EU 35/17 EK Konzultace o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online,T:3.10.2017

Komise zahájila konzultaci o předpisech týkajících se maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a online. Maloobchod v současnosti prochází zásadními změnami - zejména vliv digitalizace.…

celý článek

98/17 Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020; T: 24.7.2017

Cílem předkládaného materiálu je formulovat názor České republiky (ČR) na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit tak její aktivní zapojení do probíhající debaty stejně jako prosazování a obhajobu…

celý článek

EU 31/17 EK Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací, T: 1.8.2017

Komise ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila iniciativu týkající se práva obchodních společností, která usnadní využívání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu podniku…

celý článek

EU 31/17 EK Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací, T: 1.8.2017

Komise ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila iniciativu týkající se práva obchodních společností, která usnadní využívání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu podniku…

celý článek

EU 32/17 EK Konzultace týkající se směrnice o databázích: uplatňování a dopad, T: 25. 8. 2017

Komise zahájila konzultaci o uplatňování a dopadech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Směrnice poskytuje dvojí ochranu databází:…

celý článek

EU 30/17 EK Průběžné hodnocení Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) 2014–2020, T: 27. 8. 2017

Evropská komise zahájila průběžné hodnocení evropského Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (dále jen COSME). COSME je víceletý nadnárodní program zaměřený na…

celý článek

83/17 Informace o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016; T: 6.6.2017

Materiál podává informaci o snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2016, o výsledcích přeměření administrativní zátěže podnikatelů a přináší návrhy na další postup v této…

celý článek

EU 26/17 EK Konzultace o kolizních normách pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám, T: 25. 6. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci k otázce kolizních norem pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám. Pravidla, která určují, zda jsou vlastnická práva platně…

celý článek

30/17 Nař. vl. o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 29.3.2017

Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně i na změny jiných souvisejících právních předpisů. Změna se týká vázaných a koncesovaných živností.…

celý článek

25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) - žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu…

celý článek

23/17 Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací; T: 16.3.2017

Cílem Akčního plánu je vymezení okruhu existujících překážek a zvýšených finančních nároků, které negativně působí při plánování a výstavbě sítí elektronických komunikací, a dále existujících…

celý článek

EU 9/17 EK Konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku, T: 21. 4. 2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o hodnocení směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Cílem…

celý článek

257/16 Akční plán strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 16.12.2016

Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, který podrobně rozpracovává z časového a věcného hlediska opatření a aktivity obsažené ve Strategii regionálního rozvoje Akční…

celý článek

231/16 1. aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace; T: 18.11.2016

V rámci první aktualizace Akčního plánu byla provedena prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného klíče s tím, že do struktury popisu opatření byl pro tento účel zaveden nový samostatný řádek.…

celý článek

EU 54/16 Jednotná digitální brána; T: 15. 11. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se vytvoření tzv. jednotné digitální brány. Jednotná digitální brána je on-line přístupový bod, jehož prostřednictvím lze najít klíčové informace týkající se…

celý článek

1 2 3 ...12 13 14 následujícíposlední