126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní; T: 30.8.2017

Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány…

celý článek

122/17 Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních; T: 17.8.2017

Analýza se zabývá možnými způsoby implementace směrnice, které komplexně hodnotí. V dokumentu je analyzována budoucí možná podoba právní úpravy v oblasti nakládání se zbraněmi, která by měla mít…

celý článek

117/17 Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR; T: 14.8.2017

Návrh Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu České republiky obsahuje popis východisek pro dosažení sledovaného stavu, dále vytýčení společných cílů a úkoly, jež je třeba k dosažení…

celý článek

115/17 NV o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty; T: 18.8.2017

Navrhovaná úprava předpokládá z hlediska státního rozpočtu mírnou úsporu, protože se nebudou vyšetřovat játra a ledviny koní, nýbrž jen svalovina (maso). Jedná se řádově o několik desítek…

celý článek

103/17 Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb ; T: 31.7.2017

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní a stavební) nejen…

celý článek

EU 34/17 EK Konzultace týkající se bezpečnosti silniční infrastruktury a tunelů,T:6.9.2017

Regulační rámec EU pro řízení bezpečnosti silniční infrastruktury se opírá o dvě směrnice: směrnice 2008/96 / ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54 / ES o minimálních…

celý článek

EU 29/17 Hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech, T: 23.7.2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy…

celý článek

82/17 NV o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky; T: 9.6.2017

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je jednoznačně definovat vstřícnější a příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost při…

celý článek

77/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví; T: 29.5.2017

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních…

celý článek

75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 17.5.2017

Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.

celý článek

73/17 Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci směrnice EP a Rady 91477EHS o kontrole nabývání a držení zbraní; T: 16.5.2017

Ministerstvo vnitra již bezprostředně po schválení kompromisního návrhu směrnice výborem COREPER II dne 20. prosince 2016 připravilo podklad pro analýzu možnosti podání žaloby na revidovanou směrnici k Soudnímu…

celý článek

68/17 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016; T: 12.5.2017

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2016, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2016. Obsahuje základní…

celý článek

65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E; T: 11.5.2017

Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu…

celý článek

63/17 NV o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; T: 28.4.2017

Zásadním cílem předkládané novely je jednak vymezit způsob zapojení stanic měření emisí do Informačního systému stanic technické kontroly a upravit povinnosti provozovatele stanice měření emisí s tím…

celý článek

EU 21/17 EK Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS), T.: 1. 6. 2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci…

celý článek

1 2 3 ...31 32 33 následujícíposlední