EU 29/17 Hodnocení směrnice o inteligentních dopravních systémech, T: 23.7.2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy…

celý článek

82/17 NV o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky; T: 9.6.2017

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je jednoznačně definovat vstřícnější a příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost při…

celý článek

77/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví; T: 29.5.2017

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních…

celý článek

75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 17.5.2017

Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.

celý článek

73/17 Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci směrnice EP a Rady 91477EHS o kontrole nabývání a držení zbraní; T: 16.5.2017

Ministerstvo vnitra již bezprostředně po schválení kompromisního návrhu směrnice výborem COREPER II dne 20. prosince 2016 připravilo podklad pro analýzu možnosti podání žaloby na revidovanou směrnici k Soudnímu…

celý článek

68/17 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016; T: 12.5.2017

Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2016, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2016. Obsahuje základní…

celý článek

65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E; T: 11.5.2017

Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu…

celý článek

63/17 NV o technických prohlídkách a měření emisí vozidel; T: 28.4.2017

Zásadním cílem předkládané novely je jednak vymezit způsob zapojení stanic měření emisí do Informačního systému stanic technické kontroly a upravit povinnosti provozovatele stanice měření emisí s tím…

celý článek

EU 21/17 EK Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS), T.: 1. 6. 2017

Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS je informační nástroj, který svým uživatelům umožňuje jednodušší identifikaci a klasifikaci…

celý článek

58/17 Aktualizace Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS do roku 2020 (s výhledem do roku 2050); T: 21.4.2017

Na 8 dokončených projektech bylo proinvestováno celkem 2,645 mld. Kč bez DPH. Plánované náklady u nových projektů jsou odhadovány na 2,675 mld. Kč bez DPH, přičemž u jednoho projektu nejsou náklady…

celý článek

57/17 NV o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu; T: 2.5.2017

Hlavním cílem předložené vyhlášky č. 341/2014 Sb. je aplikovat změny, které nastaly po zrušení některých směrnic Evropského parlamentu a Rady a které také vyplynuly z nahrazení těchto směrnic…

celý článek

53/17 NV kterou se provádí zákon o silniční dopravě; T: 26.4.2017

Předkládaný materiál obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí…

celý článek

43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních; T: 20.4.2017

Hlavním cílem návrhu jea) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře,…

celý článek

39/17 NV o registraci vozidel; T: 13.4.2017

Změny vyhlášky č. 343/2014 Sb., vyplývají z novely zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákonem č. 63/2017 Sb.Předchozí rozsáhlá novelizace zákona č. 56/2001…

celý článek

35/17 Nař. vl. o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel; T: 3.4.2017

Cílem návrhu je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejnými zadavateli v rámci každé veřejné zakázky na pořízení vozidel.

celý článek

1 2 3 ...30 31 32 následujícíposlední