124/17 Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů; T: 21.8.2017

Jediným, Evropskou komisí akceptovatelným, způsobem dosažení souladu s uvedenou směrnicí je změna současné právní úpravy. Lhůta na přijetí požadovaných legislativních opatření a dosažení souladu…

celý článek

114/17 NV o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období; T: 9.8.2017

Stanovení seznamu odvětví, který zahrnuje činnosti závislé na ročním období předpisem nižší právní síly, umožní operativnější změny tohoto seznamu v rámci aktuálních potřeb České republiky na poli…

celý článek

112/17 Nař. vl. o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců; T: 8.8.2017

Tento návrh nařízení vlády vychází z předpokladu, že odůvodněnými případy, které by opravňovaly k využití možnosti prodloužení zmíněného rozhodného období a daných lhůt, jsou zejména insolvenční…

celý článek

109/17 Nař. vl. o stanovení druhů prací, které agentura nemůže zprostředkovávat; T: 11.8.2017

Na základě zmocnění obsaženého v ustanovení § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), může vláda nařízením stanovit druhy…

celý článek

97/17 Nař. vl. o minimální mzdě; T: 10. 7. 2017

S účinností od 1. ledna 2018 se navrhuje zvýšení sazby minimální mzdy a odpovídající zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.

celý článek

34/17 Nař. vl. seznam nemocí z povolání; T: 31.3.2017

Navrhuje se zařadit do přílohy nařízení vlády chronické onemocnění bederní páteře z přetěžování, za splnění veškerých posudkových podmínek a upřesnit z hlediska poznatků z praxe v příloze…

celý článek

EU 16/17 EK Přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení, T: 15. 5. 2017

Evropská Komise zahájila přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Cílem konzultace je zjistit, které dovednosti a schopnosti dnešní mladí lidé potřebují…

celý článek

27/17 Analýza aktuálních otázek výživného; T: 17.3.2017

Analýza komplexně a v souvislostech představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Předně se zabývá aktuální právní (1) úpravou určování výživného,…

celý článek

25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) - žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu…

celý článek

22/17 Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě; T: 9.3.2017

V případě zálohovaného výživného jde o speciální transfer, aby došlo ke zmírnění chudoby v důsledku neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného rodiče, a to pouze po dobu probíhajícího…

celý článek

EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje…

celý článek

260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují…

celý článek

258/16 Analýza navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti; T: 29.12.2016

Cílem navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti je zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení sociální situace příjemců nemocenského při déletrvajících dočasných…

celý článek

255/16 Nař. vl. organizace práce a pracovních postupů při práci v lese; T: 28.12.2016

Cílem navrhované právní úpravy je prostřednictvím změny stávající právní úpravy, která spočívá:v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem,ve…

celý článek

226/16 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce; T: 14.11.2016

Analýza reaguje na aktuální vývoj trhu práce, zejména na nesoulad mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou, a předkládá soubor opatření k eliminaci příčin vzniku těchto nesouladů. Základ…

celý článek

1 2 3 ...14 15 16 následujícíposlední