34/17 Nař. vl. seznam nemocí z povolání; T: 31.3.2017

Navrhuje se zařadit do přílohy nařízení vlády chronické onemocnění bederní páteře z přetěžování, za splnění veškerých posudkových podmínek a upřesnit z hlediska poznatků z praxe v příloze…

celý článek

EU 16/17 EK Přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení, T: 15. 5. 2017

Evropská Komise zahájila přezkum rámce z roku 2006 týkajícího se klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Cílem konzultace je zjistit, které dovednosti a schopnosti dnešní mladí lidé potřebují…

celý článek

27/17 Analýza aktuálních otázek výživného; T: 17.3.2017

Analýza komplexně a v souvislostech představuje problémy, které se v oblasti určování a vymáhání výživného vyskytují. Předně se zabývá aktuální právní (1) úpravou určování výživného,…

celý článek

25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) - žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu…

celý článek

22/17 Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě; T: 9.3.2017

V případě zálohovaného výživného jde o speciální transfer, aby došlo ke zmírnění chudoby v důsledku neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného rodiče, a to pouze po dobu probíhajícího…

celý článek

EU 10/17 EK Konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech, T: 21. 4. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech. Dne 10. ledna 2017 Komise přijala balíček „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, který obsahuje…

celý článek

260/16 Novela zákona o sociálních službách; T: 10.1.2017

Důvodem navrhované právní úpravy je potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace potřebují…

celý článek

258/16 Analýza navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti; T: 29.12.2016

Cílem navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti je zmírnění ekonomického dopadu poklesu příjmů a zlepšení sociální situace příjemců nemocenského při déletrvajících dočasných…

celý článek

255/16 Nař. vl. organizace práce a pracovních postupů při práci v lese; T: 28.12.2016

Cílem navrhované právní úpravy je prostřednictvím změny stávající právní úpravy, která spočívá:v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem,ve…

celý článek

226/16 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce; T: 14.11.2016

Analýza reaguje na aktuální vývoj trhu práce, zejména na nesoulad mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou, a předkládá soubor opatření k eliminaci příčin vzniku těchto nesouladů. Základ…

celý článek

EU 65/16 – Návrh stanoviska EUROCHAMBRES k revizi modré karty pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, T: 15. 11. 2016

Směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (2009/50/ES), tzv. modrá karta, byla přijata v roce…

celý článek

224/16 Nař. vl. o příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory; T: 18.11.2016

Cílem zpracování návrhu nařízení vlády je stanovení výše částek rozhodných pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení pro následující kalendářní rok. Jde o výši nákladů srovnatelných s nájemným,…

celý článek

219/16 Nař. vl. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; T: 4.11.2016

Do roku 2005 se zvýšení uvedených náhrad provádělo v zásadě tak, že se o stanovená procenta zvyšoval průměrný výdělek před vznikem škody rozhodný pro výpočet předmětné náhrady v závislosti…

celý článek

198/16 NV požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin; T: 19.10.2016

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na…

celý článek

190/16 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění; T: 19.10.2016

Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.…

celý článek

1 2 3 ...14 15 16 následujícíposlední