63/17 NV o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; T: 28.4.2017

Zásadním cílem předkládané novely je jednak vymezit způsob zapojení stanic měření emisí do Informačního systému stanic technické kontroly a upravit povinnosti provozovatele stanice měření emisí s tím…

celý článek

EU 21/17 EK Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS), T.: 1. 6. 2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci…

celý článek

58/17 Aktualizace Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS do roku 2020 (s výhledem do roku 2050); T: 21.4.2017

Na 8 dokončených projektech bylo proinvestováno celkem 2,645 mld. Kč bez DPH. Plánované náklady u nových projektů jsou odhadovány na 2,675 mld. Kč bez DPH, přičemž u jednoho projektu nejsou náklady…

celý článek

57/17 NV o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu; T: 2.5.2017

Hlavním cílem předložené vyhlášky č. 341/2014 Sb. je aplikovat změny, které nastaly po zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a Rady a které také vyplynuly z nahrazení těchto směrnic…

celý článek

53/17 NV kterou se provádí zákon o silniční dopravě; T: 26.4.2017

Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí…

celý článek

43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních; T: 20.4.2017

Hlavním cílem návrhu jea) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře,…

celý článek

39/17 NV o registraci vozidel; T: 13.4.2017

Změny vyhlášky č. 343/2014 Sb., vyplývají z novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 63/2017 Sb.Předchozí rozsáhlá novelizace zákona č. 56/2001…

celý článek

35/17 Nař. vl. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel; T: 3.4.2017

Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejnými zadavateli v rámci každé veřejné zakázky na pořízení vozidel.

celý článek

28/17 Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2017; T: 17.3.2017

Seznam všech významných veřejných zakázek rezortu dopravy za rok 2017.

celý článek

EU 14/17 EK Změna směrnice o kombinované dopravě, T: 19. 4. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se změny směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy…

celý článek

20/17 NV o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení; T: 3.3.2017

Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou v § 14a zákona o vinohradnictví…

celý článek

17/17 Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; T: 7.3.2017

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení…

celý článek

15/17 Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy; T: 17.2.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je…

celý článek

14/17 NV podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení; T: 17.2.2017

Prostřednictvím poslední novely zákona o dráhách, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2016 Sb., dochází k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických zařízení, která podléhají dozoru…

celý článek

13/17 NV o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo; T: 17.2.2017

Kategorizace drah je jak v rámci zákona o dráhách, tak v rámci směrnice 2012/34/EU spjata s vymezením rozdílných skupin práv a povinností, které se pojí s jednotlivými kategoriemi…

celý článek

1 2 3 ...30 31 32 následujícíposlední