové a jejichž…

celý článek

36/16 Zabezpečení investiční přípravy akce Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura; T: 23.2.2016

Důvodem předložení tohoto materiálu je aktualizace usnesení vlády č. 463 ze dne 16. června 2014, ve které je zařazení nových investičních nákladů, upřesnění zdrojů financování a vymezení maximální…

celý článek

35/16 Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů; T: 23.2.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá dokumentaci Programu, jehož cílem je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký…

celý článek

21/16 Informace o analýze státem podpořených průmyslových zón a přípravě vyhledávací studie nových rozvojových ploch; T: 2.2.2016

Realizace těchto zón je plánována v letech 2017 – 2020. Měla by významným způsobem přispět k řešení vysoké nezaměstnanosti v postižených regionech, k vyváženému rozvoji, posílení konkurenceschopnosti…

celý článek

16/16 Nař. vl. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob; T: 3.2.2016

Navrhovaná právní úprava zajišťuje řádnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU a tím splnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské…

celý článek

15/16 Nař. vl. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility; T: 3.2.2016

Obsahem je stanovení technických požadavků na výrobky způsobilé vyvolávat elektromagnetické rušení nebo jím být ovlivněny, tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům tohoto jevu. Cílem je zajistit fungování…

celý článek

14/16 Nař. vl. o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; T: 3.2.2016

Cílem úpravy je prostřednictvím řádné transpozice směrnice 2014/34/EU dosáhnout zkvalitnění regulace trhu se zařízeními a ochrannými systémy, tak, aby byla účinně zajištěna ochrana osob, případně též…

celý článek

13/16 Nař. vl. posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí; T: 3.2.2016

Obsahem obou směrnic je stanovení technických požadavků na běžně používaná elektrická zařízení (určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný…

celý článek

1 2 3 ...8 9 10 následujícíposlední