PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

EU 36/17 EK Konzultace o cíleném přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva,T:4.10.2017

Komise zahájila konzultaci o cíleném přezkumu směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva. Cílem konzultace je získat názory zúčastněných subjektů na případné cílené legislativní změny některých…

celý článek

61/17 NV o potravinách určených pro zvláštní výživu; T: 10.5.2017

Jde o prováděcí právní předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších…

celý článek

44/17 Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele; T: 25.4.2017

Cílem předkládaného věcného záměru (resp. právní úpravy, která bude na základě tohoto věcného záměru připravena) je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti…

celý článek

EU 9/17 EK Konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku, T: 21. 4. 2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Cílem…

celý článek

2/17 Nař. vl. o technických požadavcích na hračky; T: 27.1.2017

Do dodatku C přílohy č. 2 nařízení se doplňují limity chemických látek podle těchto směrnic, v platné úpravě dosud neobsažené. Formamid se mimo jiné používá v odvětví plastů a polymerů, především…

celý článek

240/16 Novela zákona o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; T: 13.12.2016

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu…

celý článek

218/16 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021; T: 8.11.2016

Koncem letošního roku skončí platnost Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2012-2016, a proto se přistoupilo ke zpracování nové Koncepce na roky 2017 – 2021.I nová Koncepce…

celý článek

178/16 Revize spotřebitelského práva; T: 29.9.2016

Materiál představuje analýzu úpravy spotřebitelské legislativy v ČR a její možný budoucí vývoj. Předkládá se na základě usnesení vlády č. 5 ze dne 7. 1. 2015 k návrhu Priorit spotřebitelské…

celý článek

142/16 Novela zákona o ČOI; T: 3.8.2016

Podle návrhu zákona se za tímto účelem např. nově zakotvuje pravomoc získat informace o prodávajícím na internetu, který o sobě neuvádí všechny zákonem stanovené údaje a nelze jej tedy kontaktovat.…

celý článek

EU 45/16 Konzultace na téma Vnitřní trh zboží - prosazování a dodržování předpisů; T:16. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k vyhodnocení fungování Nařízení (EC) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků…

celý článek

EU 40/16 Konzultace k případné revizi nařízení o vzájemném uznávání výrobků; T: 16. 9. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování…

celý článek

EU 36/16 Konzultace ke kontrole účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU; T: 22. 8. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se kontroly účelnosti spotřebitelského a marketingového práva Evropské unie. Prostřednictvím konzultace se Komise snaží získat názory jednotlivých…

celý článek

236/15 Poziční dokument ČR k problematice elektronického obchodu; T: 10.11.2015

Poziční dokument se zabývá dílčími aspekty elektronického obchodu, u kterých je formulován konkrétní postoj ČR a obsahuje tudíž oblasti týkající se mj. ochrany spotřebitele, daňových a platebních…

celý článek

EU 25/15 Konzultace k realizaci systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků; T: 17. 7. 2015

Evropská komise zpracovala veřejnou konzultaci ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích.…

celý článek

210/14 Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020; T: 1.12.2014

Návrh priorit na uvedené období navazuje na dosaženou úroveň a usiluje o rozvinutí nových aktivit posilujících úroveň ochrany spotřebitele. Jedná se v prvé řadě o významnou oblast důsledného…

celý článek

1 2 3 4 5 následujícíposlední