171/16 Návrh vyhlášky hodnocení a snižování hluku; 13.9.2016

Hlavním důvodem nezbytnosti navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN -T [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince…

celý článek

167/16 Význam metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v ČR; T: 1.9.2016

Materiál se předkládá na základě Usnesení č. 2 Rady vlády pro stavebnictví České republiky ze dne 13. října 2015. Tímto usnesením Rada vlády uložila MPO průběžně sledovat vývoj metody Building Information…

celý článek

160/16 Novela zákona o posuzování shody stanovených výrobků; T: 6.9.2016

Nezbytnost této právní úpravy je dána legislativními závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské unii. Převážná část relevantních přímo použitelných předpisů EU je aplikovatelná…

celý článek

156/16 Nař. vl. užívání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; T: 22.8.2016

Směrnice 2015/863/EU, zveřejněná v Úředním věstníku EU dne 4. 6. 2015, rozšiřuje dosavadní rozsah omezovaných látek v elektrických a elektronických zařízeních o čtyři nové ftaláty (změkčovačedel…

celý článek

137/16 Nař. vl. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; T: 20.7.2016

Cílem těchto úprav je odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů tohoto předpisu. Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č.…

celý článek

132/16 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro stavebnictví České republiky; T: 27.6.2016

Cílem je posílit vzájemnou komunikaci a koordinaci resortů a dalších státních organizací s nevládním sektorem. Z toho důvodu se navrhuje rozšířit Radu o členy České komory architektů,…

celý článek

EU 24/16 EK - Veřejná konzultace ke kontrole účelnosti EU legislativy ve stavebnictví; T: 6. 6. 2016

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti EU legislativy v sektoru stavebnictví. Konzultace se zabývá základními postupy a problémy upravenými právními nástroji…

celý článek

92/16 NV o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení při hornické činnosti; T: 5.5.2016

Novelizace vyhlášky souvisí se zavedením odborné kvalifikace projektant instalací strojních zařízení. Vymezuje oblast jeho působnosti a stanoví obsah a ostatní náležitosti jím zpracovaných projektů.…

celý článek

86/16 Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb; T: 4.5.2016

Současný systém několika právních předpisů platných pro oblast stavebních výrobků je složitý, nepřehledný a mnohdy neúčinný. Při uvádění harmonizovaných a neharmonizovaných stavebních výrobků…

celý článek

81/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh; T: 28.4.2016

Cílem úpravy je zajistit řádnou transpozici směrnice 2014/68/EU a tím splnit legislativní závazky plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii.Ve věcné rovině je sledován cíl…

celý článek

66/16 Nař. vl. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; T: 29.3.2016

Cílem návrhu zákona je uvedení předpisu do souladu s požadavky a poznatky praxe, které vyplynuly z jeho aplikace v uplynulých letech. Navrhované změny je třeba promítnout i v prováděcích…

celý článek

54/16 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020; T: 15.3.2016

Návrh Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 až 2020 (dále též „Strategie 2020“) obsahuje přehled oblastí, které jsou dle Rady pro další období klíčové a jejichž…

celý článek

36/16 Zabezpečení investiční přípravy akce Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura; T: 23.2.2016

Důvodem předložení tohoto materiálu je aktualizace usnesení vlády č. 463 ze dne 16. června 2014, ve které je zařazení nových investičních nákladů, upřesnění zdrojů financování a vymezení maximální…

celý článek

35/16 Program podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů; T: 23.2.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá dokumentaci Programu, jehož cílem je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký…

celý článek

21/16 Informace o analýze státem podpořených průmyslových zón a přípravě vyhledávací studie nových rozvojových ploch; T: 2.2.2016

Realizace těchto zón je plánována v letech 2017 – 2020. Měla by významným způsobem přispět k řešení vysoké nezaměstnanosti v postižených regionech, k vyváženému rozvoji, posílení konkurenceschopnosti…

celý článek

1 2 3 ...9 10 11 následujícíposlední