EU 7/17 EK Konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů, T: 10. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o mnohostranné reformě řešení investičních sporů. Možnost mnohostranného řešení investičních sporů na úrovni EU nadnesly některé zainteresované subjekty již v rámci…

celý článek

240/16 Novela zákona o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; T: 13.12.2016

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu…

celý článek

210/16 NV o oceňování majetku; T: 3.11.2016

Cílem každoroční novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.Stavební pozemky se oceňují porovnávacím způsobem,…

celý článek

EU 57/16 EK – Konzultace týkající se nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu, T: 1. 11. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu. Komise navrhuje vytvoření nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (tzv.…

celý článek

19/15 Nař. vl. průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů; T: 3.3.2015

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je snížení administrativy a byrokratického zatížení u přepravců a obchodníků, kteří přepravují, resp. nechávají přepravovat vinařské produkty výlučně…

celý článek

10/15 Nař. vl. poplatek za přírodní minerální vodu; T: 17.2.2015

Dne 17. června 2014 byl Ministerstvu zdravotnictví (MZ) doručen podnět Ministra financí (MF) ke zvýšení poplatku za odběr přírodních minerálních vod (PMV). Důvodem této změny by mělo být „adekvátní promítnutí…

celý článek

EU 76/13 Konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví zážitkové ekonomiky; T: 27. 9. 2013

Evropská Komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“.

celý článek

117/13 NV o provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu; T: 19.8.2013

Materiál obsahuje návrh vyhlášky, která upravuje nový vzor kontrolní pásky k označení spotřebního balení lihu, další její náležitosti a související požadavky na nakládání s nimi.

celý článek

64/13 Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek; T: 14.5.2013

Zákon reguluje dostupnost zejména tabákových výrobků a alkoholických nápojů a přispívá tak ke snížení nabídky těchto výrobků zejména u dětí a mladistvých, a zahrnuje dále opatření…

celý článek

16/13 Návrh věcného záměru zákona o službě vojáků v záloze; T: 14.2.2013

Nový zákon bude upravovat průběh služby vojáků v povinné záloze v rámci dobrovolných vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a výjimečných vojenských cvičení, průběh služby vojáků…

celý článek

269/12 Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020; T: 5.12.2012

Mezi klíčové návrhy Koncepce patří zkvalitnění institucionálního a procesního rámce implementace Koncepce, s jasně vymezeným postavením Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož cílem bude zabezpečit…

celý článek

153/12 Sada zákonů o investičních společnostech a investičních fondech; T: 6.7.2012

Materiál obsahuje návrh zákona transpozičního charakteru, jehož hlavním cílem je vytvořit v ČR systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace, při zachovávání…

celý článek

326/11 NV rozsah a forma předávaní informací podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť; T: 11.1.2012

Podle § 98 odst. 4 zákona je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen bezodkladně informovat Úřad, subjekty provozující…

celý článek

320/11 Nař. vl. výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel; T: 4.1.2012

Důvodem pro změnu nařízení vlády o poplatcích jsou za prvé změny obsažené v tzv. implementační novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která nově zavádí možnost udělování…

celý článek

319/11 NV o číslovacích plánech sítí; T: 4.1.2012

Důvodem změny vyhlášky je novela zákona o elektronických komunikacích, která v § 35 odst. 1 písm. b) stanoví, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen…

celý článek

1 2 3 4 5 následujícíposlední