110/17 NV o stanovení zón tíhového zrychlení; T: 14.8.2017

Protože činnost vah závisí na působení gravitace na těleso, mohou být váhy citlivé na změny tíhového (gravitačního) zrychlení. V takovém případě je vyžadováno, aby část posouzení shody byla provedena…

celý článek

103/17 Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb ; T: 31.7.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní a stavební) nejen…

celý článek

94/17 Nař. vl. o technických požadavcích na strojní zařízení; T: 14.7.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly nahradilo směrnici 2003/37/ES o schvalování…

celý článek

91/17 Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017; T: 27.6.2017

Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit. Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu shrnut…

celý článek

88/17 Koncepce zavádění metody BIM v České republice; T: 15.6.2017

BIM (český evivalent "informační modelování staveb") představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci systému BIM vzniká digitální…

celý článek

74/17 NV o technických požadavcích na stavby; T: 16.5.2017

Návrh novely předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad na podnikatelské prostředí, návrh pouze stanoví technické specifikace pro dobíjecí a plnicí stanice pro motorová…

celý článek

54/17 Návrh vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa; T: 3.5.2017

Během patnácti let přinesla aplikační praxe zmíněné vyhlášky řadu podnětů pro její novelizaci. Potřeba novely stávající vyhlášky vyplývá také z nové právní úpravy v oblasti stavebnictví, lesního…

celý článek

2/17 Nař. vl. o technických požadavcích na hračky; T: 27.1.2017

Do dodatku C přílohy č. 2 nařízení se doplňují limity chemických látek podle těchto směrnic, v platné úpravě dosud neobsažené. Formamid se mimo jiné používá v odvětví plastů a polymerů, především…

celý článek

218/16 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021; T: 8.11.2016

Koncem letošního roku skončí platnost Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2012-2016, a proto se přistoupilo ke zpracování nové Koncepce na roky 2017 – 2021.I nová Koncepce…

celý článek

EU 63/16 - Konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích, T: 12. 12. 2016

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.Prostřednictvím veřejné konzultace…

celý článek

213/16 NV o vydávání a řádné distribuce českých technických norem; T: 8.11.2016

Změny spočívají v zavedení možnosti zvolit ze dvou variant, půlroční nebo roční platnosti přístupového hesla k systému ČSN online. V rámci úpravy se dále navrhuje zpřesnění formulací použitých…

celý článek

210/16 NV o oceňování majetku; T: 3.11.2016

Cílem každoroční novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.Stavební pozemky se oceňují porovnávacím způsobem,…

celý článek

194/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh; T: 14.10.2016

Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh se předkládá z důvodu dokončení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, když tato…

celý článek

171/16 Návrh vyhlášky hodnocení a snižování hluku; 13.9.2016

Hlavním důvodem nezbytnosti navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN -T [Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince…

celý článek

1 2 3 ...10 11 12 následujícíposlední