EU 26/17 EK Konzultace o kolizních normách pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám, T: 25. 6. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci k otázce kolizních norem pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám. Pravidla, která určují, zda jsou vlastnická práva platně…

celý článek

30/17 Nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 29.3.2017

Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně i na změny jiných souvisejících právních předpisů. Změna se týká vázaných a koncesovaných živností.…

celý článek

25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) - žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu…

celý článek

23/17 Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací; T: 16.3.2017

Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících…

celý článek

EU 9/17 EK Konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku, T: 21. 4. 2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Cílem…

celý článek

257/16 Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 16.12.2016

Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, který podrobně rozpracovává z časového a věcného hlediska opatření a aktivity obsažené ve Strategii regionálního rozvoje Akční…

celý článek

231/16 1. aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace; T: 18.11.2016

V rámci první aktualizace Akčního plánu byla provedena prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného klíče s tím, že do struktury popisu opatření byl pro tento účel zaveden nový samostatný řádek.…

celý článek

EU 54/16 Jednotná digitální brána; T: 15. 11. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se vytvoření tzv. jednotné digitální brány. Jednotná digitální brána je on-line přístupový bod, jehož prostřednictvím lze najít klíčové informace týkající se…

celý článek

EU 51/16 Návrh EUROCHAMBRES na rozvoj evropského pilíře podnikatelských práv; T: 20.9.2016

Sdružení evropských hospodářských komor EUROCHAMBRES v nedávné době předložilo Evropské komisi návrh na rozvoj evropského pilíře podnikatelských práv, který by se měl stát cenným doplňkem k evropskému…

celý článek

165/16 Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2015; T: 30.8.2016

Předkládaná Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015 informuje o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce…

celý článek

151/16 Novela zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; T: 23.8.2016

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

celý článek

145/16 Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích; T: 11.8.2016

Cílem předkládaného návrhu zákona je především stabilizace a zkvalitnění výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. V této souvislosti dochází rovněž k tomu, že tlumočnická činnost…

celý článek

EU 46/16 Dotazník ke studii mapující pokrok v elektronizaci administrativy související s právem obchodních korporací; T: 31. 7. 2016

Evropská komise zpracovává studii, jejímž cílem je analyzovat a porovnat pokrok ve využívání elektronických nástrojů v agendě související s právem obchodních korporací v jednotlivých…

celý článek

EU 45/16 Konzultace na téma Vnitřní trh zboží - prosazování a dodržování předpisů; T:16. 9. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci k vyhodnocení fungování Nařízení (EC) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků…

celý článek

EU 40/16 Konzultace k případné revizi nařízení o vzájemném uznávání výrobků; T: 16. 9. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování…

celý článek

1 2 3 ...12 13 14 následujícíposlední