Připomínkování legislativy

 Na základě usnesení vlády č. 1072 ze dne 3. listopadu 2004, jímž byla schválena změna Legislativních pravidel vlády ČR, která upravují postup při přípravě právních předpisů, se jedním z povinných připomínkových míst stala Hospodářská komora České republiky. V rámci svého členství v nadnárodních organizacích, spolupráce s vládou na pracovní úrovni a spolupráce přímo s orgány a institucemi EU se Hospodářská komora České republiky také podílí na připomínkování nově vznikající legislativy EU. MANUÁL K NOVÉ REGISTRACI

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsou předkladatelé povinni zasílat Hospodářské komoře ČR k připomínkám věcné záměry zákonů a návrhy právních předpisů, které se svým obsahem týkají právní regulace podnikání. Hospodářská komora ČR prostřednictvím procesu připomínkování ovlivňuje podobu zákonů, vyhlášek a nařízení ve prospěch podnikatelů.
  
Legislativa s dopadem na podnikatelské prostředí je od roku 2004 v rámci připomínkového řízení předkládána k posouzení Hospodářské komoře ČR, která ve svých stanoviscích tlumočí doporučení změn v předkládaných materiálech svých členů. Návrhy nových zákonů, novelizace stávajících i další právní předpisy jsou určeny k připomínkování začleněným živnostenských společenstvům, pracovním skupinám při Hospodářské komoře ČR a členské základně registrované prostřednictvím regionální komorové sítě. Připomínky podávané Hospodářskou komorou ČR proto vycházejí z reálné podnikatelské praxe. V případech, kdy Hospodářská komora ČR uplatňuje zásadní připomínky k projednávané legislativě, je předkladatel povinen tyto připomínky vypořádat, tzn. zapracovat do návrhu, případně objasnit, proč takový postup není možný.


Prostřednictvím svého členství v evropských organizacích UEAPME (Evropské sdružení živnostníků, malých a středních podniků) a Eurochambres (sdružení evropských hospodářských komor) má možnost efektivně se podílet na tvorbě stanovisek evropských sociálních partnerů v rámci evropského sociálního dialogu a spolupracovat v rámci jednotlivých kampaní a projektů přímo s evropskými orgány a institucemi. Pravidelně se zúčastňuje otevřených veřejných konzultací Evropské komise k jednotlivým problematikám spadajícím do oblasti evropského práva a informuje o možnosti zapojení se do těchto aktivit i své členy.
 
Hospodářská komora České republiky má také svého stálého zástupce v poradním orgánu Evropské komise – Evropském hospodářském a sociálním výboru. Prostřednictvím jeho činnosti je možné uplatňovat názory českých podnikatelů v jednotlivých výborech tohoto orgánu a přímo tak zasahovat do tvorby stanovisek EHSV, který je povinným konzultačním místem při projednávání všech návrhů nové evropské legislativy.
 
Při své spolupráci s tzv. resortními koordinačními skupinami, které byly vládou zřízeny na jednotlivých ministerstvech a ústředních orgánech státní správy za účelem institucionálního zajištění členství ČR v EU, má Hospodářská komora České republiky možnost konzultovat svá stanoviska s jednotlivými resorty, které se jako pověření gestoři zúčastňují vyjednávání o obsahu nové evropské legislativy a následně zajišťují implementaci evropského práva do vnitrostátního právního řádu ČR. Hospodářská komora tak aktivně přispívá k tvorbě české pozice při vyjednáváních a současně se podílí na procesu přizpůsobování českého právního řádu legislativě evropské.
 
Při ovlivňování tvorby podnikatelského prostředí v EU Hospodářská komora České republiky spolupracuje zejména se sítí odborných garantů a gestorů, která byla vytvořena pro účely připomínkování legislativy národní a prostřednictvím zveřejňování nových materiálů na webu vyzývá k součinnosti i širokou podnikatelskou veřejnost.